Technické oddělení

Technické oddělení Správy účelových zařízení (SÚZ) je organizačně podřízeno vedoucímu TO, který je přímo podřízen řediteli organizace. Ve své činnosti je rozděleno do dvou pracovních skupin, které jsou vzájemně propojeny při činnostech na některých projektech, kde úzce spolupracují. Každá skupina má svého hlavního odpovědného pracovníka, který koordinuje její činnost.

1. Skupina „CENTRÁLNÍ ÚDRŽBA“

  • Zajišťuje na všech objektech SÚZ provádění veškerých oprav a údržby vyžadující odbornou kvalifikaci. Realizuje některé investiční akce menšího rozsahu, které SÚZ na svých objektech provádí, a to od výběru dodavatelů až po vlastní realizaci. Sleduje a realizuje provádění pravidelných revizí v objektech. Vede evidenci prováděných revizí a prací.

2. Skupina „POŽÁRNÍ BEZPEČNOST A ENERGETIKA“

  • Průběžně kontroluje plnění úkolů PO, stanovuje a aktualizuje účinný systém plnění úkolů PO, jenž spočívá v provádění preventivních požárních prohlídek, vedení dokladů o kontrolách věcných prostředků PO a požárních bezpečnostních zařízení. Zajišťuje školení o PO vedoucích zaměstnanců a odbornou přípravu preventistů a preventivních požárních hlídek.
  • Energetik má na starosti zásobování objektů SÚZ VŠE potřebnými dodávkami energie – elektřinou, plynem, vodou a párou. Během své práce sleduje a dbá na hospodárné využívání energie v objektech, kontroluje, aby byla dodávka energií kvalitní. Dohlíží na provoz jednotlivých energetických zařízení, plánuje, řídí nebo zajišťuje jejich údržbu. Pravidelně sleduje náklady na jednotlivé energie a vytváří případná opatření, která by vedla ke snížení jejich spotřeby.

Samostatnou oblastí činnosti technického oddělení je investiční činnost, kterou osobně sleduje vedoucí technického oddělení, který tuto činnost spravuje. Je přímým partnerem k jednání s dodavatelskými firmami a ve spolupráci s vedením SÚZ tuto činnost koordinuje. Pracovníci technického oddělení jsou v trvalém kontaktu s jednotlivými vedoucími všech oddělení/objektů SÚZ, koordinují a plní jejich požadavky ve všech uvedených oblastech i mimo ně.

Energie a média, jak s nimi správně a hospodárně nakládat

Rizika používání elektrických přístrojů

Kontakty

Funkce Jméno a příjmení E-mail Telefon Adresa
Vedoucí oddělení Ing. Oldřich Krpata
oldrich.krpata@vse.cz +420 224 092 498 Jeseniova 208, Praha 3
Požární technik a energetik Ing. Oldřich Krpata
oldrich.krpata@vse.cz +420 224 092 498 Jeseniova 208, Praha 3
Vedoucí centrální údržby Karel Volf karel.volf@vse.cz +420 224 092 311 Jeseniova 208, Praha 3