Důležité upozornění! Важное объявление!

Důležité upozornění!
Важное объявление!


Důležité upozornění!

Vážení ubytovaní, vážení studenti,
v souvislosti s opatřeními vlády ČR a MZ ČR je povinností všech ubytovaných na vysokoškolských kolejích prokázat, že:

  1. mají platný certifikát o provedeném očkování,
  2. mají platné lékařské potvrzení o prodělané nemoci COVID-19,
  3. absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvovali nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Na základě příkazu ředitele SÚZ VŠE č. 19/2021  je nutné výše uvedené povinnosti dokládat elektronicky prostřednictvím webového rozhraní ISKAM, dle manuálu zde.

Kontrolou dodržování těchto opatření jsme zjistili, že řada ubytovaných nerespektuje výše uvedené povinnosti. Vzhledem k tomu, že výše uvedená opatření jsou průběžně nadále zpřísňována (očekáváme změny v příštích dnech, na základě kterých bude aktualizován výše uvedený příkaz ředitele SÚZ VŠE) a v nejbližší době začnou probíhat kontroly ze strany orgánů státní správy, vyzýváme ty, kteří dosud tyto povinnosti neplnili, k urychlené nápravě. Pokud kontroly zjistí nedostatky, budou ukládány SÚZ VŠE finanční sankce.

Proto SÚZ VŠE musí důsledně trvat na dodržování všech výše uvedených nařízení a v případě neplnění je důsledně vymáhat. Lhůta na doložení požadovaných dokumentů prostřednictvím webového rozhraní ISKAM je stanovena do 29. 10. 2021. A nadále pak budeme kontrolovat jejich následnou průběžnou aktualizaci.

V případě, že po tomto datu zjistíme, že ubytovaný nesplnil stanovené povinnosti, budeme nuceni jej individuálně vyzývat k jejich okamžitému splnění. V případě, že ani na takovouto výzvu nebude ubytovaný reagovat, bude toto hodnoceno jako závažné porušení Kolejního řádu, a to Článku II. „…podrobit se v souladu s pokyny zaměstnanců kolejí zdravotním, hygienickým, protipožárním a bezpečnostním opatřením, vyžadují-li to zvláštní okolnosti.“ SÚZ VŠE považuje nutnost dodržování předepsaných opatření za krajně důležité, a proto bude těm ubytovaným, kteří to nebudou respektovat, denně zasílána upomínka s výzvou k nápravě. Vzhledem k náročnosti s tímto spojené administrativní práce bude SÚZ VŠE účtovat ubytovanému administrativní výlohy ve výši 200 Kč za každou upomínku. V krajním případě mu může být i ukončeno ubytování.

Chtěli bychom tímto znovu apelovat na to, abyste uvedená opatření dodržovali, byli zodpovědní nejen k vlastní osobě, ale i k ostatním ubytovaným na kolejích VŠE. Nechceme dopustit to, aby se koleje VŠE staly centrem šíření nákazy SARS-CoV-2, které by mohlo vést i k jejich uzavření.

Děkujeme vám a věříme, že stejně jako v předchozích obdobích koleje VŠE zůstanou bezpečným ubytovacím zařízením.

V Praze dne 21. 10. 2021

Ing. Ota Zima, CSc., MBA v.r.

ředitel SÚZ VŠE

 


Важное объявление!

Дорогие проживающие, дорогие студенты,

В связи с мерами правительства Чешской Республики и министерства здравоохранения Чешской Республики все жители общежитий университетов обязаны доказать, что:

  1. иметь действительное свидетельство о вакцинации,
  2. иметь действительное медицинское свидетельство о выздоровлении COVID-19,
  3. имеют негативный RT-PCR тест на вирус SARS-CoV-2 не старее 72 часов или прошли быстрый антиген тест (RAT) на присутствие SARS-CoV-2 с отрицательным результатом не старее 24 часов.

По приказу главы SÚZ VŠE от  19/2021  вышеуказанные обязательства должны представляться в электронном виде через веб-портал ISKAM  (https://accommodation.vse.cz/wp-content/uploads/sites/2/Covid-confirmation-of-no-infectivity-RU.pdf )

Проведя проверку соблюдения этих мер, мы установили, что ряд проживающих студентов не соблюдают вышеуказанных обязательств.  Поскольку вышеуказанные меры постоянно ужесточаются (мы ожидаем, что в ближайшие дни произойдут изменения, на основе которых будет обновлен вышеупомянутый приказ главы SÚZ VŠE) и в ближайшее время государственные органы начнут проверку, мы призываем тех, кто еще не выполнил эти обязательства, как можно быстрее их выполнить.  Если в ходе проверок будут выявлены несоблюдения, SÚZ VŠE применит необходимые финансовые санкции.

Поэтому SÚZ VŠE должен настаивать на соблюдении всех вышеупомянутых положений и в обратном случае требовать их соблюдение.  Крайний срок для загрузки запрашиваемых документов через веб-интерфейс ISKAM установлен на 29/10/2021.  И мы продолжим проверять их последующее обновление.

Если после этой даты мы обнаружим, что проживающий не выполнил установленные обязательства, мы будем вынуждены индивидуально призвать к их немедленному выполнению. В случае, если размещенные гости не отвечают на такой вызов, это будет считаться серьезным нарушением правил общежития, а именно статьи II. „… с соблюдением санитарно-гигиенических требований, противопожарных мер и мер безопасности в соответствии с инструкциями персонала, если того требуют особые обстоятельства.“ („…podrobit se v souladu s pokyny zaměstnanců kolejí zdravotním, hygienickým, protipožárním a bezpečnostním opatřením, vyžadují-li to zvláštní okolnosti.“) SÚZ VŠE считает, что соблюдение предписанных мер имеет чрезвычайно важное значение, и поэтому ежедневно гостям, которые не соблюдают эти меры, будет направляться напоминание с требованием их выполнения.  Ввиду сложности связанной с этим административной работы SÚZ VŠE будет взимать административные расходы в размере 200 чешских крон за каждое напоминание.  В крайнем случае проживание может быть также прекращено.

Мы вновь обращаемся к Вам с призывом соблюдать эти меры, быть ответственными не только перед самим собой, но и перед другими в общежитиях VŠE.  Мы не хотим, чтобы все общежития стали центром распространения SARS-CoV-2, что также может привести к их закрытию.

Спасибо вам и мы верим, что, как и в предыдущие годы, общежития VŠE останутся безопасным местом для проживания.

Прага, 21. 10. 2021

Ing. OTA Zima, CSc., MBA v.r.

Директор SÚZ VŠE

 

 

  • Autor: Webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: