Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

17.11.2017 - Státní svátek

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Smlouva o ubytování

Související stránky

Smlouva o ubytování pro ak. rok 2014/2015Vzor smlouvy s pravidelnou měsíční úhradou inkasem

Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha, IČ 61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy:

Správa účelových zařízení VŠE v Praze, se sídlem Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha, zastoupená …

dále jen „Ubytovatel

a

Občanský průkaz/cestovní pas :

Narozen/a :

Bytem :

dále jen „Ubytovaný

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O UBYTOVÁNÍ č. …

Článek I.

 1. Nájem na základě této smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to počínaje dnem … a konče nejpozději dnem … .

Článek II.

 1. Touto nájemní smlouvou Ubytovatel poskytuje Ubytovanému k užívání jedno lůžko v budově koleje …, č. pokoje … včetně jeho zařízení (dle pokojového inventáře), ložního prádla, společných prostor a zařízení koleje.

Článek III.

 1. Výše měsíční úhrady za ubytování včetně služeb s ubytováním spojených (dále jen „Kolejné“) je stanovena jako počet kalendářních dní v příslušném měsíci násobený denní sazbou. Výše denní sazby se určuje částkou … Kč vč. DPH.
 2. Úhrada Kolejného bude prováděna inkasem na základě svolení Ubytovaného k inkasu z bankovního účtu vedeného v Kč u peněžního ústavu se sídlem v ČR ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Měsíční limit k inkasu musí činit minimálně 7000 Kč. Číslo bankovního účtu, ze kterého bude inkasováno Kolejné musí být vloženo Ubytovaným prostřednictvímwebových stránek Ubytovatele (suz.vse.cz/new nebo iskam-web.vse.cz), a to nejpozději do pěti dnů ode dne podpisu této smlouvy. Inkaso Kolejného bude prováděno v termínu od 1. do 20. dne příslušného měsíce. V případě, že nebude možné kolejné zinkasovat z důvodu překážky na straně Ubytovaného, nebo Ubytovaný nevloží řádně a včas číslo bankovního účtu, ze kterého se má Kolejné inkasovat, je Ubytovaný povinen provést úhradu Kolejného jednorázovým bezhotovostním převodem na účet 1793102/0800 nejpozději do 20. dne příslušného měsíce, přičemž jako variabilní symbol (VS)platby uvede číslo této smlouvy. V případě, že Ubytovaný bude v prodlení s úhradou Kolejného, je povinen spolu s úhradou Kolejného zaplatit Ubytovateli smluvní pokutu ve výši 20 Kč za každý den prodlení, tj. za každý den po 20. dni příslušného měsíce. Zaplacením se rozumí úhrada Kolejného v plné výši včetně příp. smluvních pokut připsáním na bankovní účet Ubytovatele. Přehled plateb je k dispozici na intranetu na http://suz.vse.cz/new..
 3. V Kolejném jsou zahrnuty následující služby:
  • dodávka tepla (ústřední vytápění),
  • dodávka elektrické energie,
  • dodávka vody (vodné),
  • odvádění odpadních vod kanalizací (stočné),
  • ohřev vody,
  • úklid společných prostor koleje,
  • výměna prádla 2 x za měsíc,
  • připojení k internetu.

  V případě dočasné odstávky vody, elektrické energie, tepla, internetu apod. ze strany dodavatelů Ubytovatele nebo výluky v poskytování uvedených služeb v důsledku poruchy či vyšší moci, nejsou Ubytovaným poskytovány žádné slevy, náhrady ani kompenzace.

 4. Ubytovatel si vyhrazuje právo upravit výši denní sazby, a tím i výši Kolejného, počínaje měsícem následujícím po oznámení rozhodnutí. Informace o změně denní sazby budou zveřejněny na webových stránkách Ubytovatele (http://suz.vse.cz/new).

Článek IV.

 1. Ubytovaný má právo
  • a) na přidělení a údržbu základního vybavení pokoje,
  • b) na výměnu ložního prádla alespoň jedenkrát za 14 dní,
  • c) obdržet kolejní průkaz, který ho opravňuje ke vstupu do koleje, a klíče od určeného pokoje,
  • d) používat společné prostory, věci a zařízení koleje způsobem, ke kterému jsou určeny,

Článek V.

 1. Ubytovaný je povinen
  • a) dodržovat platný Kolejní a Návštěvní řád,
  • b) při nastěhování do koleje předložit Ubytovateli platný průkaz totožnosti nebo platný cestovní pas, a barevnou obličejovou fotografii velikosti 35 x 45 mm,
  • c) v den nastěhování zkontrolovat, zda je přidělený pokoj a jeho vybavení v řádném a k užívání způsobilém stavu. Ubytovaný se zavazuje, že v tento den vyplní a odevzdá Ubytovatelem pověřenému pracovníkovi Závadový list, do kterého Ubytovaný zapíše zjištěné závady. Za závady nezapsané v Závadovém listu odpovídá Ubytovaný.
  • d) dodržovat zákaz přenechání lůžka, které bylo přiděleno Ubytovanému, jiné osobě,
  • e) v případě, že se nejedná o studenta VŠE, zakoupit si za poplatek 300 Kč čipovou kartu od vedoucí koleje pro vstup do kolejí VŠE,
  • f) na výzvu Ubytovatele při ztrátě nebo nevrácení kolejního průkazu uhradit Ubytovateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč. Při poškození, ztrátě nebo nevrácení klíče, který byl Ubytovanému svěřen, je Ubytovaný povinen na výzvu Ubytovatele uhradit Ubytovateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý zapůjčený klíč. Při poškození, ztrátě nebo nevrácení čipové karty, která byla Ubytovanému svěřena Ubytovatelem (nejedná se o čipovou kartu vystavenou Ubytovanému Výpočetním centrem VŠE), je Ubytovaný povinen na výzvu Ubytovatele uhradit Ubytovateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každou zapůjčenou čipovou kartu,
  • g) k datu ukončení ubytování uvést pokoj do původního stavu, odevzdat v pořádku zapůjčený inventář, vrátit kolejní průkaz a klíče a odhlásit se z evidence.
 2. Nedodržení Kolejního nebo Návštěvního řádu je považováno za hrubé porušení smlouvy. V takovém případě je Ubytovaný povinen uhradit smluvní pokutu na výzvu Ubytovatele až do výše 5 000 Kč a to bez zbytečného odkladu. Za Návštěvu a Hosta odpovídá v plném rozsahu Ubytovaný.

Článek VI.

 1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zanikne:
  • a) uplynutím sjednané doby v Článku I.,
  • b) výpovědí ze strany Ubytovaného. Výpovědní doba v prvních třech kalendářních dnech od začátku smluvního vztahu je třídenní a počíná běžet první následující den po doručení výpovědi. Výpovědní doba v dalším období činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpověď musí být podána z e-mailu Ubytovaného (…) na e-mail Ubytovatele …).
  • c) výpovědí ze strany Ubytovatele z důvodu hrubého porušení smluvních povinností Ubytovaným. Účinky výpovědi nastávají okamžikem doručení výpovědi Ubytovanému. O výpovědi smlouvy o ubytování rozhoduje ředitel Správy účelových zařízení VŠE.
  • d) z důvodu odjezdu Ubytovaného na studijní zahraniční pobyt organizovaný VŠE za podmínky nepřerušení studia na VŠE. Smluvní vztah zanikne dnem řádného vystěhování Ubytovaného z koleje nejdříve 14 dní před termínem zahájení studijního pobytu dle Integrovaného studijního informačního systému VŠE (ISIS).
 2. Dnem zániku smluvního vztahu je Ubytovaný povinen předmětné prostory vyklidit, uvést pokoj do původního stavu (nebo do změněného stavu schváleného Ubytovatelem – viz čl. 9/5 Kolejního řádu), odevzdat nepoškozený zapůjčený inventář, vrátit Ubytovateli kolejní průkaz, zapůjčené klíče a příp. zapůjčenou čipovou kartu, a odhlásit se u něj z evidence.
 3. Pokud Ubytovaný nevyklidí a nepředá Ubytovateli předmětné prostory v tomto termínu, je Ubytovaný povinen uhradit Ubytovateli hotelovou cenu za lůžko dle platného ceníku hotelového ubytování zveřejněného na webových stránkách Ubytovatele (http://hotel.vse.cz), a to za každou noc až do doby, než pokoj (lůžko) vyklidí a předá Ubytovateli.
 4. Pokud Ubytovaný neuhradí Ubytovateli do hotelovou cenu za lůžko dle odst. 3 do 14ti dnů ode dne zániku smluvního vztahu, je Ubytovatel oprávněn na náklady Ubytovaného předmětné prostory sám vyklidit. Ubytovatel je oprávněn zjednat si přístup do předmětných prostor, a to i otevřením vstupních dveří do předmětných prostor zámečníkem a vyměnit zámek od vstupních dveří do předmětných prostor. Majetek Ubytovaného, který se bude nacházet v předmětných prostorách při jejich vyklizení, bude v takovém případě uložen ve skladových prostorách Ubytovatele, bez odpovědnosti Ubytovatele za jeho poškození či znehodnocení. Ubytovaný je povinen uhradit Ubytovateli skladné za uložení tohoto majetku, a to ve výši 100 Kč denně, počítané od prvního dne vyklizení předmětných prostor do dne, ve kterém Ubytovaný svůj majetek protokolárně převezme. V případě potravin je Ubytovatel oprávněn tyto okamžitě zlikvidovat, s výjimkou trvanlivých, ty až po jejich expirační době. Maximální doba uložení majetku Ubytovaného ve skladových prostorách Ubytovatele činí 180 kalendářních dní, poté se tento majetek Ubytovaného stává majetkem Ubytovatele. Tím není dotčeno právo ubytovatele na úhradu dlužných částek za hotelové ubytování a skladné.

Článek VII.

 1. Právní režim smlouvy se řídí českým právem, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
 2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Ubytovaný a jeden Ubytovatel.

Obě smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, a na důkaz toho, že je uzavírána svobodně a vážně, ji vlastnoručně podepisují.

V Praze, dne …

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………….

Ubytovaný                                                                       za Ubytovatele


Vzor smlouvy s platbou předem

Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha, IČ 61384399
Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy:
Správa účelových zařízení VŠE v Praze, se sídlem Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha, zastoupená ….
dále jen „Ubytovatel
a

Občanský průkaz/cestovní pas : …
Narozen/a : …
Bytem :
dále jen „Ubytovaný
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O UBYTOVÁNÍ č.

Článek I.

 1. Nájem na základě této smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to počínaje dnem … a konče nejpozději dnem ….

Článek II.

 1. Touto smlouvou Ubytovatel poskytuje Ubytovanému k užívání jedno lůžko v budově koleje …, č. pokoje … včetně jeho zařízení (dle pokojového inventáře), ložního prádla, společných prostor a zařízení koleje.

Článek III.

 1. Výše měsíční úhrady za ubytování včetně služeb s ubytováním spojených (dále jen „Kolejné“) je stanovena jako počet kalendářních dní v příslušném měsíci násobený denní sazbou. Výše denní sazby se určuje částkou … Kč vč. DPH.
 2. Úhrada Kolejného za první kalendářní měsíc bude provedena platbou v hotovosti nebo platební kartou v den nástupu na kolej. Splatnost úhrady Kolejného za další měsíce je vždy do 15. dne příslušného měsíce, přičemž v případě, že Ubytovaný je v prodlení s úhradou Kolejného, je povinen spolu s úhradou Kolejného zaplatit Ubytovateli smluvní pokutu ve výši 20 Kč za každý den prodlení.
 3. V Kolejném jsou zahrnuty následující služby:
  • dodávka tepla (ústřední vytápění),
  • dodávka elektrické energie,
  • dodávka vody (vodné),
  • odvádění odpadních vod kanalizací (stočné),
  • ohřev vody,
  • úklid společných prostor koleje,
  • výměna prádla 2 x za měsíc,
  • připojení k internetu.

  V případě dočasné odstávky vody, elektrické energie, tepla, internetu apod. ze strany dodavatelů Ubytovatele nebo výluky v poskytování uvedených služeb v důsledku poruchy či vyšší moci, nejsou Ubytovaným poskytovány žádné slevy, náhrady ani kompenzace.

 4.  Ubytovatel si vyhrazuje právo upravit výši denní sazby, a tím i výši Kolejného, počínaje měsícem následujícím po oznámení rozhodnutí. Informace o změně denní sazby budou zveřejněny na webových stránkách Ubytovatele (http://suz.vse.cz/new).

Článek IV.

 1. Ubytovaný má právo
  • a) na přidělení a údržbu základního vybavení pokoje,
  • b) na výměnu ložního prádla alespoň jedenkrát za 14 dní,
  • c) obdržet kolejní průkaz, který ho opravňuje ke vstupu do koleje, a klíče od určeného pokoje,
  • d) používat společné prostory, věci a zařízení koleje způsobem, ke kterému jsou určeny,

Článek V.

 1. Ubytovaný je povinen
  • a) dodržovat platný Kolejní a Návštěvní řád,
  • b) při nastěhování do koleje předložit Ubytovateli platný průkaz totožnosti nebo platný cestovní pas, a barevnou obličejovou fotografii velikosti 35 x 45 mm,
  • c) v den nastěhování zkontrolovat, zda je přidělený pokoj a jeho vybavení v řádném a k užívání způsobilém stavu. Ubytovaný se zavazuje, že v tento den vyplní a odevzdá Ubytovatelem pověřenému pracovníkovi Závadový list, do kterého Ubytovaný zapíše zjištěné závady. Za závady nezapsané v Závadovém listu odpovídá Ubytovaný.
  • d) dodržovat zákaz přenechání lůžka, které bylo přiděleno Ubytovanému, jiné osobě,
  • e) v případě, že se nejedná o studenta VŠE, zakoupit si za poplatek 300 Kč čipovou kartu od vedoucí koleje pro vstup do kolejí VŠE,
  • f) na výzvu Ubytovatele při ztrátě nebo nevrácení kolejního průkazu uhradit Ubytovateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč. Při poškození, ztrátě nebo nevrácení klíče, který byl Ubytovanému svěřen, je Ubytovaný povinen na výzvu Ubytovatele uhradit Ubytovateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý zapůjčený klíč. Při poškození, ztrátě nebo nevrácení čipové karty, která byla Ubytovanému svěřena Ubytovatelem (nejedná se o čipovou kartu vystavenou Ubytovanému Výpočetním centrem VŠE), je Ubytovaný povinen na výzvu Ubytovatele uhradit Ubytovateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každou zapůjčenou čipovou kartu,
  • g) k datu ukončení ubytování uvést pokoj do původního stavu, odevzdat v pořádku zapůjčený inventář, vrátit kolejní průkaz a klíče a odhlásit se z evidence.
 2. Nedodržení Kolejního nebo Návštěvního řádu je považováno za hrubé porušení smlouvy. V takovém případě je Ubytovaný povinen uhradit smluvní pokutu na výzvu Ubytovatele až do výše 5 000 Kč a to bez zbytečného odkladu. Za Návštěvu a Hosta odpovídá v plném rozsahu Ubytovaný.

Článek VI.

 1.  Smluvní vztah založený touto smlouvou zanikne:
  • a) uplynutím sjednané doby v Článku I.,
  • b) výpovědí ze strany Ubytovaného. Výpovědní doba v prvních třech kalendářních dnech od začátku smluvního vztahu je třídenní a počíná běžet první následující den po doručení výpovědi. Výpovědní doba v dalším období činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpověď musí být podána z e-mailu Ubytovaného («clsUbytovani/Klient/Email») na e-mail Ubytovatele «clsVlastnostiProSablony/PrihlasenyUzivatel/Email»).
  • c) výpovědí ze strany Ubytovatele z důvodu hrubého porušení smluvních povinností Ubytovaným. Účinky výpovědi nastávají okamžikem doručení výpovědi Ubytovanému. O výpovědi smlouvy o ubytování rozhoduje ředitel Správy účelových zařízení VŠE.
  • d) z důvodu odjezdu Ubytovaného na studijní zahraniční pobyt organizovaný VŠE za podmínky nepřerušení studia na VŠE. Smluvní vztah zanikne dnem řádného vystěhování Ubytovaného z koleje nejdříve 14 dní před termínem zahájení studijního pobytu dle Integrovaného studijního informačního systému VŠE (ISIS).
 2. Dnem zániku smluvního vztahu je Ubytovaný povinen předmětné prostory vyklidit, uvést pokoj do původního stavu (nebo do změněného stavu schváleného Ubytovatelem – viz čl. 9/5 Kolejního řádu), odevzdat nepoškozený zapůjčený inventář, vrátit Ubytovateli kolejní průkaz, zapůjčené klíče a příp. zapůjčenou čipovou kartu, a odhlásit se u něj z evidence.
 3. Pokud Ubytovaný nevyklidí a nepředá Ubytovateli předmětné prostory v tomto termínu, je Ubytovaný povinen uhradit Ubytovateli hotelovou cenu za lůžko dle platného ceníku hotelového ubytování zveřejněného na webových stránkách Ubytovatele (http://hotel.vse.cz), a to za každou noc až do doby, než pokoj (lůžko) vyklidí a předá Ubytovateli.
 4. Pokud Ubytovaný neuhradí Ubytovateli do hotelovou cenu za lůžko dle odst. 3 do 14ti dnů ode dne zániku smluvního vztahu, je Ubytovatel oprávněn na náklady Ubytovaného předmětné prostory sám vyklidit. Ubytovatel je oprávněn zjednat si přístup do předmětných prostor, a to i otevřením vstupních dveří do předmětných prostor zámečníkem a vyměnit zámek od vstupních dveří do předmětných prostor. Majetek Ubytovaného, který se bude nacházet v předmětných prostorách při jejich vyklizení, bude v takovém případě uložen ve skladových prostorách Ubytovatele, bez odpovědnosti Ubytovatele za jeho poškození či znehodnocení. Ubytovaný je povinen uhradit Ubytovateli skladné za uložení tohoto majetku, a to ve výši 100 Kč denně, počítané od prvního dne vyklizení předmětných prostor do dne, ve kterém Ubytovaný svůj majetek protokolárně převezme. V případě potravin je Ubytovatel oprávněn tyto okamžitě zlikvidovat, s výjimkou trvanlivých, ty až po jejich expirační době. Maximální doba uložení majetku Ubytovaného ve skladových prostorách Ubytovatele činí 180 kalendářních dní, poté se tento majetek Ubytovaného stává majetkem Ubytovatele. Tím není dotčeno právo ubytovatele na úhradu dlužných částek za hotelové ubytování a skladné.

Článek VII.

 1. Právní režim smlouvy se řídí českým právem, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
 2.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Ubytovaný a jeden Ubytovatel.

Obě smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, a na důkaz toho, že je uzavírána svobodně a vážně, ji vlastnoručně podepisují.
V Praze, dne …
…………………………………………………………………… …………………………………………………………………….
Ubytovaný                                                                     za Ubytovatele