Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Parkoviště

Související stránky


Parkoviště


Parkoviště (na minimálně jeden kalendářní měsíc)

Parkoviště se nachází na pozemku VŠE na východním konci ulice Biskupcova za bloky kolejí Jarov I – na mapě vyznačeno zelenou barvou.

Jak to funguje?

K dlouhodobému zaparkování vozidla je potřeba splnit jen několik náležitostí:

 • studenti VŠE

 1. být ubytovaný/á a nastěhovaný/á na některé z kolejí na Jarově
 2. mít funkční svoji studentskou čipovou identifikační kartu (také někdy nazývanou ISIC)
 3. podat žádost o parkování
 4. hradit měsíční poplatek za parkování
 • výměnní zahraniční studenti studující na VŠE

 1. být ubytovaný/á a nastěhovaný/á na některé z kolejí na Jarově
 2. mít funkční svoji studentskou čipovou identifikační kartu (také někdy nazývanou ISIC)
 3. podat žádost o parkování
 4. hradit měsíční poplatek za parkování

 

 • fyzické a právnické osoby v nájmu v areálu na Jarově
 1. podat žádost o parkování
 2. uhradit zřizovací poplatek
 3. hradit měsíční poplatek za parkování

 

 • zaměstnanci VŠE

 1. mít s VŠE pracovní poměr na základě pracovní smlouvy, nejedná se tedy o práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti
 2. mít funkční svoji zaměstnaneckou čipovou identifikační kartu
 3. podat žádost o parkování
 • absolventi VŠE, kteří ukončili studium na VŠE v aktuálním akademickém roce

 1. být ubytovaný/á a nastěhovaný/á na některé z kolejí na Jarově
 2. kontaktovat vrátnici nebo vedoucí koleje, kde jste ubytováni
 3. uhradit vratnou zálohu za zapůjčení čipové identifikační karty
 4. hradit denní poplatek za parkování
 • hoteloví hosté

 1. být ubytovaný/á a nastěhovaný/á na některé z kolejí na Jarově
 2. kontaktovat vrátnici nebo vedoucí koleje, kde jste ubytováni
 3. uhradit vratnou zálohu za zapůjčení čipové identifikační karty
 4. hradit denní poplatek za parkování

Žádost o parkování

V žádosti o parkování musí být uvedeny pravdivé, úplné a přesné údaje. Jakoukoliv změnu v údajích je nutné bez zbytečného odkladu oznámit (stejným způsobem, jakým jste podali žádost o parkování).

 • studenti VŠE, výměnní zahraniční studenti VŠE, zaměstnanci VŠE

  Zašlete e-mail s níže uvedenými údaji na adresu parkovistejarov@vse.cz :

  1. jméno a příjmení
  2. telefonní číslo, na kterém jste k zastižení (nejlépe mobil)
  3. tovární značka vozidla (např. Škoda) a typové označení (např. Fabia)
  4. registrační značka vozidla, např. 1Z2 3456
  5. barva vozidla

  O aktivaci přístupu na Parkoviště budete informováni e-mailem. Taktéž o případném zamítnutí žádosti budete informováni e-mailem. Po aktivaci přístupu vám bude pro otevírání závor sloužit vaše studentská/zaměstnanecká čipová identifikační karta (také někdy nazývaná ISIC), kterou vám vystavilo Pracoviště správy identifikačních karet.

 • fyzické a právnické osoby v nájmu v areálu na Jarově

  Fyzické osoby a jednatelé právnických osob v nájmu v areálu na Jarově zašlou e-mail s níže uvedenými údaji na adresu parkovistejarov@vse.cz :

  1. jméno a příjmení fyzické osoby nebo jméno a příjmení jednatele právnické osoby a název právnické osoby
  2. telefonní číslo, na kterém jste k zastižení (nejlépe mobil)
  3. tovární značka vozidla (např. Škoda) a typové označení (např. Fabia)
  4. registrační značka vozidla, např. 1Z2 3456
  5. barva vozidla

  Následně bude nutná Vaše osobní návštěva v budově Centrum kolejí Jarov, během které obdržíte čipovou kartu pro otevírání závor. Termín návštěvy je nutné předem domluvit e-mailem zaslaným na adresu parkovistejarov@vse.cz .

Provozní řád parkoviště

 1. Parkoviště se nachází na soukromém pozemku VŠE na východním konci ulice Biskupcova za bloky kolejí Jarov I (dále jen „Parkoviště“).
 2. Provozovatelem Parkoviště je Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, IČ 61384399, DIČ CZ61384399, zastoupená Správou účelových zařízení VŠE v Praze, se sídlem Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3 (dále jen „Provozovatel“).
 3. Uživateli se rozumí řidiči motorových vozidel, pohybujících se v prostorách Parkoviště, a tam, kde to z povahy věci vyplývá, také spolujezdci řidiče.
 4. Parkoviště je určeno pro dlouhodobé parkování (minimálně jeden kalendářní měsíc):
  • osobních motorových vozidel studentů VŠE ubytovaných a nastěhovaných na kolejích VŠE na Jarově,
  • osobních nebo dodávkových motorových vozidel zaměstnanců VŠE majících s VŠE pracovní poměr na základě pracovní smlouvy (nejedná se tedy o práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti),
  • osobních nebo dodávkových motorových vozidel fyzických a právnických osob, které mají v areálu kolejí na Jarově pronajaté prostory,
  • osobních motorových vozidel absolventů VŠE, kteří ukončili studium na VŠE v aktuálním akademickém roce a kteří jsou ubytovaní a nastěhovaní na kolejích na Jarově.
 5. V případě volné kapacity je možné parkování motorových vozidel hotelových hostů ubytovaných na kolejích VŠE na Jarově, kteří hradí ceny za ubytování uvedené v ceníku hotelového ubytování. Návštěvy u studentů nejsou považovány za hotelové hosty.
 6. Parkování dodávkových vozidel a autobusů je z kapacitních důvodů možné pouze na základě individuální dohody.
 7. Vjezdem na Parkoviště Uživatelé vyjadřují souhlas s ustanoveními tohoto Provozního řádu parkoviště. Řidiči motorových vozidel, pohybujících se v prostorách Parkoviště, prohlašují, že jsou provozovateli nebo oprávněnými držiteli těchto motorových vozidel.
 8. Plocha určená k parkování (dále jen „Plocha Parkoviště“) se na Parkovišti nachází při pohledu od vstupní závory na pravé straně ulice, kde se vozidla parkují šikmo na chodníku s nájezdem, na levé straně ulice, kde se vozidla parkují na vozovce v jedné řadě souběžně s chodníkem, a dále je pro parkování určena betonová plocha mezi bloky Jarov I. A a Jarov I. B, kde se vozidla parkují po obvodu plochy kolmo předními částmi vozidel k budovám. Z Plochy Parkoviště je vyjmut střed betonové plochy mezi bloky Jarov I. A a Jarov I. B, dále plocha, kde jsou umístěny popelnice a plochy, kde se nachází vjezdy a zadní vchody do kolejí. Do Plochy Parkoviště nepatří chodníky kromě výše uvedené výjimky. Do Plochy Parkoviště nepatří travnaté plochy. Obrubníky se žlutým nátěrem označují místa, kde je parkování zakázáno.
 9. Na Parkoviště mohou vjíždět pouze motorová vozidla s platnou registrační značkou vozidla, jejichž technický stav plně vyhovuje příslušným právním předpisům.
 10. Parkoviště je ve vlastnictví Provozovatele a jakýkoliv pohyb na něm je možný pouze v souladu s podmínkami tohoto Provozního řádu parkoviště.
 11. Parkoviště je placené. Poplatek za parkování se hradí dopředu. Ceník, který je nedílnou součástí tohoto Provozního řádu parkoviště, je uveden v příloze.
 12. Uživatel je oprávněn parkovat na Parkovišti pouze na základě podané a kladně vyřízené žádosti o parkování.
 13. V žádosti o parkování musí být uvedeny pravdivé, úplné a přesné údaje.
 14. Žádost o parkování studentů/zaměstnanců VŠE musí být podána Provozovateli e-mailem s níže uvedenými údaji na adresu parkovistejarov@vse.cz :
  • jméno a příjmení
  • telefonní číslo, na kterém jste k zastižení (nejlépe mobil)
  • tovární značka vozidla (např. Škoda) a typové označení (např. Fabia)
  • registrační značka vozidla, např. 1Z2 3456
  • barva vozidla

  Na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel. O aktivaci přístupu na Parkoviště bude žadatel informován e-mailem. Taktéž o případném zamítnutí žádosti bude žadatel informován e-mailem.

  Fyzické osoby a jednatelé právnických osob v nájmu v areálu na Jarově zašlou e-mail s níže uvedenými údaji na adresu parkovistejarov@vse.cz :

  • jméno a příjmení fyzické osoby nebo jméno a příjmení jednatele právnické osoby a název právnické osoby
  • telefonní číslo, na kterém jste k zastižení (nejlépe mobil)
  • tovární značka vozidla (např. Škoda) a typové označení (např. Fabia)
  • registrační značka vozidla, např. 1Z2 3456
  • barva vozidla

  Následně bude nutná osobní návštěva v budově Centrum kolejí Jarov, během které obdrží čipovou kartu pro otevírání závor. Termín návštěvy je nutné předem domluvit e-mailem zaslaným na adresu parkovistejarov@vse.cz .

 15. Žadatel/Uživatel je na žádost Provozovatele povinen předložit osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (tzv. malý technický průkaz), průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), řidičský průkaz a případně další doklady k ověření, zda žadatel/Uživatel má oprávnění nakládat s nahlášeným motorovým vozidlem.
 16. Provozovatel si vyhrazuje právo zamítnout žádost o parkování a to bez udání důvodu.
 17. Jakoukoliv změnu v evidovaných údajích Uživatele (příjmení a jméno, telefonní číslo, tovární značku vozidla, typové označení vozidla, registrační značku vozidla, barvu vozidla) je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit Provozovateli e-mailem na adresu parkovistejarov@vse.cz . Změna vozidla je možná pouze v určitých případech, a to v případě nabytí nového vozidla, odcizení vozidla, havárie vozidla či zapůjčení náhradního vozidla (pojišťovna, autoservis).
 18. Přístup na Parkoviště je možný pouze na platnou a aktivovanou čipovou identifikační kartu. Studentům a zaměstnancům VŠE slouží k přístupu jejich osobní studentská/zaměstnanecká čipová identifikační karta, kterou vystavuje Pracoviště správy identifikačních karet. Ostatním Uživatelům bude čipová karta zapůjčena. Na jednu čipovou identifikační kartu může být zaregistrováno pouze jedno motorové vozidlo. Identifikační karta je nepřenosná – může být použita pouze pro motorové vozidlo, na které je povolení k parkování evidováno. Za ztrátu či poškození čipové karty je Uživateli účtován poplatek ve výši 500 Kč.
 19. U vjezdu a výjezdu z Parkoviště jsou umístěny závory, k jejichž otevření slouží čipová identifikační karta. Čtecí zařízení, jenž jsou umístěna v černých plastových pouzdrech ve stojanech před závorami, jsou bezdotyková, tudíž čipovou kartu stačí libovolnou stranou ke čtecímu zařízení pouze přiblížit nebo přiložit. Každý z obou stojanů před závorami je navíc vybaven mikrofonem, který je propojen s obsluhou Parkoviště. V případě potíží s čipovou kartou může Uživatel stisknutím tlačítka na stojanu kontaktovat obsluhu Parkoviště, která po ověření totožnosti Uživatele může na dálku závoru otevřít. Čtečka i komunikační zařízení se aktivují pouze pokud je u stojanu umístěno vozidlo. Celý vstupní prostor je monitorován kamerovým systémem. Uživatel bere na vědomí, že se závora zavírá okamžitě po každém projíždějícím motorovém vozidle – současný vjezd dvou motorových vozidel je zakázán a může vést k poškození motorových vozidel a technického zařízení Parkoviště.
 20. Čipovou identifikační kartu si Uživatel po zaparkování motorového vozidla ponechá u sebe a nikoliv ve vozidle.
 21. Ztrátu čipové identifikační karty je Uživatel povinen bez prodlení nahlásit Provozovateli, konkrétně na e-mailovou adresu parkovistejarov@vse.cz .
 22. V případě ztráty/nefunkčnosti/zablokování/deaktivace čipové identifikační karty bude Uživateli umožněn vjezd/výjezd motorového vozidla na základě manuálního zásahu obsluhy Parkoviště poté, co obsluze Parkoviště předloží osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (tzv. malý technický průkaz), průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a řidičský průkaz, a z těchto dokumentů bude vyplývat oprávnění nakládat s parkujícím motorovým vozidlem. Uživatel dále nesmí mít dluh vůči Provozovateli.
 23. Žádost o deaktivaci přístupu na Parkoviště zasílají Uživatelé z řad studentů a zaměstnanců VŠE e-mailem pouze z jejich vlastní školní/zaměstnanecké adresy (kvůli ověření totožnosti) na e-mailovou adresu parkovistejarov@vse.cz , přičemž je nutné uvést k jakému datu má být přístup ukončen. Při ukončení v průběhu měsíce se peníze za započatý měsíc nevracejí.
 24. V následujících případech může být ze strany Provozovatele povolení k parkování Uživateli zrušeno:
  • neuhrazení poplatku za parkování, případně neuhrazení zřizovacího poplatku, vratné zálohy
  • osoba přestane splňovat podmínky pro povolení k parkování, např. se přestěhuje na kolej mimo Jarov
  • poskytnutí čipové identifikační karty jiné osobě,
  • umožnění vjezdu nebo výjezdu jinému vozidlu, než na které je povolení k parkování vystaveno,
  • poskytnutí nepravdivých, neúplných či nepřesných údajů v žádosti o parkování,
  • neoznámení změn v evidovaných údajích,
  • znečištění Parkoviště,
  • poškození vstupního zařízení (závory, kamery, stojany, sloupky, atd.), ostatního zařízení, plochy Parkoviště nebo ničení okolní zeleně Parkoviště,
  • neoprávněná manipulace se vstupním zařízením (např. násilné zvednutí závory), která může vést k poškození zařízení nebo ke změně funkčnosti zařízení,
  • vozidlo je zaparkováno mimo Plochu Parkoviště,
  • vozidlo překáží v provozu Parkoviště,
  • vozidlo odhlášeno z evidence motorových vozidel,
  • vozidlo zjevně nezpůsobilé k provozu,
  • vozidlo s úniky provozních kapalin nebo s jinými technickými závadami.

  Uživatel bude o zrušení povolení k parkování informován (e-mailem a/nebo telefonicky) a bude mu poskytnuta lhůta k odstranění vozidla z Parkoviště. Motorové vozidlo, kterému bylo zrušeno povolení k parkování a které nebylo ve stanovené lhůtě odstraněno z Parkoviště, může být odtaženo a majiteli motorového vozidla vydáno až po uhrazení manipulačního poplatku ve výši 5 000,- Kč, nákladů na odtažení, případně dalších nákladů, náhrad škod nebo poplatků.

 25. V případě neuhrazení poplatku za parkování do 20. dne v měsíci (den splatnosti kolejného), bude Uživateli povolení k parkování pozastaveno až do úplného uhrazení jeho dluhu, případně zrušeno. V případě uspokojení žádosti po 20.dni daného měsíce se splatnost posouvá na 20.den následujícího měsíce. Provozovatel je oprávněn uplatnit k zajištění svých pohledávek vůči Uživateli zadržovacího práva.
 26. V případě poskytnutí čipové identifikační karty jiné osobě, umožnění vjezdu nebo výjezdu jinému vozidlu (než na které je povolení k parkování vystaveno), poskytnutí nepravdivých, neúplných či nepřesných údajů v žádosti o parkování nebo v případě neoznámení změn v evidovaných údajích, je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč. Provozovatel je oprávněn uplatnit k zajištění svých pohledávek vůči Uživateli zadržovacího práva.
 27. Vjezd a parkování motorových vozidel s úniky provozních kapalin nebo s jinými technickými závadami je zakázáno a v případě vzniku škody způsobené špatným technickým stavem motorového vozidla je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč a uhradit způsobenou škodu, tj. náklady vynaložené Provozovatelem na uvedení Parkoviště do původního stavu. Provozovatel je oprávněn uplatnit k zajištění svých pohledávek vůči Uživateli zadržovacího práva.
 28. V případě poškození vstupního zařízení (závory, kamery, stojany, sloupky, zábradlí, atd.) nebo zařízení Parkoviště Uživatelem, nebo v případě neoprávněné manipulace se vstupním zařízením (např. násilné zvednutí závory), které může vést k poškození zařízení nebo ke změně funkčnosti zařízení, je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč a uhradit způsobenou škodu, tj. náklady vynaložené Provozovatelem na opravu. Provozovatel je oprávněn uplatnit k zajištění svých pohledávek vůči Uživateli zadržovacího práva.
 29. Motorové vozidlo překážející provozu na Parkovišti může být odtaženo a majiteli motorového vozidla vydáno až po uhrazení manipulačního poplatku ve výši 5000 Kč, nákladů na odtažení, případně dalších nákladů, náhrad škod nebo poplatků.
 30. V případě neoprávněného užití Parkoviště je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč. Provozovatel je oprávněn uplatnit k zajištění svých pohledávek vůči Uživateli zadržovacího práva.
 31. Provozovatel je oprávněn uplatnit k zajištění svých pohledávek vůči Uživatelům zadržovacího práva, a za tím účelem použít na parkující motorová vozidla technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla („botička“). Uživateli pak bude umožněno odjet vozidlem z Parkoviště až poté, co budou škoda a ostatní pohledávky uhrazeny, případně, nebude-li možné výši škody určit, až po vyhotovení zápisu o zjištění škody se závazkem Uživatele uhradit zjištěnou škodu.
 32. V zaparkovaných motorových vozidlech nesmí po zaparkování zůstat žádné osoby, zvířata anebo látky, které mohou způsobit škodu Provozovateli nebo třetím osobám nebo jinak narušit řádné užívání Parkoviště.
 33. Osoby, které se pohybují v prostorách Parkoviště, jsou odpovědné za jakoukoliv škodu, kterou svým jednáním způsobí Provozovateli nebo třetím osobám.
 34. Parkoviště není hlídané.
 35. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození věcí ponechaných v zaparkovaných motorových vozidlech.
 36. Tento Provozní řád parkoviště nabývá účinnosti dne 1.4.2015.

Příloha – Ceník od 1.7.2016

Ceny jsou včetně DPH.

 • studenti VŠE (ubytovaní a nastěhovaní na kolejích na Jarově)

  Jednorázový zřizovací poplatek: 0 Kč

  1-hod. poplatek za parkování: 5 Kč

  Denní poplatek za parkování: 50 Kč

  Měsíční poplatek za parkování: 350 Kč

  1. V případě užívání parkoviště v období od září do června se částka bude měsíčně inkasovat z vašeho bankovního účtu spolu s kolejným. V případě neuhrazení měsíčního poplatku za parkování do 20. dne daného kalendářního měsíce (den splatnosti kolejného), bude povolení k parkování pozastaveno až do úplného uhrazení dluhu, případně zrušeno.
  2. V případě užívání parkoviště během letního ubytování v měsících červenci a srpnu se měsíční poplatek za parkování hradí spolu s poplatkem za letní ubytování, nejlépe bezhotovostním převodem. Číslo bankovního účtu, variabilní symbol a termín splatnosti jsou uvedeny ve smlouvě o ubytování.
 • výměnní zahraniční studenti studující na VŠE (ubytovaní a nastěhovaní na kolejích na Jarově)

  Jednorázový zřizovací poplatek: 0 Kč

  1-hod. poplatek za parkování: 5 Kč

  Denní poplatek za parkování: 50 Kč

  Měsíční poplatek za parkování: 350 Kč

  Poplatek za parkování není součástí kolejného uvedeného ve smlouvě o ubytování. Poplatek za parkování je možné uhradit stejným způsobem jako kolejné (způsoby úhrady viz smlouva o ubytování). Předplacení na více měsíců dopředu je možné. V případě neuhrazení měsíčního poplatku za parkování do 20. dne daného kalendářního měsíce, bude povolení k parkování pozastaveno až do úplného uhrazení dluhu, případně zrušeno.

 • fyzické a právnické osoby v nájmu v areálu na Jarově

  Jednorázový zřizovací poplatek: 700 Kč

  12měsíční poplatek za parkování: 8 400,- Kč (12x 700,- Kč)

  Vystavení náhradní čipové karty za nefunkční čipovou kartu: 500,- Kč

  Lze domluvit předplacení i na delší období. Za vystavení čipové karty pro otevírání závor je nutné uhradit zřizovací poplatek. Zřizovací poplatek a 12měsíční poplatek za parkování bude uhrazen bezhotovostně na základě vystavené faktury.

 • zaměstnanci VŠE (mající s VŠE pracovní poměr na základě pracovní smlouvy, nejedná se tedy o práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti)

  Jednorázový zřizovací poplatek: 0,- Kč

  Měsíční poplatek za parkování: 0,- Kč

 • absolventi VŠE, kteří ukončili studium na VŠE v aktuálním akademickém roce (ubytovaní a nastěhovaní na kolejích na Jarově)

  Vratná záloha: 500,- Kč

  1-hod. poplatek za parkování: 5 Kč

  Denní poplatek za parkování: 50 Kč

  Měsíční poplatek za parkování: 350,- Kč

  Identifikační kartu je možné si vyzvednout na vrátnici koleje, kde jste ubytováni, proti uhrazení vratné zálohy a poplatku za parkování. Poplatek za parkování se hradí dopředu na vrátnici koleje, kde jste ubytováni.

 • hoteloví hosté (ubytovaní a nastěhovaní na kolejích na Jarově)

  Vratná záloha: 500,- Kč

  Denní poplatek za parkování osobního vozidla: 100,- Kč

  Denní poplatek za parkování autobusu: 200,- Kč

  Měsíční poplatek za parkování osobního vozidla: 350,- Kč

  Identifikační kartu je možné si vyzvednout na vrátnici koleje, kde jste ubytováni, proti uhrazení vratné zálohy a poplatku za parkování. Poplatek za parkování se hradí dopředu. Parkování autobusu je z kapacitních důvodů možné pouze na základě individuální dohody.

Časté dotazy

Nefunguje mi čipová karta a nemohu se dostat na/z parkoviště.

Příčin může být více (v pořadí od nejčastěji se vyskytujících):

Poslední dobou je bohužel častou příčinou nějaký zatím neznámý problém v přenosu přístupových práv do řídicí jednotky závory. Tento problém nastává jen při aktivaci přístupu na parkoviště. Pokud vám tedy již čipová karta pro přístup na parkoviště funguje a pak přestane fungovat, není to tento případ. Pokud uplynula lhůta uvedená v aktivačním e-mailu a přístup na parkoviště vám stále nefunguje, bude nutné provést inicializaci řídicí jednotky, takže napište e-mail na parkovistejarov@vse.cz .

Pokud jste dokončil/a nebo přerušil/a studium na VŠE, škola vám ten samý den automaticky deaktivuje čipovou kartu, takže ji již nelze nikde použít. Pokud máte zájem o další parkování do konce aktuálního akademického roku, je možné si jej domluvit na vrátnici koleje jako absolvent.

Při otevření závory čipovou kartou je nutné stát s vozidlem u závory. U stojanu se čtečkou je totiž ve vozovce umístěna smyčka, která reaguje na blízkost kovu. Je tedy nutné mít nad smyčkou umístěné vozidlo, čímž se aktivuje čtečka karet a teprve potom čtečka akceptuje přiloženou kartu.

Vaše čipová karta může být poškozená. Poškození ale nemusí být na kartě zvenčí viditelné, stačí i nepatrné nalomení či narušení čipu uvnitř karty např. v důsledku ohnutí nebo zkroucení karty, vystavení vysokému tlaku nebo nepřiměřeným teplotám. Zda je čip uvnitř karty poškozený, si nejlépe vyzkoušíte na dalších čtečkách (např. vstup do koleje, kde jste ubytováni, nebo menza). Pokud čipová karta nefunguje ani tam, obraťte se na Pracoviště správy identifikačních karet, kde vám vystaví novou kartu.

Pokud přecházíte z bakalářského do navazujícího magisterského studia, může se stát, že vám škola při dokončení bakalářského studia automaticky kartu deaktivuje a následně hned zaktivuje, ale přístup na parkoviště vám bohužel odebere. V tom případě napište na e-mailovou adresu parkovistejarov@vse.cz .

Chybné nastavení přístupových práv. V tom případě napište na e-mailovou adresu parkovistejarov@vse.cz .

Poškození závory, výpadek ověřovacího systému, výpadek proudu.

Závažné nebo opakované porušení Provozního řádu parkoviště (v okamžiku deaktivaci karty budete informováni e-mailem).

Pro zaparkování osobního vozidla na několik hodin, např. pro vystěhování z koleje, je k dispozici i parkoviště na pozemku VŠE s kapacitou 6 parkovacích míst v ulici Jeseniova, hned u bloku koleje Jarov III. G. Parkovací místa jsou zajištěna sloupky a řetězy se zámky. Klíč k zámku Vám zapůjčí na recepci bloku Jarov III. G. Parkoviště není hlídané. Poplatek činí 20,- Kč za hodinu za jedno osobní vozidlo, hradí se na recepci bloku Jarov III. G.