Kolejní řád

Kolejní řád vysokoškolských kolejí Vysoké školy ekonomické v Praze platný od 1.12.2015


Kolejní řád Správy účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen Kolejní řád) upravuje podmínky ubytování na kolejích spravovaných Správou účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen SÚZ). Ustanovení tohoto Kolejního řádu se vztahují na všechny studenty ubytované na kolejích Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen VŠE), další zde ubytované osoby a dílčí ustanovení i na zaměstnance SÚZ. Kolejní řád se vydává v souladu se Statutem Správy účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze, především v návaznosti na Článek 3, odstavec 7.

Článek 1

Základní ustanovení

Vysokoškolské koleje jsou ubytovacím zařízením VŠE, spravovaným SÚZ. Jejich posláním je zajistit vyhovující ubytování především studentům VŠE dle kritérií a harmonogramu schváleného rektorem, po předchozím vyjádření Akademického senátu VŠE v Praze.

Článek 2

Řízení kolejí

 1. Za činnost a provoz kolejí odpovídá rektorovi VŠE ředitel SÚZ v rozsahu daném statutem VŠE.

Článek 3

Kolejní samospráva

 1. Na kolejích působí orgány studentské samosprávy.
 2. Orgány kolejní samosprávy na jednotlivých kolejích jsou kolejní rady (dále jen KR).
 3. Orgánem koordinujícím činnost jednotlivých KR je Centrální kolejní rada (dále jen CKR), která se skládá ze zástupců jednotlivých kolejních rad.
 4. Činnost KR a CKR upravují jejich statuty.

Článek 4

Rozhodování o ubytování

 1. Na ubytování na koleji není právní nárok.
 2. Ubytování na kolejích se poskytuje přednostně studentům VŠE na základě elektronické nebo písemné žádosti. Žádosti o ubytování se předkládají v termínu stanoveném SÚZ.
 3. Žádosti o ubytování zpracovává SÚZ podle kritérií stanovených rektorem VŠE. Přidělení míst v konkrétních kolejích a pokojích provádí SÚZ na základě kritérií a podle harmonogramu schváleného rektorem VŠE. Kritéria i harmonogram jsou před předložením rektorovi VŠE projednány s CKR.
 4. Přijetím do koleje nevzniká žádný nárok na určité místo a i během akademického roku má SÚZ pravomoc změnit přidělené místo z provozních důvodů či z důvodu vyšší vytíženosti koleje.
 5. Ubytování se poskytuje žadateli na základě smlouvy o ubytování, která je uzavřena podle Občanského zákoníku. Smlouva se podepisuje v den počátku ubytování.
 6. Osoby opačného pohlaví lze ubytovat na samostatném pokoji či pokojích obytné buňky pouze s jejich souhlasem a souhlasem všech spolubydlících.
 7. V případě potřeby změny dle odstavce 4. vedoucí koleje vyzve ubytovaného elektronicky nebo písemně k přestěhování. Kopii výzvy současně obdrží kolejní rada, která se k ní vyjádří do 5 kalendářních dnů. V případě, že od ní vedoucí koleje neobdrží zamítavé stanovisko k přestěhování ve lhůtě 5 kalendářních dnů, má se za to, že kolejní rada s přestěhováním souhlasí. Ubytovaný je povinen se přestěhovat do 7 kalendářních dnů od výzvy vedoucí koleje. Po uplynutí lhůty 7 kalendářních dní bude ubytovanému, v případě že se nepřestěhuje, účtováno kolejné i za další neobsazená lůžka na pokoji, eventuálně na buňce.
 8. V koleji nemohou bydlet děti ubytovaných s výjimkou kapacity vyhrazené pro manžele s dětmi, pokud vyhrazena je.
 9. Ubytovaní, u kterých nastaly skutečnosti uvedené v čl. 6. odst. 1. písmeno a) nebo b) a z toho důvodu došlo k odstoupení od smlouvy o ubytování, nemusí být ubytováni na kolejích VŠE po celou dobu studia na VŠE.

Článek 5

Zánik ubytování

 1. Ubytování zaniká:
  1. uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno,
  2. výpovědí ze strany ubytovaného s výpovědní dobou stanovenou ve smlouvě o ubytování, výpověď se podává elektronicky na adrese: https://iskam-web.vse.cz/
  3. odstoupením od smlouvy o ubytování (viz čl. 6).
 2. V případě nedodržení lhůty k vystěhování bude ubytovaný vystěhován komisí složenou ze zástupců vedení koleje a KR v jeho nepřítomnosti. O vystěhování musí být proveden zápis.

Článek 6

Odstoupení od smlouvy

 1. SÚZ může před uplynutím sjednané doby od smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže ubytovaný:
  1. hrubě porušil nebo opakovaně porušuje kolejní řád,
  2. opakovaně nezaplatil kolejné a dlužná částka přesáhla výši kolejného za dva měsíce,
  3. dopustil se vandalismu nebo fyzického násilí vůči jinému studentovi nebo zaměstnanci, či jiné osobě v prostorách koleje,
  4. uvedl v žádosti o ubytování nepravdivé údaje, které podstatně ovlivnily rozhodování o této žádosti.
 2. O odstoupení od smlouvy o ubytování rozhodne vedoucí koleje po projednání s příslušnou kolejní radou a písemném souhlasu ředitele SÚZ.
 3. Vedoucí koleje oznámí písemně s odůvodněním ubytovanému odstoupení od smlouvy o ubytování.
 4. Ubytovaný je povinen se vystěhovat z koleje do 10 kalendářních dnů od doručení odstoupení od smlouvy o ubytování.
 5. Ve zvlášť závažných případech (ohrožení bezpečnosti a majetku, kriminální čin ubytovaného) může ředitel SÚZ rozhodnout o odstoupení od smlouvy o ubytování a vystěhování ubytovaného s okamžitou platností.

Článek 7

Práva ubytovaného

Ubytovaný má právo:

 1. Kdykoli přijít do koleje a odejít z koleje, na které je ubytován.
 2. Na přidělení a údržbu základního vybavení pokoje a buňky.
 3. Na výměnu ložního prádla alespoň jedenkrát za 14 dní.
 4. Disponovat kolejním průkazem, který ho opravňuje ke vstupu do koleje a klíči od určeného pokoje, popř. buňky.
 5. Používat společné prostory, věci a zařízení koleje způsobem, ke kterému jsou určeny.
 6. Přijímat návštěvy a hosty podle čl. 11 tohoto řádu.
 7. Předkládat orgánům KR a vedení koleje návrhy a připomínky ke všem otázkám týkajícím se života na koleji.
 8. Bezpečně provozovat veškeré vnesené elektrické spotřebiče. Tyto spotřebiče musí odpovídat příslušným platným předpisům vydaným v České republice. Na vyzvání je povinen předložit platné potvrzení týkající se provozování jím vneseného elektrického spotřebiče. V prostorách kolejí se nesmí používat tyto vnesené elektrické spotřebiče: lednice, mrazáky, klimatizace, vařiče, teplomety, olejové radiátory, infrazářiče a jiná topná elektrická zařízení. Ubytovaný se zavazuje uhradit případně vzniklé škody způsobené těmito elektrickými spotřebiči.
 9. Na kolejích, kde fungují automatické odečty spotřeby energií, je povoleno používat jakékoliv elektrické spotřebiče, které splňují bezpečnostní předpisy a mají příslušné atesty.
 10. Přestěhovat se v rámci budovy koleje, na které je ubytován (vyřizuje vedoucí příslušné koleje dle možností koleje). V situaci, kdy to provozní či ekonomické důvody na straně SÚZ umožňují, je možno se přestěhovat i na jinou kolej na základě elektronické nebo písemné žádosti ubytovaného podané centrální ubytovatelce SÚZ.
 11. Na náhradu z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou na věcech vnesených nebo odložených dle platného Občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.)
 12. Na krátkodobé uložení cenných předmětů v trezoru vedoucí koleje, který je přístupný pouze během úředních hodin vedoucí koleje.

Článek 8

Povinnosti ubytovaného

 1. Předložit při nastěhování do koleje vedoucímu koleje občanský průkaz (cizinci platný cestovní pas, povolení k pobytu nebo občanský průkaz), studijní průkaz popř. identifikační kartu studenta a průkazkovou fotografii.
 2. Dodržovat Kolejní a Návštěvní řád. Za porušení zde stanovených povinností může být na návrh vedoucího koleje a po projednání s příslušnou KR ředitelem SÚZ uložena pokuta až do výše 5000 Kč, kterou je ubytovaný povinen zaplatit bez zbytečného odkladu.
 3. Nastěhovat se v daném nebo dohodnutém termínu do určeného pokoje.
 4. Předložit pracovníku SÚZ kolejní průkaz popř. identifikační kartu studenta při vstupu do koleje.
 5. Zachovávat zásady občanského soužití.
 6. Zachovávat pořádek ve společenských místnostech a společně užívaných prostorech, šetřit zařízení koleje, minimalizovat spotřebu vody, elektrické energie, plynu a ostatních médií.
 7. Ubytovaný se zavazuje provádět úklid minimálně v tomto rozsahu:
  1. denně:
   1. vysypat odpadkový koš do určených popelnic, příp. kontejnerů umístěných podle dispozic vedoucího koleje; odpad třídit dle druhu,
   2. řádně vyvětrat pokoj,
   3. provětrat lůžkoviny,
   4. v buňkách provést základní úklid v kuchyňce, uklidit pracovní plochy a odstranit zbytky jídel,
   5. v buňkách provést základní úklid v koupelně a na WC, udržovat čistotu a hygienu po každém použití.
  2. 1x týdně:
   1. umýt podlahu pokoje, případně i balkónu, koberce (pokud jsou) vyluxovat,
   2. umýt omyvatelný povrch stolů a jiného nábytku,
   3. utřít prach na nábytku a okenním parapetu,
   4. v buňkách umýt a vyleštit zrcadlo,
   5. v buňkách umýt obklady kuchyňky, umývárny, záchodu,
   6. v buňkách umýt a dezinfikovat podlahy kuchyňky, umývárny, záchodu,
   7. v buňkách vydezinfikovat klozetovou mísu včetně sedátka, umyvadlo, sprchový kout.
  3. pravidelně provést kontrolu potravin (neskladovat prošlé nebo zkažené).
 8. Dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy ve všech prostorách kolejí a uhradit škody vyplývající z nedodržování těchto předpisů.
 9. Zacházet se zapůjčeným ložním prádlem tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 10. Informovat bez zbytečného odkladu vedoucí příslušné koleje případně pracovníka recepce o život a zdraví ohrožujících závadách na koleji nebo o výskytu obtížného hmyzu.
 11. Platit řádně a včas kolejné včetně souvisejících poplatků. V případě prodlení s platbou kolejného uhradit smluvní pokutu.
 12. Neumožnit vstup jiné osoby do koleje na svůj kolejní průkaz nebo na svou identifikační kartu. V případě podezření na vstup nežádoucích osob do koleje, je povinen na toto upozornit pracovníka recepce.
 13. Hlásit co nejdříve zjištěné závady a poruchy.
 14. Podrobit se zdravotním, hygienickým, protipožárním a bezpečnostním opatřením, vyžadují-li to zvláštní okolnosti.
 15. Před vystěhováním z pokoje je ubytovaný povinen řádně uklidit a vyklidit pokoj a předat jej proti podpisu pověřenému zaměstnanci správy koleje. Závěrečný úklid bude proveden v rozsahu týdenního úklidu.
 16. K datu ukončení ubytování uvést pokoj do původního stavu, odevzdat v pořádku zapůjčený inventář, vrátit kolejní průkaz a klíče a odhlásit se z evidence. Při nesplnění těchto povinností ubytovaný nese veškeré náklady související s nápravou (oprava pokoje, oprava vybavení, pokuta za ztrátu kolejního průkazu, za ztrátu klíče, apod.). Při neodhlášení z evidence ve stanoveném termínu je za každý další den účtována sazba za hotelové ubytování.
 17. Při ukončení ubytování každý ubytovaný odpovídá za veškeré opotřebování, které překračuje normální míru (znečištění a poškození tapet, malby, podlahových krytin apod.). Zároveň odpovídá za všechny ostatní škody, které způsobil. Uvedení do původního stavu se děje na jeho náklady.
 18. Na požádání vedení koleje či vedení SÚZ se kdykoli prokázat kolejním průkazem.
 19. Umožnit vstup do přiděleného ubytovacího prostoru dle čl. 10 odst. 1c) a 1d).
 20. Respektovat zákaz vstupu, pobytu a chovu jakýchkoli zvířat v prostorách koleje.
 21. Neuvádět adresu kterékoli z kolejí ani adresu Ubytovatele jako místo podnikání, sídlo firmy nebo trvalé bydliště.

Článek 9

Ubytovanému je zakázáno

 1. Přestěhovat se bez souhlasu vedoucí koleje, příp. jí pověřeného zaměstnance.
 2. Přijímat návštěvy jinak, než je uvedeno v článku 11 Kolejního řádu.
 3. Zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu a uvádět do provozu nepovolené spotřebiče.
 4. Provádět výměnu zámků dveří pokoje, v kterém je ubytován. Výjimku může povolit vedoucí koleje ve zdůvodněném případě a po souhlasu všech spolubydlících. Výměnu provede žadatel na svoje náklady vč. klíčů pro spolubydlící a pro SÚZ, a pokud tak rozhodne vedoucí koleje, uvede při skončení ubytování na svoje náklady zámek dveří do původního stavu.
 5. Přestavovat a demontovat nábytek na pokoji, provádět výměnu nábytku mezi jednotlivými pokoji, přinášet soukromé části zařízení pokoje a instalovat v koleji. Změny ve vybavení a zařízení pokoje lze provádět jen výjimečně a pouze s předchozím souhlasem vedoucí příslušné koleje.
 6. Kouřit ve všech prostorách koleje mimo vyhrazených a označených míst.
 7. Parkovat bez povolení v areálu koleje/kolejí osobní a nákladní vozidla.
 8. Vnášet do koleje střelné zbraně a výbušniny.
 9. Vyhazovat jakékoliv předměty z oken či je ukládat na jejich vnější parapety.
 10. Vstupovat do obslužných provozních prostor kolejí (např. kotelny, výměníkové stanice, trafostanice, apod.).

Článek 10

Práva a povinnosti SÚZ

 1. SÚZ má právo:
  1. odstoupit od smlouvy o ubytování za podmínek stanovených v kolejním řádu a smlouvě o ubytování,
  2. požadovat finanční náhradu za prokázané způsobené škody,
  3. vstoupit do obytných prostor bez souhlasu ubytovaného/ých,
   1. v případě havárie, živelné pohromy, podezření na závažné porušení hygienických předpisů, zabránění bezprostředně hrozícímu nebezpečí,
   2. po nahlášení závady, požadavku na opravu, desinfekci, deratizaci apod., přičemž ubytovaný tímto dává souhlas ke vstupu do ubytovacího prostoru za účelem splnění požadavku. Jestliže si ubytovaný přeje být přítomen realizaci požadavku nebo zásahu, tuto skutečnost sdělí při podání požadavku,
   3. za účelem kontroly provádění denního a týdenního úklidu může do obytných prostor vstoupit vedoucí koleje společně s členem kolejní rady příslušné koleje. V případě zjištění závažných nedostatků bude sepsán zápis podepsaný vedoucí koleje a členem kolejní rady, ubytovaný bude elektronicky vyzván k odstranění nedostatků, a pokud do 5 pracovních dnů od odeslání výzvy nedojde k nápravě, bude proveden úklid ze strany SÚZ za ceny dle platného Ceníku služeb,
   4. za účelem zjištění totožnosti osob, zdržujících se v prostorách kolejí. Kontrolu musí provádět minimálně 2 pracovníci SÚZ, kteří jsou k tomu pověřeni rektorem VŠE.
  4. v případě obzvlášť hrubého porušení pravidel chování (rušení nočního klidu, ničení majetku) je oprávněna k zjednání pořádku vstoupit do obytných prostor bezpečnostní služba (označená SECURITY), najatá k ostraze objektů VŠE,
  5. za nedodržování či porušení kolejního a návštěvního řádu je vedoucí koleje oprávněn udělit ubytovanému pokutu ve výši stanovené sazebníkem pokut,
  6. hlásit obzvlášť závažné porušení Kolejního řádu rektorovi VŠE, který je může na základě svého rozhodnutí postoupit děkanovi příslušné fakulty.
 2. SÚZ je povinen:
  1. odstraňovat závady a nedostatky v co nejkratší době,
  2. v rámci finančních, materiálních a technických možností zlepšovat podmínky života na koleji,
  3. informovat ubytované prostřednictvím CKR a KR o všech podstatných záležitostech a záměrech, které se týkají kolejí,
  4. umožnit výdej ložního prádla nejméně dvakrát týdně,
  5. provádět generální úklid minimálně 1x za tři měsíce.

Článek 11

Návštěvy

 1. Ubytovaný má právo svobodně přijímat návštěvy v době k tomu účelu vyhrazené. Návštěvní doba je stanovena od 8:00 do 24:00 hod. Navštívená osoba odpovídá za chování návštěvy, eventuálně za všechny škody způsobené návštěvou.
 2. Návštěva je povinna předložit průkaz totožnosti při vstupu do koleje a zapsat se do knihy návštěv.
 3. Návštěvy na vícelůžkových pokojích lze přijímat pouze se souhlasem spolubydlících.
 4. Ubytování návštěv:
  1. Návštěvy, nacházející se v koleji v době od 24:00 do 8:00, jsou povinny se zapsat za přítomnosti navštívené osoby do knihy hostů a stávají se hosty.
  2. Výše úhrady za přenocování hostů se řídí platným ceníkem vydaným SÚZ.
  3. V případě neoprávněného přenocování má vedoucí koleje právo požadovat poplatek ve výši ceny, která je stanovena pro hotelové využití lůžek koleje. Za neoprávněné přenocování se považuje takové přenocování, které nebylo zaznamenáno v knize návštěv.
  4. Přenocovat na koleji jako host ubytovaného lze maximálně 7 nocí v jednom kalendářním měsíci, poté je povinnost uhradit ubytovateli hotelovou cenu za lůžko dle platného ceníku hotelového ubytování SÚZ VŠE. Ubytovaný smí poskytnout ubytování najednou maximálně dvěma osobám.
  5. Pokud je hostem osoba ubytovaná na jiné koleji VŠE, přenocování je zdarma.
 5. Navštívený odpovídá po dobu návštěvy za dodržování Návštěvního řádu návštěvou a hostem.
 6. Bydlení osob, které k ubytování v koleji nejsou přihlášeny, je zakázáno.
 7. Ubytované osoby se musí chovat tak, aby neobtěžovaly okolí nadměrným hlukem.
 8. Na jiné osoby ubytované v koleji, např. ve volné lůžkové kapacitě, na návštěvy, hosty a nájemce bytů nacházejících se v objektech kolejí se ustanovení kolejního řádu vztahují přiměřeně.

Článek 12

Odpovědnost za škody

 1. Ubytovaný je povinen při každém i krátkodobém opuštění pokoje, není-li v pokoji přítomen jiný ubytovaný, uzavřít, zajistit okna a balkonové dveře, vypnout elektrické spotřebiče, u kterých hrozí riziko propuknutí požáru, zhasnout všechna světla na buňce, pokoj uzamknout a klíč neponechat v zámku. Pokoj i buňka musí být zabezpečeny proti vniknutí též v době spánku ubytovaných.
 2. SÚZ ručí ubytovaným při splnění podmínek odstavce 1 za škody, které vzniknou v době užívání koleje, v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy.
 3. Právo na náhradu škody musí poškozený uplatnit u vedení koleje bez zbytečného odkladu, od doby kdy se o škodě dozvěděl. Poškozený je dále povinen prokázat, že uvedené předměty, peníze nebo jiné cennosti byly řádně uloženy a že byly dodrženy stanovené pokyny k jejich zajištění, případně další skutečnosti prokazující, že ke ztrátě či poškození skutečně došlo.

Článek 13

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí vedoucí koleje má ubytovaný právo se písemně odvolat k řediteli SÚZ nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí. O tomto odvolání ředitel SÚZ rozhodne do 7 kalendářních dnů ode dne doručení odvolání.

Článek 14

Závěrečná a přechodná ustanovení

 1. Tento Kolejní řád byl odsouhlasen CKR dne 19. října 2015
 2. Tento Kolejní řád nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2015.
 3. Zrušuje se Kolejní řád ze dne 25. května 2010.

V Praze dne 27. listopadu 2015

Ing. Ota Zima CSc., MBA
ředitel SÚZ VŠE