Rozvoj a strategie

Strategický záměr Správy účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2015 – 2019

Aktualizace ke dni 28. 12. 2017

Kontext

Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen SUZ ) je organizační složkou Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen VŠE); je přímo navázána na rozpočet VŠE.

Činnost SÚZ VŠE se v oblasti strategii řídí Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnost Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016 – 2020. Konkrétní cíle rozvoje do roku 2018 jsou obsaženy v Institucionálním plánu Vysoké školy ekonomické v Praze na roky 2016 – 2018.

Období 2016 – 2020 vnese do univerzitního prostředí zásadnější kvalitativní změny, které budou mít dopad do činnosti SUZ:

 • Pokračující demografický pokles a z něj vyplývající snižující se poptávka po vysokoškolském vzdělání a změna struktury uchazečů
  o studium.
 • Pokračující internacionalizace univerzitního prostoru.

Cíle a aktivity týkající se SUZ dle struktury zpracování jednotlivých kapitol výše uvedených strategických dokumentů VŠE.

 1. Zajišťování kvality, rozvoj lidských zdrojů

  Zajistit a rozvíjet systém startovacího ubytování (startovacích bytů) pro doktorandy a mladé akademické pracovníky.

  Poskytovat akademickým i neakademickým pracovníkům kurzy zvyšující jejich odborné, pedagogické, prezentační, jazykové i manažerské schopnosti.

  Klíčovým pracovníkům SUZ a pracovníkům nedostatkových profesí pronajímat služební byty.

  Realizace

  Na koleji Jarov II. bylo zrekonstruováno 8 buněk, kde je nabízeno 16 doktorandských bytů k dlouhodobému pronájmu. Dle požadavků vedení VŠE je SUZ připraven rekonstruovat další prostory pro využití jako doktorandské byty.

  Pracovníci na jednotlivých kolejích jsou mzdově zvýhodněni formou jazykových příplatků po přezkoušení na Katedře anglického jazyka. Jednotlivým pracovníkům SUZ je umožněno další vzdělávání v odborných kursech (účetnictví, PO, apod.), které potřebují pro řádný výkon zastávané funkce.

  Klíčovým pracovníkům SUZ a pracovníkům nedostatkových profesí (recepční, uklízečky, údržbáři) nabízet ubytování ve služebních bytech zřízených v prostorách, které nejsou určeny pro studentské ubytování. Prostředky z doplňkové činnosti (především hotelové ubytování) použít na alespoň částečné vyrování mzdové úrovně s komerční sférou.

 2. Diverzita a dostupnost

  Zvýšit dostupnost poskytovaného vzdělávání pro všechny skupiny různým způsobem znevýhodněných studentů a systematicky podporovat rozvoj studentů mimořádně nadaných.

  Umožnit plnohodnotné zapojení sociálně znevýhodněných studentů a studentů se specifickými potřebami do všech studijních i mimo studijních aktivit realizovaných na VŠE, včetně ubytování na kolejích, a vytvořit předpoklady pro jejich budoucí pracovní uplatnění.

  Poskytovat studentům se specifickými potřebami bezbariérové ubytování na kolejích VŠE za zvýhodněných podmínek i po stanovenou dobu po skončení studia.

  Podporovat mimořádně nadané studenty, zapojit je do řešení vědecko – výzkumných i dalších projektů.

  Realizace

  Na University hotel (Jarov I.E) je 1 buňka, 2 pokoje, celkem 3 lůžka přizpůsobeny pro ubytování handicapovaných studentů. Na koleji Blanice jsou 4 samostatné pokoje, tedy 4 lůžka pro ubytování studentů s omezenou pohyblivostí. Obě koleje mají do těchto prostor zajištěn bezbariérový přístup. Přepravní plošina umožňuje vozíčkářů bezbariérový přístup do menzy Jarov. SUZ je připravena operativně na University hotel (Jarov I.E) a Blanice, dle požadavků a potřeb, zvýšit počet bezbariérových lůžek.

  V létě 2016 bylo upraveno 6 buněk na Thalerově (Jarov III.G) koleji pro potřeby podnikatelského inkubátoru xPort. Zde by mohli být ubytováni studenti, pracujících na projektech v xPortu, aby měli možnost kvalitního ubytování v těsné blízkosti pracoviště v budově CKJ.

 3. Mezinárodní dimenze vzdělávací činnosti

  Rozvíjet služby pro zahraniční studenty.

  Realizace

  Každý rok se snaží SUZ VŠE nabízet více zrekonstruovaných prostorů na Eislerově (Jarov III.F) a Thalerově (Jarov III.G) koleji k ubytování studentů zahraničních programů, zároveň se snažíme nabízet více jednolůžkových pokojů, které zahraniční studenti preferují. V rámci Eislerovy (Jarov III.F) a Thalerovy (Jarov III.G) koleje se snažíme také zkvalitňovat nabízené služby (jazyková vybavenost personálu, zrekonstruované společenské místnosti, prádelny, apod.). Na webových stránkách Eislerovy (Jarov III.F) a Thalerovy (Jarov III.G) koleje jsou k dispozici virtuální prohlídky, kde mohou studenti prohlížet online prostory koleje. Virtuální prohlídky je možno použit také při online výběru pokojů v rámci ubytovacího systému ISKAM.

SÚZ VŠE poskytuje ubytování ve vlastních ubytovacích zařízeních v Praze a v Jindřichově Hradci především studentům řádného denního studia, výměnným zahraničním studentům, hostujícím profesorům, zaměstnancům a hostům akcí, které VŠE pořádá. Dále SÚZ VŠE provozuje hotelovou činnost a v rámci do vytěžování svých kapacit také ubytovává studenty jiných vysokých škol.

V rámci zajištění udržitelnosti a rozvoje úrovně poskytovaných služeb a dalšího zlepšování kvality bydlení na kolejích VŠE je třeba reflektovat tržní situaci, zejména tedy preference a požadavky současných studentů VŠE, dále vývoj situace na ostatních pražských univerzitách
a v ubytovacích službách obecně.

SÚZ VŠE zajištuje stravování v areálu Univerzity na Žižkově a v areálu kolejí Jarov formou outsourcingu; v Jindřichově Hradci je zajišťováno stravování vlastními zaměstnanci.

Strategické záměry

 • Zvyšovat kvalitu poskytovaných ubytovacích služeb.
 • Zajistit ekonomický provoz kolejí, využívat energetické úspory, efektivně využívat majetek kolejí.
 • Reflektovat posun v preferencích studentů od levnějšího méně komfortního bydlení k bydlení dražšímu a komfortnějšímu.
 • Zajistit v souvislosti se snahou o vybudování elitních magisterských a doktorských programů studentům těchto programů z jiných regionů či států kvalitní ubytování.
 • Podporovat ubytování osob s omezenou pohyblivostí formou bezbariérových pokojů.
 • Vytvořit z areálu kolejí Jarov sportovně, kulturní „Campus VŠE“ napojený na podnikatelský akcelerátor xPort.
 • Zkvalitnit služby „University“ hotelu VŠE; z bloku Jarov I.E vytvořit oddělený komplex s vlastní recepcí poskytující služby na úrovni tříhvězdičkového hotelu.
 • Umožnit v oblasti stravování konkurenci dodavatelů a zároveň podporovat nabídku, jež bude brát ohled na stravovací potřeby osob
  s dietami a studentům či pracovníkům z mezinárodního prostředí.

Cíle vedoucí k naplnění záměru

 1. Provést rekonstrukci kolejí v následujícím pořadí a rozsahu:
  • Dokončení revitalizace Eislerovy (Jarov III.F) a Thalerovy (Jarov III.G) koleje.
  • Dokončení areálu Jarov (campusu).
  • Transformace bloku Jarov I.E na samostatný tříhvězdičkový hotel.
  • Dokončení rekonstrukce koleje Jarov II.
  • Rekonstrukce bloků A a B Palachovy koleje (Jarov I).
  • Rekonstrukce koleje Blanice.
  • Rekonstrukce koleje Vltava.

  Toto pořadí investičních cílů je založeno na předpokladu na získání investičních prostředků v pravidelné výši cca 13 mil. Kč ročně. V případě prodeje Rooseveltovy koleje a následného získání dotací od MŠMT se může pořadí jednotlivých cílů měnit (zateplení Eislerovy [Jarov III.F]) koleje, apod.).

 2. Změnit strukturu ubytovací kapacity, tj. výrazně zvýšit počet jednolůžkových pokojů, které budou spojeny s vyšším komfortem a cenou. Tento záměr byl zahájen s první rekonstrukcí, tj. s rekonstrukcí koleje Jarov II na této koleji je aplikován dálkový odpočet spotřeby médií
  s rozúčtováním na jednotlivé ubytované. V tomto pokračujeme také na Eislerově [Jarov III.F] koleji, kde se výrazně zvyšuje počet kvalitnějších jednolůžkových pokojů.
 3. Zpříjemnit pobyt na kolejích zahraničním studentům. Personál na kolejích musí být schopen komunikovat v angličtině, zahraniční studenti by měly být o kolejích VŠE dostatečně informování, měli by dostat dostatek informací o procesu ubytování a nastěhování a životu na kolejích.
 4. Více se zajímat o potřeby a zájmy studentů. Je potřeba se studenty více komunikovat, každý semestr sbírat informace (např. formou dotazníků či konferencí) od studentů týkající se jejich spokojenosti s ubytováním na kolejích VŠE, v tomto spolupracovat s CKR. S tímto souvisí i zatraktivnění webových stránek.
 5. Intenzivně využívat nezaplněnou kapacitu kolejí ke komerčním účelům, jež budou generovat prostředky pro další rekonstrukce.
 6. Zaměřit se více na zatraktivnění kulturního a sportovního života na kolejích.
 7. Podporovat konkurenční prostředí ve stravování, zajistit pravidelnou kontrolu kvality jídla a zajistit kulturní vzhled stravovacích zařízení.

Stav plnění jednotlivých cílů

 1. V létě 2017 byla dokončena kompletní revitalizace studentských buněk na Eislerově (Jarov III.F) koleji vč. nové společenské místnosti a prostoru prádelny. Na zateplení Eislerovy (Jarov III.F) koleje je zpracován projekt, dále bylo obnoveno stavební povolení. Na Thalerově (Jarov III.G) koleji byla do konce léta 2017 dokončena revitalizace studentských buněk v celkovém rozsahu 25% celé budovy, vč. nové společenské místnosti a prostoru prádelny. Další patra se budou rekonstruovat v letech 2018 a 2019. V roce 2016 byla dokončena výměna povrchu fotbalového hřiště
  a demolice starých TESKO objektů. V létě 2017 byl dokončen rozvod inženýrských sítí v areálu Jarov, byly dokončeny 3 hřiště a byly dokončeny prostory zázemí a šaten pro sportovní areál. V roce 2018 budou dokončeny vstupy do areálu, oplocení a nové parkoviště. Dále
  v roce 2018 vybudujeme v areálu Jarov novou centrální posilovnu, která bude částečně sloužit pro výuku kurzů CTVS. V roce 2017 došlo
  k oddělení bloku Jarov I.E od zbytku koleje včetně vybudování vlastního vstupu s recepcí vč. lobby. V roce 2018 začne rekonstrukce pokojů na bloku Jarov I.E. Na koleji Jarov II. dojde v roce 2018 k dokončení rekonstrukce vstupní haly, společenské místnosti vč. sociálního zázemí
  v přízemí budovy. Zadní trakt budovy Jarov II. bude opraven v roce 2018. Rekonstrukce bloků A a B Palachovy (Jarov I) koleje se prozatím plánuje na rok 2019.
 2. Plnění tohoto cíle je dostatečně popsáno výše.
 3. Zaměstnanci provozu navštěvují pravidelně kurzy anglického jazyka. Pro komunikaci se zahraničními studenty byla vytvořena funkce Koordinátora zahraničních studentů, dále komunikujeme prostřednictvím anglických webových stránek (zde jsou např. virtuální prohlídky kolejí) a anglických facebookových stránek.
 4. SÚZ v současné době sbírá informace formou dotazníků při vystěhování studentů. Tento dotazník je zatím koncipován na důvody, proč studenti opouštějí koleje. Do budoucna bude zpřístupněn obšírnější dotazník na nových webových stránkách SÚZ, který bude mít více sekcí a umožní studentům anonymně sdělit své pocity a připomínky k bydlení na kolejích VŠE. Toto jistě pomůže k nalezené námětů, jak více zpříjemnit studentům bydlení na kolejích. V této souvislosti se dnes pracuje na novém webu, který bude pro studenty více atraktivní než web stávající.
 5. Nabízené kapacity nejsou v současné době plně zaplněny studenty VŠE, proto z bloku Jarov I.E vybudujeme tříhvězdičkový „University“ hotel. V letních obdobích, kdy kapacity kolejí nejsou studenty dostatečně využívány, budeme využívat všechny volné prostory ke komerčním účelům. K tomuto dopomáhá nákup nového prodejního systému Bookolo, dále spolupráce s online rezervačními kanálem Booking.com.
 6. SÚZ bude podporovat aktivity CKR a dalších studentských organizací (GAUDEAMUS, Jarov Liga, StudentART a další). V září 2017 SUZ ve spolupráci s StudentART byl zorganizován VŠEfest. Plánujeme dokončit 5. etapu rekonstrukce posilovny Blanice a v areálu Jarov bude
  v roce 2018 vybudována nová centrální posilovna.
 7. Vedení SUZ VŠE sleduje kvalitu podávaných jídel ve stravovacích zařízeních VŠE. V případně zásadní nespokojenosti může proběhnout výběrové řízení na nového provozovatele.

V Praze dne 28.12. 2017

Zpracovali: Ota Zima, ředitel SÚZ VŠE
Jaroslav Klečka, vedoucí Ekonomické odd. SÚZ VŠE