Časté dotazy

Odpovědi na časté dotazy


 1. ISKAM – nový systém pro podávání žádostí
 2. Zahraniční stáž
 3. Čipová karta
 4. Platby
 5. Smluvní pokuta z prodlení

ISKAM – nový ubytovací systém

Je možní ubytování smíšených párů?

ISKAM párové ubytování smíšených dvojic sice neumožňuje, ale budeme ho řešit jiným způsobem. Oba zájemci o párové ubytování musí, každý za svou osobu, poslat email na adresu ubytovani@vse.cz a uvést v něm jméno druhého partnera. Zároveň potřebujeme vědět, zda se jsou obě osoby z VŠE nebo z kombinace VŠE + jiná škola. Páru z VŠE se budeme snažit vyhovět co nejdříve. Termíny naleznete v harmonogramu.

Je možné bydlet s někým, kdo studuje jinou školu než VŠE?

Osoby nesplňující Kritéria o ubytování lze ubytovat až v případě volné ubytovací kapacity po uspokojení požadavků studentů VŠE, kteří mají absolutní přednost. Dne 1.8.2018 bude zahájena elektronická registrace studentů JINÝCH ŠKOL. V případě, že nebudeme moci vyhovět požadavku na společné ubytování s někým, kdo studuje jinou školu než VŠE hned od začátku zimního semestru, je možné tuto situaci řešit sestěhováním, a to říjnem 2018 počínaje.

V zimním semestru jedu na zahraniční stáž a vrátím se až na letní semestr. Kdy si mám podat žádost o ubytování?

Pokud chce student nastoupit až v lednu, podá si elektronickou žádost o ubytování 4-6 týdnů před plánovaným nástupem na kolej a zároveň zkontaktuje emailem kancelář Centrálního ubytování na ubytovani@vse.cz . V tomto emailu upřesní datum nastěhování a svoji preferovanou kolej.

Budu upozorněn/a, zda mi již byla strhnuta záloha inkasem?

Ne, žádné upozornění se zasílat nebude. Každý student si tuto transakci musí zkontrolovat sám. Pro úspěšné zinkasování zálohy je třeba mít:

 1. správně zadané číslo bankovního účtu prostřednictvím elektronického formuláře, tj. číslo účtu ve formátu bez specifického symbolu (původní formát čísla účtu České spořitelny se specifickým symbolem nelze použít), případně správně zadané předčíslí účtu. Číslo bankovního účtu musí být zadané pod aktuálním uživatelským jménem. Uživatelské jméno slouží k jednoznačné identifikaci zadaného účtu, proto při změně uživatelského jména je potřeba zadat číslo bankovního účtu znovu. Zkontrolujte si, zda máte bankovní účet opravdu vložený. Číslo účtu nyní musí znovu vložit i žadatel, který už byl na kolejích ubytován v předchozích letech, důvodem je přechod na ISKaM, který zatím nemá vytvořenou historii.
 2. správně povolené inkaso v bance, tj. ve prospěch účtu 1793102/0800, minimální měsíční limit 12000 Kč, nevyplněné (prázdné) symboly (variabilní, konstantní, specifický). Nezadávejte omezení na počet dní mezi jednotlivými inkasy (např. jednou za 30 dní). Povolení k inkasu je nutné zařídit (osobně, elektronicky) v bance, kde máte vedený váš bankovní účet. Identifikace platby se provádí přes vaše identifikační číslo v ISISu, nikoliv přes rodné číslo. Pokud tedy máte v povolení k inkasu ve variabilním symbolu uvedené rodné číslo, inkaso se neprovede, protože variabilní symbol v příkazu k inkasu nebude odpovídat variabilnímu symbolu v povolení k inkasu.
 3. dostatek peněz na účtu v termínu, kdy se podle Harmonogramu bude provádět inkaso zálohy.

Písemné přílohy – např. Lékařská zpráva, Průkaz ZTP, ZTP/P

Písemné přílohy k Žádosti o ubytování je nutné doručit do kanceláře Centrálního ubytování.

Lékařská zpráva

Formulář Lékařské zprávy mají k dispozici vybraní školní lékaři (MUDr. Jíchová a MUDr. Pihrtová). K vystavení Lékařské zprávy pro žádost o ubytování na koleji je nutné donést školní lékařce zprávu od odborného lékaře, případně zprávu o hospitalizaci. Upozorňujeme, že formulář Lékařské zprávy k žádosti o ubytování musí být školním lékařem potvrzen v původním znění, tj. v textu formuláře nesmí být nikým škrtáno ani dopisován text. Lékařské zprávy, které toto nebudou splňovat, nebudou při bodování žádosti o ubytování brány v úvahu. Jedná se například o Lékařské zprávy, které mají škrtnuta slova „nezbytně nutné“ a doplněn text „ubytování na koleji doporučuji“. Pokud máte potvrzenou Lékařskou zprávu od školního lékaře (MUDr. Jíchová nebo MUDr. Pihrtová), je nutné tuto přílohu s čitelně uvedeným Vaším příjmením, jménem a uživatelským jménem (kvůli správnému přiřazení k Vaší žádosti o ubytování) buď osobně odevzdat v kanceláři centrálního ubytování (VŠE SÚZ, Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3) nebo poslat poštou na adresu: VŠE SÚZ, Provozní oddělení, Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3.

Lékařská zpráva není povinná. Školní lékař vystaví Lékařskou zprávu pouze tomu žadateli, jehož zdravotní stav je natolik závažný, že ubytování na koleji je nezbytně nutné.

Průkaz ZTP, ZTP/P

S průkazem ZTP, ZTP/-P je nutné se osobně dostavit do kanceláře Centrálního ubytování (VŠE SÚZ, Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3), kde si Váš průkaz ověří a vytvoří si kopii.

Loni jsem odevzdal/a Lékařskou zprávu jako přílohu své žádosti o ubytování. Můj zdravotní stav se od loňska nezlepšil. Musím letos znovu odevzdat Lékařskou zprávu?

Ano, aktuální Lékařskou zprávu od vybraných školních lékařů (od MUDr. Jíchové nebo od MUDr. Pihrtové) je nutné odevzdat i letos.

Odkud lze vytisknout formulář Lékařská zpráva?

Tiskopis Lékařské zprávy nikde na webových stránkách SÚZu ke stažení a vytištění není. Tiskopis mají k dispozici pouze školní lékaři (MUDr. Jíchová, MUDr. Pihrtová).

Jakým způsobem mohu zrušit moji podanou žádost o ubytování?

Napište ze své školní emailové adresy email do kanceláře centrálního ubytování, že si přejete svou žádost o ubytování zrušit. Na základě tohoto emailu bude Vaše žádost vyřazena z procesu zpracování a bude Vám zaslán email s potvrzením zrušení žádosti. Pokud pošlete email z jiné než Vaší emailové adresy v ISKAMu, nebude z důvodu ochrany žadatelů na takový email brán zřetel.

Proč se nemohu jít ubytovat (podepsat smlouvu o ubytování), kdy chci?

Na kolejích je každý rok ubytováváno přes 4000 studentů. Předem zveřejněný harmonogram nastěhování rovnoměrně rozděluje příjezd studentů k nastěhování do několika dní a zamezuje tak vzniku dlouhých front v případě, že by všichni odložili své nastěhování na poslední chvíli. Díky harmonogramu nastěhování je také možné vytisknout a připravit ubytovací smlouvy ještě před Vaším fyzickým příjezdem na kolej, což proces nastěhování výrazně urychlí.

Jakým způsobem se prokazuje dojezdová vzdálenost?

Žadatel o ubytování dojezdovou vzdálenost neprokazuje. Podle adresy Vašeho trvalého bydliště ze školní databáze se stanoví dojezdová vzdálenost. Tato vzdálenost je zjištěna na základě informací od firmy CHAPS, s.r.o. o přepravních spojeních (autobusových a vlakových). V tomto roce dojezdová vzdálenost nerozhoduje o ubytování.

Jaké je rozhodné datum pro zjištění studijních výsledků?

Nezjišťujeme studijní výsledky.

Je možné podat více žádostí o ubytování a na každé uvést jiný blok koleje pro případ, že by kapacita jedné koleje byla přeplněna?

Ne. Podání více žádostí o ubytování není technicky možné. Pokud v již jednou odeslané elektronické žádosti o ubytování změníte např. blok koleje, původní údaje se přepíší, a proto se nejedná o další žádost o ubytování. Stačí když si podáte žádost o ubytování a budete mít dostatek bodů pro dosažení bodové hranice pro získání ubytování na kolejích, pak na 100% ubytování na nějakém bloku koleje získáte.

Kdo má při rozdělování ubytování přednost?

Přednost mají studenti, kteří si zažádali o pokoj, na němž bydleli ke dni zahájení podávání žádostí (tzv. rezidenti).

Studenti doktorského studia mají přednost před studenty navazujícího magisterského a bakalářského studia.

Studenti navazujícího magisterského studia mají přednost před studenty bakalářského studia.

V rámci jednotlivých stupňů studia pak mají přednost studenti, kteří studují ve vyšším semestru.

Studenti prvních ročníků jsou přednostně umisťováni na bloky kolejí na Jižním městě – na Blanici a Vltavu. V případě, že projeví zájem o jiné bloky kolejí nebo pro ně na Jižním Městě nebude dostatečná kapacita, budou ubytováni na jiných blocích kolejí s ohledem na pravidla č. 1 až č. 4. Výjimku tvoří studenti oboru Arts Management, kteří mají v prvním ročníku většinu výuky ve škole v Praze 3 na Žižkově, takže tito studenti mohou být umístěni na bloky kolejí Jarov.

Studenti, pro které nezůstane na požadovaném bloku koleje volná kapacita z důvodu zaplnění lůžek studenty podle výše uvedených pravidel, budou umístěni na ty bloky kolejí, kde je k dispozici volná ubytovací kapacita.

Změnila se mi adresa trvalého bydliště. Kde mám tuto změnu uvést?

Do žádosti o ubytování se adresa trvalého bydliště neuvádí. Při zpracování podaných žádostí o ubytování se adresa trvalého bydliště získá ze školní databáze, proto je nutné tuto změnu nahlásit co nejdříve své studijní referentce ve škole.

Jaký je rozdíl mezi buňkou a pokojem?

Kategorie ubytování „buňka“ je stejná jako byt s předsíní, záchodem, koupelnou a 2 až 3 neprůchozími pokoji. Součástí buňky může být na některých kolejích ještě balkon. Další kategorie ubytování jsou „chodbové pokoje“ a „samostatné pokoje“. Chodbové pokoje mají společnou koupelnu, WC a kuchyňku na chodbě pro více pokojů. Samostatné pokoje mají vlastní koupelnu, WC a kuchyňský kout v předsíni.

Jak si objednat pračku, půjčení hry, úklid pokoje a další služby?“

služby na kolejích se objednávají v ISKAM přes modul Sportoviště, nově přejmenován na Rezervace služeb. Objednání je možné přes webové rozhraní iskam-web.vse.cz po zalogování a nebo na recepci koleje. Vzhledem k vytíženosti jednotlivých recepcí Vás prosíme, abyste preferovali použití webového rozhraní. Přikládáme dokument, který popisuje způsob provedení rezervace, vyzvednutí služby na recepci a další změny, které online objednávání služeb sebou přináší: Rezervace služeb.

Zahraniční stáž

Po nastěhování odjíždím na zahraniční stáž organizovanou VŠE a nepřerušuji studium

Není potřeba podat výpověď ubytovací smlouvy. Smluvní vztah zanikne dnem řádného vystěhování z koleje nejdříve 14 dní před nástupem na stáž.

Po nastěhování odjíždím na zahraniční stáž, kterou neorganizuje VŠE

Je nutné podat výpověď ubytovací smlouvy.

Čipová karta

Nefunguje mi čipová karta pro vstup do koleje.

Obraťte se nejdřív na vedoucí koleje, kde jste ubytován/a, zda jste správně evidovaný/á v databázi ubytovaných. Pokud Vám karta nebude fungovat i nadále, obraťte se na Helpdesk Výpočetního centra.

Platby

Nestrhává se mi kolejné inkasem, v čem je problém?

K bezchybnému fungování inkasa je třeba mít:

 1. bankovní účet vedený v Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice.
 2. správně zadané číslo bankovního účtu prostřednictvím elektronického formuláře, tj. číslo účtu ve formátu bez specifického symbolu (původní formát čísla účtu České spořitelny se specifickým symbolem nelze použít), případně správně zadané předčíslí účtu. Číslo bankovního účtu musí být zadané pod aktuálním uživatelským jménem (xname). Zkontrolujte si, zda máte bankovní účet opravdu vložený, i když jste si jisti, že jste ho již (např. před rokem) zadávali. Může totiž nastat situace, že se vám uživatelské jméno (xname) v průběhu studia změní. Uživatelské jméno (xname) slouží k jednoznačné identifikaci zadaného účtu, proto při změně uživatelského jména (xname) je potřeba zadat číslo bankovního účtu znovu.
 3. správně nastavené svolení k inkasu v bance:
  1. ve prospěch účtu 1793102/0800
  2. minimální měsíční (za kalendářní měsíc) limit 12 000 Kč
  3. nevyplněné (prázdné) symboly (variabilní, konstantní, specifický)
  4. nezadávejte omezení na počet dní mezi jednotlivými inkasy (např. jednou za 30 dní)

  Svolení k inkasu je nutné zařídit (osobně, elektronicky) v bance, kde máte vedený váš bankovní účet. Identifikace platby se provádí přes vaše identifikační číslo z ISISu, které vložíme do příkazu k inkasu a platba od vás se nám vrátí s tímto identifikačním číslem. K identifikaci platby neslouží rodné číslo. Pokud tedy máte ve svolení k inkasu ve variabilním symbolu uvedené rodné číslo, inkaso se neprovede, protože variabilní symbol v příkazu k inkasu nebude odpovídat variabilnímu symbolu, které máte nastaveno ve svolení k inkasu.

 4. dostatek peněz na bankovním účtu mezi 1. a 20. dnem příslušného měsíce.

Co mám zadat do políčka „Druh SI“ při zadání svolení k inkasu ze sporožirového účtu v internetovém bankovnictví České spořitelny?

Je potřeba nastavit svolení k inkasu ve prospěch účtu VŠE SÚZ 1793102/0800. V řádku „Druh SI“ tedy vyberte „Cílený na bankovní spojení“ a zadejte číslo účtu příjemce 1793102/0800. Viz uživatelský manuál Servis24.

Pokud bych chtěl/a bydlet na koleji např. 4 dny z týdne, platím za 4 dny nebo za celý týden, i když budu doma?

Ubytování platíte za celou dobu smluvního vztahu, ať na koleji fyzicky jste nebo nejste.

Nastupuji do prvního ročníku, jsem ze Slovenska a nemám ještě zřízený účet u banky v České republice. Mohu uhradit zálohu v červenci jednorázovým bankovním převodem z účtu na Slovensku a účet v České republice si založit až při nástupu na kolej?

Bohužel ne, účet vedený v Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice je nutností jak pro červencovou úhradu zálohy, tak pro hrazení kolejného v dalších měsících. Informace o způsobu úhrady zálohy jste obdržel/a poštou spolu s informacemi o zápisu do studia. Z účtu na Slovensku nelze inkaso provést. Při bankovním převodu ze zahraničí Vám navíc bohužel budeme muset zaúčtovat manipulační poplatek z důvodu bankovních poplatků za přijetí platby ze zahraničí. V případě, že nebude možné zálohu zinkasovat z důvodu nedostatečného finančního krytí nebo nevložíte řádně a včas číslo účtu, ze kterého má proběhnout platba zálohy, budete vyřazen/a z aktuálního pořadníku obodovaných Žádostí o ubytování.

Také můžete použít účet někoho známého/příbuzného/kamaráda, kdo má již bankovní účet v České republice. Zadané číslo účtu lze kdykoliv přes elektronický formulář změnit.

V přehledu plateb nevidím příchozí platbu, ale peníze mi již z účtu byly strženy.

Standardní doba pro provedení bezhotovostního převodu bankou činí až 2 pracovní dny. Denní výpis z účtu SÚZ poskytuje banka následující den po připsání částky na účet SÚZu, tedy až potom je možné zjistit, že od Vás přišla platba. V přehledu plateb se příchozí platba projeví týž den, kdy obdržíme od banky výpis s příchozí platbou.

Proč je inkasní limit ve výši 12 000 Kč?

Tento inkasní limit byl stanoven ve výši dvojnásobku maximálního měsíčního kolejného. Měsíčně se Vám z účtu nebude strhávat celých 12 000 Kč, ale jen měsíční kolejné podle ceníku kolejného. Pokud se příkaz k inkasu neprovede úspěšně, pak další měsíc bude příkaz k inkasu obsahovat jak platbu za předchozí měsíc, tak platbu za aktuální měsíc, tedy budou najednou inkasována 2 měsíční kolejné a z tohoto důvodu je nutné, aby byl inkasní limit dostatečně vysoký, aby se takový příkaz k inkasu provedl.

Po vystěhování z koleje mi zůstal v přehledu plateb přeplatek. Bude mi vrácen?

Přeplatek Vám bude po vystěhování z koleje co nejdříve vrácen na bankovní účet, jehož číslo jste vložil/a přes elektronický formulář. Vrácení přeplatku v hotovosti není možné.

Jakým způsobem můžu uhradit nedoplatek kolejného?

Dlužnou částku lze uhradit jednorázovým bezhotovostním převodem na účet SÚZu. Číslo účtu SÚZu, dlužnou částku a především správný variabilní symbol naleznete v intranetu v přehledu plateb. Pozor, jako variabilní symbol již neslouží rodné číslo.

Zaplatil/a jsem kolejné dvakrát – strhlo se z účtu inkasem a také jsem poslal/a kolejné jednorázovým bezhotovostním převodem. Bude mi přeplatek vrácen nebo bude použit pro úhradu kolejného další měsíc?

Přeplatek bude použit pro úhradu kolejného v dalším měsíci.

Je možné vymazat číslo účtu vložené přes elektronický formulář?

Bohužel ne. Vložené číslo účtu lze pouze nahradit jiným platným číslem účtu, ale vymazat nelze.

Je možné platit kolejné přes SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva)?

Bohužel ne. Jediný řádný způsob placení kolejného je inkasem na základě svolení k inkasu z bankovního účtu ubytovaného ve prospěch účtu SÚZu.

Inkaso se mi neprovedlo a na bankovním výpisu z mého účtu je uvedeno, že inkasovaná částka je nulová. Zadal SÚZ do příkazu k inkasu správnou částku?

SÚZ nulovou částku do příkazu k inkasu nikdy nezadává. Banka Vám pouze takto oznamuje, že inkaso nemohlo být provedeno.

Z důvodu nedostatku peněz na mém bankovním účtu se neprovedlo inkaso. Může SÚZ tento měsíc poslat příkaz k inkasu ještě jednou?

Hromadný příkaz k inkasu posílá SÚZ jednou za měsíc. Z technických důvodů pak už není možné provádět individuální příkazy k inkasu.

V přehledu plateb mám nedoplatek, ačkoliv se mi kolejné tento měsíc zinkasovalo v pořádku. Musím tuto dlužnou částku okamžitě uhradit nebo se částka stáhne další měsíc inkasem?

Tento nedoplatek může vzniknout dodatečným zaúčtováním (např. předpisu služby, škody) až po odeslání příkazu k inkasu, takže se tato částka do celkové částky k inkasu nezapočítá. Žádné sankce (smluvní pokuta z prodlení) Vám z tohoto nedoplatku nevznikají. Nedoplatek se stáhne další měsíc inkasem spolu s kolejným.

V přehledu plateb mám velký přeplatek. Bude mi příští platba uhrazena z tohoto přeplatku nebo se bude znovu provádět inkaso?

Pokud přeplatek plně pokryje celkovou platbu za příští měsíc (kolejné + případné další platby), pak nebude nutné inkaso provádět a celková platba bude uhrazena z přeplatku.

Podle přehledu plateb mám nedoplatek na kolejném, ale minulý měsíc se mi kolejné strhlo inkasem v pořádku.

Příčin může být několik:

 1. Příkaz k inkasu byl poslán v pozdějším termínu než minulý měsíc a platba je ještě na cestě z Vašeho účtu k nám.
 2. Na Vašem účtu nebyl dostatek peněz (v době provádění inkasa).
 3. Nemáte správně nastavené svolení k inkasu, čímž došlo k překročení inkasního limitu (např. inkasní limit chybně nastavený na dva kalendářní měsíce místo na jeden kalendářní měsíc).

Je možné používat jeden bankovní účet pro hrazení kolejného inkasem více osobám (např. sourozenci)?

Ano, lze. Ve svolení k inkasu, které si zařizujete (osobně, elektronicky) v bance, je nutné nastavit odpovídající výši minimálního měsíčního limitu. V případě dvou osob to bude dvojnásobek inkasního limitu, tedy 2 x 12 000,- Kč = 24 000,- Kč. Samozřejmě si každá z osob musí správně zadat číslo bankovního účtu prostřednictvím elektronického formuláře a stav zůstatku na bankovním účtu musí být v odpovídající výši.

Smluvní pokuta z prodlení

Od kterého dne a v jaké výši se účtuje smluvní pokuta z prodlení?

Smluvní pokuta z prodlení se účtuje za každý započatý den prodlení, který následuje po dni splatnosti (tj. 20. den měsíce), až do doby než je kolejné za daný měsíc uhrazeno v plné výši a platba je připsána na účet SÚZu. Výše smluvní pokuty je stanovena v ubytovací smlouvě a činí 20 Kč za každý započatý den prodlení.

V přehledu plateb se mi stále účtuje penále, ale peníze jsem již z účtu odeslal.

Standardní doba pro provedení bezhotovostního převodu bankou činí 3 pracovní dny. Denní výpis z účtu SÚZ poskytuje banka následující den po připsání částky na účet SÚZu, tedy až potom je možné zjistit, že od Vás přišla platba. V přehledu plateb se příchozí platba projeví týž den, kdy obdržíme od banky výpis s příchozí platbou. Penále se poté přeúčtuje (většinou sníží o jeden den prodlení) ke dni, kdy byla platba připsána na účet SÚZ.

Kolejné jsem zaplatil/a v plné výši, ale až po dni splatnosti (20. den měsíce) a byla mi naúčtována smluvní pokuta z prodlení. Nyní mám nedoplatek ve výši smluvní pokuty z prodlení. Bude mi za tento nedoplatek naúčtována další smluvní pokuta z prodlení?

Ne, z neuhrazené smluvní pokuty z prodlení se další smluvní pokuty neúčtují. Dlužná smluvní pokuta z prodlení se uhradí inkasem v dalším měsíci. Pokud by Vám ale smluvní pokuta z prodlení každý den narůstala, znamenalo by to, že kolejné nemáte uhrazeno v plné výši. V tom případě by bylo potřeba uhradit kolejné co nejdříve, abyste se vyhnul/a další smluvní pokutě z prodlení.