Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

30.3.2017 12:45 - Seminář Firemí data

13.4.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kritéria pro ubytování

Kritéria pro ubytování na koleji v akademickém roce 2015/2016


 1. Systém přidělování ubytování na koleji
 2. Zařazení do pořadníku
 3. Kritéria pro ubytování
  1. Dojezdová vzdálenost
  2. Studijní výsledky
 4. Přednostní vyřizování žádostí

1. Systém přidělování ubytování na koleji

Každý zájemce o ubytování na koleji musí podat žádost o ubytování.

Žádosti o ubytování budou vyřizovány podle pořadí v pořadníku do vyčerpání volných míst na kolejích (s výjimkami uvedenými v článku 4).

2. Zařazení do pořadníku

Do pořadníku lze zařadit žadatele, kteří splňují všechny tři následující podmínky:

studují prezenční formu studia studijního programu VŠE

a doba jejich studia studijního programu na VŠE, jako jehož studenti si podali žádost, nepřekročila standardní dobu studia o více než 1 rok (do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně – viz odst. 3, § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění)

a jsou státními příslušníky států EU nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace.

V případě, že výše uvedeným žadatelům z řad studentů VŠE již bylo přiděleno ubytování, lze do pořadníku zařadit další žadatele, kteří

 • jsou studenty VŠE, ale studují jinou než prezenční formu studia studijního programu VŠE,
 • jsou studenty VŠE, ale doba jejich studia studijního programu na VŠE, jako jehož studenti si podali žádost, překročila standardní dobu studia o více než 1 rok (do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně – viz odst. 3, § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění),
 • jsou studenty VŠE, ale nejsou státními příslušníky států EU nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
 • jsou absolventy VŠE (maximálně 5 let od ukončení studia),
 • jsou studenty jiných škol než VŠE.

Přednostně jsou do pořadníku zařazováni zájemci s vyšším počtem bodů za dojezdovou vzdálenost (viz 3.1). Při rovnosti bodů za dojezdovou vzdálenost rozhoduje kritérium studijních výsledků (viz 3.2) – přednostně jsou do pořadníku zařazování studenti s vyšší hodnotou tohoto kritéria.

Jestliže nejde rozhodnout ani s pomocí kritéria studijních výsledků, rozhodne rozhodčí orgán na základě vlastního posouzení žádostí.

3. Kritéria pro ubytování

3.1 Dojezdová vzdálenost

Počet bodů za dojezdovou vzdálenost (vzdálenost místa trvalého pobytu studenta a místa, kde sídlí vysoká škola) je určen jako 0,1násobek nejkratší dojezdové vzdálenosti v kilometrech, pokud nepřekročí 120 km; při vyšší dojezdové vzdálenosti je počet bodů 12.

Dojezdová vzdálenost se zjišťuje na základě údajů z databází autobusových a vlakových spojů. Jestliže ze sídla školy do místa trvalého pobytu studenta či obráceně jedou v jednom směru maximálně tři přímé spoje denně, zvyšuje se počet bodů za dojezdovou vzdálenost o 3 body; pokud by takto zvýšený počet bodů přesáhl maximální výši 12 bodů, snižuje se na 12 bodů.

U nově přijatých studentů bakalářských studijních programů se počet bodů za dojezdovou vzdálenost násobí koeficientem 2, u všech studentů doktorských studijních programů se násobí koeficientem 3.

3.2 Studijní výsledky

U studentů bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studijního programu se v případě potřeby (viz článek 2) určí ještě hodnota kritéria studijních výsledků. Určí se jako poměr získaných kreditů k součtu získaných a ztracených kreditů za celou dobu současného studia studijního programu k 30. červnu 2015 vynásobený koeficientem dosaženého semestru (tj. semestru, ve kterém žadatel k uvedenému datu studoval). Tento výsledek se následně vydělí hodnotou 100:

[ai / (ai + ni) * ki] / 100

kde

ai je počet získaných kreditů konkrétního studenta do konce i-tého semestru,

ni je počet ztracených kreditů konkrétního studenta do konce i-tého semestru a

ki je koeficient i-tého semestru.

Hodnota kritéria studijních výsledků se uvádí s přesností na pět desetinných míst.

Koeficient i-tého semestru se vypočítá ze statistik studijních výsledků všech současných studentů daného programu následovně:

ki = [A1 / (A1 + N1)] / [Ai / (Ai + Ni)]

kde

Ai = (suma)ai je počet získaných kreditů všech současných studentů konkrétního bakalářského nebo magisterského programu do konce i-tého semestru a

Ni = (suma)ni je počet ztracených kreditů všech současných studentů konkrétního bakalářského nebo magisterského programu do konce i-tého semestru.

i = 1, 2, …, imax , kde imax = 6 pro bakalářské studijní programy, imax = 4 pro navazující magisterské programy u studentů, kteří nestudovali bakalářský program na VŠE, a imax = 10 pro navazující magisterské programy u studentů, kteří studovali bakalářský program na VŠE, a pro pětileté magisterské programy. Studentům navazujících magisterských studijních programů, kteří studovali bakalářský program na VŠE, se započítávají studijní výsledky z bakalářského studia.

U studentů přijatých ke studiu od září 2014 se položí hodnota kritéria studijních výsledků rovna 0,01.

4. Přednostní vyřizování žádostí

Přednostně jsou v pořadníku vyřizovány žádosti studentů, kteří

 • jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P (nutná osobní návštěva držitele v kanceláři centrálního ubytování za účelem ověření a zhotovení kopie průkazu)
 • nebo mají potvrzení o aktuálním zdravotním stavu, který vyžaduje ubytování v místě vysoké školy (Lékařskou zprávu – pouze od vybraných lékařů, tj. v současné době MUDr. Jíchové a MUDr. Pihrtové – je nutno přiložit k žádosti)
 • nebo jsou vládními stipendisty
 • nebo jsou studenty mezinárodních programů organizovaných VŠE (v rámci vyčleněné ubytovací kapacity)
 • nebo jsou studenty studijních programů VŠE akreditovaných v cizím jazyce (v rámci vyčleněné ubytovací kapacity).

Studenti se speciálními požadavky ze zdravotních důvodů ohledně přiděleného ubytování se mohou obrátit na kancelář Centrálního ubytování (e-mailová adresa ubytovani@vse.cz ). Tyto požadavky jsou posuzovány přednostně a individuálně.