Harmonogram v akademickém roce 2019/2020

 1. Všeobecné informace podávání žádostí o ubytování v AR 2019/2020
 2. Harmonogram ubytování pro koleje VŠE v Praze v ak. roce 2019/2020
 3. Harmonogram ubytování na Švecově koleji v Jindřichově Hradci v ak. roce 2019/2020
 4. Operace s rezervační kaucí při nenastoupení na kolej pro studenty VŠE

Kritéria a harmonogram pro podávání žádostí o ubytování na kolejích Vysoké školy ekonomické v akademickém roce 2019/2020Studentské koleje Vysoké školy ekonomické v Praze a Švecova kolej v Jindřichově Hradci (VŠE) pro akademický rok 2019/2020 nabízí:

 1. Studentské ubytování na celý akademický rok 2019/2020 od září 2019 do 30. 6. 2020. Ceník kolejného naleznete zde.
 2. Krátkodobé studentské ubytování od 7 do 30 nocí během období od 1. 11. 2019 do 30. 6. 2020. Ceník kolejného naleznete zde. Možnost rezervace krátkodobého ubytování se odvíjí od stavu ubytovací kapacity v daném období. Pro krátkodobé ubytování je nutné zaslat email na: ubytovani@vse.cz.

Všeobecné informace podávání žádostí o ubytování v AR roce 2019/2020

Ubytování na kolejích VŠE je umožněno především osobám, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

 • studují prezenční formu studia studijního programu VŠE
 • jsou studenty mezinárodních programů organizovaných VŠE
 • jsou studenty studijních programů VŠE akreditovaných v cizím jazyce
 • jsou vládními stipendisty studujícími VŠE

V případě, že byli ubytováni všichni výše uvedení studenti z VŠE, lze ve volných ubytovacích kapacitách kolejí umístit další osoby splňující alespoň jedno z následujících kritérií:

 • studenty VŠE studující jinou než prezenční formu studia na VŠE, pouze v případě volných kapacit
 • studenty VŠE s přerušeným studiem na VŠE
 • studenty jiných škol než VŠE studující v prezenčním studiu, pouze v případě volných kapacit
 • absolventy VŠE (podání žádosti maximálně do jednoho roku od ukončení studia na VŠE), pouze v případě volných kapacit a na základě rozhodnutí ředitele SÚZ

A. Přednostní vyřizování žádostí o ubytování

Přednostně jsou v pořadníku vyřizovány žádosti o ubytování studentů VŠE:

 • držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P s vyznačeným stupněm ZTP nebo ZTP/P (nutná osobní návštěva držitele v kanceláři Centrálního ubytování za účelem ověření a zhotovení kopie průkazu nebo karty)
 • majících potvrzení o aktuálním zdravotním stavu, který vyžaduje ubytování v místě vysoké školy. Lékařskou zprávu (pouze od vybraných lékařů, tj. v současné době MUDr. Jíchové), je nutno doručit do kanceláře Centrálního ubytování.
 • vládních stipendistů studujících VŠE

Studenti se speciálními požadavky ohledně ubytování ze zdravotních důvodů se mohou obrátit na kancelář Centrálního ubytování, ubytovani@vse.cz. Tyto požadavky jsou posuzovány přednostně a individuálně.

B. Podání žádosti o ubytování na kolejích VŠE v akademickém roce 2019/2020

Každý zájemce o ubytování na kolejích VŠE podává online žádost o ubytování (Žádost) do informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (ISKAM), prostřednictvím iskam-web.vse.cz. Jiná než online forma podání Žádosti nebude akceptována. Postup podávání žádostí je zveřejněn v Manuálu.

Žádosti mohou podávat tyto osoby:

 • současný student VŠE v Praze
 • žadatel nastupující do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia nebo do prvního ročníku doktorského studia na VŠE v Praze
 • student jiné školy studující v prezenčním studiu (dle aktuálně volné ubytovací kapacity)
 • absolvent VŠE (podání žádosti maximálně do jednoho roku od ukončení studia na VŠE), dle aktuálně volné ubytovací kapacity a na základě rozhodnutí ředitele SÚZ)
 • student VŠE s přerušeným studiem na VŠE

Upozornění:

Správa účelových zařízení VŠE si v souladu s Kolejním řádem čl. 4, odst. 4 vyhrazuje právo ukončit studentské ubytování na koleji University hotel (Jarov I.E) k 11. 5. 2020. Ubytovanému bude případně nabídnuto jiné ubytovací místo dle aktuálního stavu ubytovací kapacity.

Důvodem tohoto opatření je uvolnění ubytovacích míst koleje University hotel (Jarov I.E) pro zajištění rezervace ubytování účastníků Letních škol organizovaných VŠE.


Harmonogram ubytování pro koleje VŠE v Praze v ak. roce 2019/2020

I. Současný student VŠE a pokračující Degree studenti

 • Podává žádost od 2. 5. 2019 do 27. 6. 2019 prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku VŠE Praha studenti 2019/2020 – students 2019/2020.
 • Žádost je možné podat i po 27. 6. 2019, ale pro tyto osoby již neplatí možnost výběru pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování dle volných kapacit. Studenti VŠE, kteří si podají žádost po 27. 6. 2019 již nemají přednost před studentem jiné školy.
 • Do této skupiny žadatelů patří i studenti, kteří bezprostředně přestupují z bakalářského studia do magisterského studia.
 • Student, který má zájem o stejný pokoj jako v akademickém roce 2018/2019, musí na tomto pokoji bydlet v celém období od 1. 5. do 27. 6. 2019 a žádost o ubytování musí podat nejpozději do 27. 6. 2019. V době podání žádosti ještě nesmí mít ukončené ubytování! Pokoj se automaticky zobrazí při podání žádosti. V případě, že se pokoj nezobrazí, musí student kontaktovat Centrální ubytování. V případě, že o stejný pokoj žadatel zájem nemá, preferenci pokoje v ISKAMu vymaže.
 • Na stejný pokoj jako v akademickém roce 2018/2019 nevzniká žadateli žádný nárok, avšak kancelář Centrálního ubytování se bude snažit jeho požadavku vyhovět.
 • Studentům je přiděleno ubytování dle data a času podání žádosti (přednost budou mít ti studenti, kteří si dříve podali žádost).
 • Výběr pokoje studentem proběhne v termínu stanoveném v Termináři a je umožněn pouze studentům, kteří podali Žádost do 27. 6. 2019 včetně a zaplatili rezervační kauci. Z provozních důvodů může SUZ změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Případné písemné přílohy k Žádosti (např. Lékařskou zprávu) je nutné doručit do kanceláře Centrálního ubytování nejpozději do 5. 7. 2019 včetně.
 • Informace o tom, zda student bude ubytován na koleji (Žádost bude předběžně uspokojená) budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz v sekci Žádosti o ubytování (pořadníky) do 16. 7. 2019.
 • V případě překážek z provozních důvodů, kdy nebude možné požadovaný pokoj žadateli přidělit, bude tato záležitost řešena kanceláří Centrálního ubytování, která nabídne jiné odpovídající ubytovací místo.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz, v sekci Rezervace nejpozději do 17. 8. 2019.

Zájemci o párové ubytování On a Ona:

 • Oba partneři musí být studenti VŠE.
 • Podávají žádost od 2. 5. 2019 do 27. 6. 2019 včetně prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku VŠE Praha studenti 2019/2020 – students 2019/2020.
 • Zároveň se žádostí, nejpozději do 27. 6. 2019 včetně, pošle každý z partnerů zprávu na adresu ubytovani@vse.cz. V ní uvede jméno, příjmení a IDIS spolubydlící/ho. IDIS je identifikační číslo, které naleznete v Integrovaném studijním informačním systému (InSIS).
 • Zájemcům o párové ubytování není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí do 27. 6. 2019 rezervační kauci 5 000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Pokud má student uhrazenou ubytovací kauci a podá si žádost o ubytování, převede se ubytovací kauce na kauci rezervační. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do iskam-web.vse.cz.

Upozornění:

V případě, že nebude rezervační kauce 5 000 Kč nejpozději do 27. 6. 2019 uhrazena, není možná rezervace lůžka.


II. Žadatel nastupující do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia nebo do prvního ročníku doktorského zapsán do studia na VŠE v Praze do 1.7.2019

 • Podává Žádost od 2. 5. 2019 do 2. 7. 2019 včetně prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku VŠE Praha studenti 2019/2020 – students 2019/2020.
 • Přihlášení žadatele do ISKAMu je možné až den po zápisu ke studiu na VŠE, pomocí uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému VŠE (InSIS). Před zápisem ke studiu na VŠE nelze ubytování rezervovat.
 • Žádosti budou uspokojovány podle data a času podání do ISKAMu a uhrazení rezervační kauce 5 000 Kč. Přednost při přidělení ubytování mají žadatelé s uhrazenou rezervační kaucí.
 • Výběr pokoje studentem proběhne v termínu stanoveném v Termináři, a je umožněn pouze studentům, kteří podali Žádost do 2. 7. 2019 včetně. Z provozních důvodů může SUZ změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Žádost je možné podat i po 2. 7. 2019, tyto Žádosti budou posuzovány individuálně dle volné ubytovací kapacity. Ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.
 • Žadateli, který opakovaně nastupuje do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia, nevzniká žádný nárok na stejný pokoj, ve kterém bydlel v akademickém roce 2018/2019.
 • Student doktorského studia, který zatím nemá přihlašovací údaje, pošle nejpozději do 15. 7. 2019 na adresu ubytovani@vse.cz zprávu o požadovaném ubytování a termínu nastěhování.
 • Případné písemné přílohy k žádosti je nutné doručit do kanceláře Centrálního ubytování VŠE SÚZ nejpozději do 5. 7. 2019 včetně.
 • Informace o tom, zda student bude ubytován na koleji (Žádost bude předběžně uspokojená) budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz v sekci Žádosti o ubytování (pořadníky) do 16. 7. 2019.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz, v sekci Rezervace nejpozději do 17. 8. 2019.

Zájemci o párové ubytování On a Ona:

 • Oba partneři musí být studenti VŠE.
 • Podávají žádost od 2. 5. 2019 do 2. 7. 2019 včetně prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku VŠE Praha studenti 2019/2020 – students 2019/2020.
 • Zároveň se žádostí, nejpozději do 5. 7. 2019 včetně, pošle každý z partnerů zprávu na adresu ubytovani@vse.cz. V ní uvede jméno, příjmení a IDIS spolubydlící/ho. IDIS je identifikační číslo, které naleznete v Integrovaném studijním informačním systému (InSIS).
 • Zájemcům o párové ubytování není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí do 2. 7. 2019 rezervační kauci 5 000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti na iskam-web.vse.cz.

Upozornění:

V případě, že nebude rezervační kauce 5 000 Kč nejpozději do 2. 7. 2019 uhrazena, není možná rezervace lůžka.


III. Žadatel s pozdním zápisem do studia na VŠE

 • Žadatel, který bude přijat ke studiu na VŠE na základě žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí po 1. 7. 2019 nebo bude skládat přijímací zkoušky po 1. 7. 2019 nebo bude zapsán do studia po 1. 7. 2019, může ode dne svého zápisu do studia podat Žádost do 28. 8. 2019 včetně prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku VŠE Praha studenti 2019/2020 – students 2019/2020.
 • Přihlášení žadatele do ISKAMu je možné den po zápisu ke studiu na VŠE, pomocí uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému VŠE (InSIS). Před zápisem ke studiu na VŠE nelze ubytování rezervovat.
 • Žádosti budou uspokojovány podle data a času podání do ISKAMu a uhrazení rezervační kauce 5 000 Kč.
 • Žadatelé nemají možnost výběru pokoje. Ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.
 • Žadateli, který opakovaně nastupuje do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia, nevzniká žádný nárok na stejný pokoj, ve kterém bydlel v akademickém roce 2018/2019.
 • Informace o tom, zda student bude ubytován na koleji (Žádost bude předběžně uspokojená) budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz v sekci Žádosti o ubytování (pořadníky) do 5. 9. 2019.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz, v sekci Rezervace nejpozději do 5. 9. 2019

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí do 28. 8. 2019 rezervační kauci 5 000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Pokud má student uhrazenou ubytovací kauci a podá si žádost o ubytování, převede se ubytovací kauce na kauci rezervační. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do iskam-web.vse.cz.


IV. Podávání Žádostí během akademického roku 2019/2020

O ubytování je možné žádat po dobu celého akademického roku 2019/2020. Každý neubytovaný student může od 29. 8. 2019 podat žádost prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku VŠE Praha studenti 2019/2020 – students 2019/2020.

 • Přihlášení žadatele do ISKAMu je možné den po zápisu ke studiu na VŠE, pomocí uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému VŠE (ISIS). Před zápisem ke studiu na VŠE nelze ubytování rezervovat.
 • Student doktorského studia, který zatím nemá přihlašovací údaje, musí předem poslat zprávu na adresu ubytovani@vse.cz o požadovaném ubytování a termínu nastěhování.
 • Rezervační kauci 5 000,- Kč žadatel uhradí okamžitě při přidělení ubytování (informace bude sdělena emailem). Pokud rezervační kauce nebude uhrazena do termínu, který bude zobrazen v informačním emailu o přiděleném ubytování, rezervace ubytování bude zrušena.
 • Žádosti těchto žadatelů budou posuzovány individuálně podle volné ubytovací kapacity.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz, v sekci Rezervace.
 • Těmto žadatelům není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 5 000,- Kč okamžitě po získání ubytování ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do iskam-web.vse.cz.


V. Další osoby

V případě, že všem žadatelům z řad studentů VŠE již bylo přiděleno ubytování, lze zahájit registraci dalších osob:

 • studentů VŠE studujících jinou než prezenční formu studia studijního programu VŠE
 • studentů VŠE s přerušeným studiem na VŠE
 • studentů jiných škol než Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) v prezenční formě studia
 • absolventů VŠE (podání žádosti maximálně do jednoho roku od ukončení studia na VŠE)

Tito žadatelé se mohou registrovat od 10. 7. 2019 prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku Ostatní žadatelé Praha 2019/2020 – Other applicants 2019/2020. Informace k registraci a přihlášení do systému jsou na suz.vse.cz/informace-o-suz-vse/klienti/iskam.

 • Těmto žadatelům není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování na kolejích na Jižním Městě (Blanice, Vltava).
 • Absolventi VŠE si musí zároveň s podanou žádostí o ubytování na kolejích VŠE poslat i „Žádost o souhlas s ubytováním absolventa VŠE v AR 2019/2020“ na suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/dokumenty/zadost-o-souhlas-s-ubytovanim-absolventa-vse. Tuto žádost schvaluje ředitel SÚZ.
 • Pokud bydlel žadatel na kolejích VŠE v akademickém roce 2018/2019, nevzniká mu na stejné ubytovací místo žádný nárok.
 • Žádosti těchto žadatelů budou posuzovány individuálně podle volné ubytovací kapacity.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz, v sekci Rezervace.
 • Rezervační kauci 5 000,- Kč žadatel uhradí okamžitě při přidělení ubytování (informace bude sdělena emailem). Pokud rezervační kauce nebude uhrazena do termínu, uvedeného v informačním emailu o přiděleném ubytování, rezervace ubytování bude zrušena.

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 5 000,- Kč okamžitě po získání ubytování ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do iskam-web.vse.cz.


VI. Podávání Žádostí na Letní semestr 2019/2020 pro studenty VŠE

Žadatel vracející se ze studijní nebo pracovní stáže organizované VŠE, žádá o ubytování nejpozději měsíc před plánovaným nástupem na kolej prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku VŠE Praha studenti 2019/2020 – students 2019/2020. Přesný termín nástupu na kolej si vybere v Žádosti.

 • Žádosti budou uspokojovány na základě volné ubytovací kapacity kolejí v daném období, podle data a času podání do ISKAMu.
 • Rezervační kauci 5 000,- Kč žadatel uhradí okamžitě při přidělení ubytování (informace bude sdělena emailem). Pokud rezervační kauce nebude uhrazena do termínu, uvedeného v informačním emailu o přiděleném ubytování, rezervace ubytování bude zrušena.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz, v sekci Rezervace.
 • Těmto žadatelům není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování zhruba 14 dní před plánovaným nástupem na kolej.

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 5 000,- Kč okamžitě po získání ubytování ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do iskam-web.vse.cz.Harmonogram ubytování na Švecově koleji v Jindřichově Hradci v ak. roce 2019/2020

I. Student v Jindřichově Hradci a žadatel nastupující do prvního semestru v Jindřichově Hradci

Student Fakulty managementu v Jindřichově Hradci (FM) podává Žádost od 2. 5. 2019 do 27. 6. 2019 včetně prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku VŠE JINDŘICHŮV HRADEC – Akademický rok 2019/2020. Žádost je možné podat i po 27. 6. 2019, ale pro tyto osoby již neplatí možnost výběru pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Od žadatelů o ubytování na Švecově koleji v Jindřichově Hradci se nepožaduje úhrada rezervační ani ubytovací kauce.

Přihlášení do ISKAMu je možné pouze pomocí svého uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (InSIS). Postup podávání žádostí je zveřejněn v Manuálu.

 • Student, který má zájem o stejný pokoj jako v akademickém roce 2019/2020, musí na tomto pokoji bydlet v celém období od 1. 5. do 27. 6. 2019 a žádost o ubytování musí podat nejpozději do 27. 6. 2019. V době podání žádosti ještě nesmí mít ukončené ubytování! Pokoj se automaticky zobrazí při podání žádosti. V případě, že se pokoj nezobrazí, musí student kontaktovat Centrální ubytování. V případě, že o stejný pokoj žadatel zájem nemá, preferenci pokoje v ISKAMu vymaže.
 • Na stejný pokoj jako v akademickém roce 2018/2019 nevzniká žadateli žádný nárok, avšak kancelář Centrálního ubytování se bude snažit jeho požadavku vyhovět.
 • Studentům je přiděleno ubytování dle data a času podání žádosti (přednost budou mít ti studenti, kteří si dříve podali žádost a studenti 1. ročníku).
 • Výběr pokoje studentem proběhne v termínu stanoveném v Termináři a je umožněn pouze studentům, kteří podali Žádost do 27. 6. 2019 včetně. Z provozních důvodů může SUZ změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Případné písemné přílohy k Žádosti (např. Lékařskou zprávu) je nutné doručit do kanceláře Centrálního ubytování nebo kanceláře vedoucí koleje nejpozději do 5. 7. 2019 včetně.
 • Informace o tom, zda student bude ubytován na koleji (Žádost bude předběžně uspokojená) budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz v sekci Žádosti o ubytování (pořadníky) do 16. 7. 2019.
 • V případě překážek z provozních důvodů, kdy nebude možné požadovaný pokoj žadateli přidělit, bude tato záležitost řešena kanceláří Centrálního ubytování, která nabídne jiné odpovídající ubytovací místo.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz, v sekci Rezervace nejpozději do 17. 8. 2019.

Zájemci o párové ubytování On a Ona:

 • Oba partneři musí být studenti VŠE.
 • Podávají žádost od 2. 5. 2019 do 27. 6. 2019 včetně prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku VŠE JINDŘICHŮV HRADEC – Akademický rok 2019/2020.
 • Zároveň se žádostí, nejpozději do 5. 7. 2019 včetně, pošle každý z partnerů zprávu na adresu ubytovani@vse.cz. V ní uvede jméno, příjmení a IDIS spolubydlící/ho. IDIS je identifikační číslo, které naleznete v Integrovaném studijním informačním systému (InSIS).

Zájemcům o párové ubytování není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.


II. Podávání žádostí o ubytování na Švecově koleji během akademického roku 2019/2020

O ubytování je možné žádat po dobu celého akademického roku 2019/2020 prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku VŠE JINDŘICHŮV HRADEC – Akademický rok 2019/2020.

Žádosti budou uspokojovány na základě volné ubytovací kapacity kolejí v daném období, podle data a času podání do ISKAMu. Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel. Ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.Operace s rezervační kaucí při nenastoupení na kolej VŠE

Shrnutí operací s rezervační kaucí 5 000 Kč v závislosti na termínech a přidělení ubytování, nebo zrušení žádostí.

(týká se pouze kolejí VŠE v Praze, netýká se Švecovy koleje v Jindřichově Hradci)

Oznámení nezájmu o ubytování po podání online žádosti je možné pouze emailem:

Pokud zjistíte, že nemáte o ubytování zájem, prostřednictvím žádosti v ISKAMu zašlete „Návrh na zrušení žádosti“. Podle toho, kdy rezervaci ubytování zrušíte, bude Vám vrácena / nevrácena kauce – viz tabulka výše.

Harmonogram a kritéria pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2018/2019