GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UBYTOVANÝCH NA KOLEJÍCH VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

 

Správcem osobních údajů je Správa Účelových zařízení VŠE v Praze, se sídlem Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3 (Ubytovatel), kontakt: gdpr-suz@vse.cz. Kontaktní osoba (garant): Ing. Jaroslav Klečka.

 

Ubytovatel prohlašuje, že s osobními údaji Ubytovaného (subjektu údajů), zpracovávanými v souladu Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) bude nakládat v souladu s principy Nařízení tak, aby zajistil jejich bezpečnost, integritu, důvěrnost a aktuálnost a tak aby byly zaručeny základní práva a svobody Ubytovaných. Ubytovatel zpracovává osobní údaje dle článku 6 Nařízení, odstavec 1. písmeno b) – pro plnění Smlouvy o ubytování a písmeno f) – pro účely oprávněného zájmu Ubytovatele včetně přímého marketingu.

 

Ubytovatel zpracovává maximálně tyto kategorie osobních údajů Ubytovaných:

 

Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně pro účely evidence Ubytovaných, kontroly oprávněnosti jejich ubytování z hlediska platné legislativy České republiky a platných předpisů VŠE, evidence plateb spojených s jejich ubytováním a kontroly jejich úhrad, vymáhání pohledávek, pro účely informování Ubytovaných o důležitých událostech, okolnostech a novinkách souvisejících s ubytováním, pro účely bezpečnosti objektu kolejí a bezpečnosti Ubytovaných.

 

Osobní údaje ubytovaných nejsou předávány žádným jiným správcům, pouze níže uvedeným zpracovatelům. Příjemcem některých osobních údajů mohou být tito zpracovatelé (dodavatelé informačních systémů):

 

Osobní údaje Ubytovatel uchovává v souladu s platnou legislativou České republiky po dobu 5 let od ukončení ubytování u občanů České republiky a po dobu 6 let od ukončení ubytování u občanů jiných států.

 

Ubytovaný může v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení uplatnit své právo:

 

 

V oprávněných případech má Ubytovaný právo podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/ ) – například e-mailem na posta@uoou.cz.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague