Příkaz ředitele SÚZ-Pravidla provozu-COVID19

Vysoká škola ekonomická v Praze

Správa účelových zařízení

Příkaz ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 28/2020

 

Č. j.:      VŠE/XXXX/7000/2020

Ev. č.:    VŠE/XXXX/2020

Pravidla provozu kolejí VŠE v souladu s Ochranným opatřením MZ ČR ze dne 18. září 2020

S platností od 25. 09. 2020 vyhlašuji v souvislosti s Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. září 2020 tato opatření pro provoz kolejí VŠE v Praze:

 • Všechny vnitřní sportovní a společenské místnosti na kolejích jsou pro ubytované nadále uzavřeny. Jedná se o posilovny, tělocvičny, herny, promítací místnosti a podobné. Toto opatření se netýká prádelen. Dále se netýká studoven a společenských místností které mohou být použity výhradně pro studium v rámci výuky online při dodržení dostatečných rozestupů (alespoň 2 m) a pravidel která vydá provozní ředitel SÚZ.
 • Na chodbách kolejí, v prádelnách a ostatních společných prostorách jsou všichni ubytovaní i personál SÚZ VŠE v Praze povinni chodit se zakrytými ústy a nosem rouškou nebo respirátorem.
 • Před vstupem do kolejí jsou všichni povinni vydesinfikovat si ruce desinfekcí proti nemoci COVID.
 • Zakazují se veškeré hromadné akce (oslavy) na kolejích. Rovněž je zakázáno shlukovat se pod jakoukoliv záminkou na chodbách, pokojích, prádelnách a studovnách. Vzájemné návštěvy je nutno omezit na nejnutnější případy a na co nejkratší dobu a je nutné mít při nich zakrytá ústa a nos rouškou nebo respirátorem.
 • Zakazuji veškeré návštěvy třetích osob na kolejích, a to jak denní, tak i hosté na přespání.
 • Pracovníci kolejí jsou povinni denně sledovat platná aktuální opatření na: https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/ a mimořádná opatření na https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ a vyvozovat z nich adekvátní opatření pro provoz kolejí.
 • Všechny osoby ubytované na kolejích VŠE jsou povinny vyplnit „Čestné prohlášení žadatele o ubytování na kolejích VŠE o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, které najdou na: https://suz.vse.cz/wp-content/uploads/Cestne-prohlaseni-COVID-19.pdf popř. v anglickém jazyce na: https://accommodation.vse.cz/wp-content/uploads/sites/2/Affidavit-COVID-19.pdf .
 • Všechny osoby ubytované na kolejích VŠE jsou povinny na požádání nechat si změřit tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem. Vedoucí kolejí zajistí, aby pracovníci recepce namátkově několikrát za den provedli měření tělesné teploty osob přicházejících na kolej. O tomto měření provedou recepční zápis do k tomu určeného záznamového listu, ve kterém uvedou den, čas a počet měřených osob s teplotou nepřevyšující 37,5 °C a jména a příjmení osob u nichž tělesná teplota tuto hodnotu převýšila. Osoby, u nichž se projeví některý z příznaků nemoci COVID‑19 (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) budou umístěny do karanténní buňky a budou neprodleně odeslány na infekční oddělení nemocnice na Bulovce.
 • Osoby, které přijely z ciziny nebo pobývali v cizině a
  1. vykazují příznaky počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky),
  2. pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (viz příloha č. 2),
  3. osoby z třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19 (viz příloha č. 2) a všechny osoby z třetích zemí, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v těchto zemích

jsou povinny tuto skutečnost předem, před ubytováním, oznámit e-mailem na adresu arrivals@vse.cz případně na recepci příslušné koleje. Pokud nemůžou pobývat jinde, než na koleji budou umístěny do karanténního pokoje na kolejích VŠE v Praze nebo v jiných k tomu určených prostorách až do doby, pokud se neprokáží negativním testem RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 vystaveným v České republice, který si zajistí bezodkladně a na vlastní náklady. Výsledek testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 jsou tyto osoby povinny předložit na recepci koleje do 36 hodin od umístění do karanténního pokoje. Dále pro ně platí všechny povinnosti vyplývající z Ochranného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 18. září 2020 (viz: příloha č. 1).

Občané Evropské unie, včetně občanů ČR a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě Evropské unie mohou povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS- CoV-2 splnit předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden v členském státě Evropské unie a není starší než 72 hodin; výsledek testu se předkládá bezprostředně po vstupu na území České republiky místně příslušné krajské hygienické stanici.

 • Občané podle bodu 8) jsou povinni se podrobit po 14 dnech od prvního testu druhému testu RT‑PCR na přítomnost SARS – CoV-2 pokud do České republiky přicestovali do 21. 09. 2020 včetně. Ti, co přicestovali 22. 09. 2020 a později, jsou považování po desetidenní karanténě bez příznaků infekční nemoci (viz. bod 8) a.) za COVID negativní.
 • Osobám podle bodu 8) tohoto příkazu se zakazuje volný pohyb na území celé České republiky a na kolejích s výjimkou:
 1. a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a využívání nezbytných finančních a poštovních služeb,
 2. b) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
 3. c) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí.
 • V případě pozitivního výsledku testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 budou tyto osoby, pokud nejsou schopny strávit izolaci mimo kolej VŠE, umístěny do izolace na koleji VŠE v Praze nebo v jiných k tomu určených prostorách. (Viz § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) V izolaci budou umístěny po dobu minimálně 10 dní. Izolaci mohou opustit v případě, že po dobu 3 posledních dní byli bez jakýchkoli příznaků infekčního onemocnění viz bod 8) a. V tomto případě jsou považováni za zdravé a nemusí absolvovat již žádný test.
 • V případě, že se u osoby umístěné v izolaci projeví příznaky uvedené v bodě 8) a. kontaktuje vedení koleje neprodleně Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí nemocnice na Bulovce (tel: 26608 2642) a domluví další postup.
 • Tímto příkazem se ruší příkaz č. 26/2020 ze dne 02. 09. 2020 a příkaz 27/2020 ze dne 02. 09. 2020.

Přílohy:

 1. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. září 2020 Č. j. MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN: (https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-20599-2020-30-min-kan-ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-21-9-2020-vcetne-sdeleni-mzdr-20599-2020-31-min-kan-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0YiyoCNglEKPyS-8ZYRKejY/?uri_view_type=11 )
 2. Seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_239.pdf )
 3. Seznam zdravotnických zařízení na území města Prahy provádějících test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2:
  1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  2. GHC Praha – odběrové místo Letiště Václava Havla
  3. Thomayerova nemocnice
  4. VIDIA-DIAGNOSTIKA
  5. 1. lékařská fakulta UK
  6. SPADIA LAB, a.s. Žluté Lázně
  7. Fakultní nemocnice v Motole
  8. Nemocnice na Bulovce
  9. Vyšetři.mě – Váš praktik Praha 15
  10. GHC Genetics Praha-Lovosická
  11. GHC GENETICS Praha – Václavské náměstí
  12. EUC Laboratoře
  13. Ústřední vojenská nemocnice
  14. Medicínské centrum Praha s.r.o.
  15. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  16. PREVEDIG medical, s.r.o. – Odběrové místo

 

V Praze dne 24.09.2020

 

 

Ing. Ota Zima CSc. MBA v. r.

ředitel SÚZ VŠE