Letní ubytování

Letní ubytování

Letní ubytování začíná 30.6.2022 a končí 1.9.2022


1. Stávající student VŠE a pokračující Degree student VŠE, ubytovaný na kolejích VŠE až do 30. 6. 2022

Žádost je možné podat od 1. 4. 2022 – 1. 5. 2022

Zároveň musí být uhrazena kauce 5 000,- Kč.

Při podání žádosti po stanoveném termínu bude ubytování přidělováno automaticky Centrálním ubytováním.

Pokud jste již ubytováni na koleji VŠE a chcete na koleji bydlet i v létě, doporučujeme podat si žádost co nejdříve do Informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (ISKAM) prostřednictvím iskam-web.vse.cz, kde zvolíte pořadník Letní ubytování 2022/Summer accommodation 2022. Postup podávání online žádosti je zveřejněn v Manuálu. Studenti nemají nárok na stejný pokoj, ve kterém bydleli během ak. roku!

Ubytování si žadatelé vybírají sami, kromě párů. Párům přiděluje ubytování kancelář Centrálního ubytování.

Výběr spolubydlícího – studentům není umožněn výběr spolubydlícího, ale mohou si vybrat pokoj. Tedy pokud chtějí kamarádi sdílet pokoj, zvolí si stejný pokoj při výběrech (viz termíny níže) a tím budou mít společné ubytování zajištěné.

16.5.2022 – ubytování rezidentů = automatický proces, pouze při splnění těchto podmínek:

 • požadovaný pokoj je otevřen na letní ubytování
 • včas podaná žádost do pořadníku Letní ubytování 2022/Summer accommodation 2022 (do 1. 5. 2022)
 • žádost na pokoj, ve kterém jste v akademickém roce 2021/2022 bydleli
 • zaplacena ubytovací nebo rezervační kauce 5 000,- Kč.

Důležité!! Z důvodu optimalizace lůžkové kapacity během letních měsíců nebude možné všem studentům ponechat pokoje, na kterých byli ubytováni během akademického roku 2021/2022. Studenti, kterým nebude přidělen stejný pokoj, si mohou následně při výběru zvolit jiný:

 • 18. 5. 2022 v 10:00 – výběr pokoje studenty studující v Mgr. programu
 • 19. 5. 2022 v 10:00 – výběr pokoje studenty studující v Bc. programu
 • 27. 5. 2022 – doubytování žadatelů, kteří si nevybrali pokoj, provede Centrální ubytování

Pokud chce student změnit vybraný pokoj, neruší si žádost v ISKAM, ale kontaktuje Centrální ubytování, telefonicky nebo emailem!

Pokud již o letní ubytování nebudete mít zájem, prostřednictvím žádosti v ISKAM zašlete „Návrh na zrušení žádosti“ (ISKAM→Žádosti o ubytování→Žádost o zrušení) do 14 dnů před začátkem ubytování v ISKAM. Tedy pro většinu rezervací platí termín do 15. 6. 2022. Po tomto datu se již nevrací rezervační kauce. Více informací naleznete v odstavci Ceny.

Upozorňujeme, že v případě posunutí začátku rezervace a následného nenastoupení na kolej/ zrušení ubytování se rezervační kauce nevrací.

 

2. Ostatní žadatelé (absolvent VŠE, student jiné školy)

Žádost je možné podat od 1. 4. 2022 – 1. 5. 2022.

Zároveň musí být uhrazena kauce 5 000,- Kč.

Žádost si podejte do ISKAM prostřednictvím iskam-web.vse.cz, kde zvolíte pořadník Letní ubytování 2022/Summer accommodation 2022. Postup podávání online žádosti je zveřejněn v Manuálu. Studenti nemají nárok na stejný pokoj, ve kterém bydleli během ak. roku!

Ubytování si žadatelé vybírají sami, kromě párů. Párům přiděluje ubytování kancelář Centrálního ubytování.

Výběr spolubydlícího– studentům není umožněn výběr spolubydlícího, ale mohou si vybrat pokoj. Tedy pokud chtějí kamarádi sdílet pokoj, zvolí si stejný pokoj při výběrech (viz termíny níže) a tím budou mít společné ubytování zajištěné.

16.5.2022 – ubytování rezidentů = automatický proces, pouze při splnění těchto podmínek:

 • požadovaný pokoj je otevřen na letní ubytování
 • včas podaná žádost do pořadníku Letní ubytování 2022/Summer accommodation 2022 (do 1. 5. 2022)
 • žádost na pokoj, ve kterém jste v akademickém roce 2021/2022 bydleli
 • zaplacena ubytovací nebo rezervační kauce 5 000,- Kč.

Důležité!! Z důvodu optimalizace lůžkové kapacity během letních měsíců nebude možné všem studentům ponechat pokoje, na kterých byli ubytováni během akademického roku 2021/2022. Studenti, kterým nebude přidělen stejný pokoj, si mohou následně při výběru zvolit jiný:

 • 24.5.2022 v 10:00 – výběr pokoje ostatními žadateli (absolvent VŠE, student jiné školy)
 • 27. 5. 2022 – doubytování žadatelů, kteří si nevybrali pokoj, provede Centrální ubytování

Pokud již o letní ubytování nebudete mít zájem, v žádosti v ISKAM zašlete „Návrh na zrušení žádosti“ (ISKAM→Žádosti o ubytování→Žádost o zrušení) do 14 dnů před začátkem ubytování v ISKAM. Více informací naleznete v odstavci Ceny.

Upozorňujeme, že v případě posunutí začátku rezervace na pozdější termín a následného nenastoupení na kolej/ zrušení ubytování se rezervační kauce nevrací.

3. Všeobecné informace

Letní ubytování poskytujeme těmto osobám:

 • studentům VŠE
 • absolventům VŠE, pokud
  • bydleli na kolejích VŠE celý akademický rok 2021/2022
  • mají maximálně 2 roky od ukončení studia na VŠE
  • je dostatek volných kapacit
 • studentům jiných středních a vysokých škol, pokud je dostatek volných kapacit
 • zahraničním studentům středních a vysokých škol, pokud je dostatek volných kapacit
 • všem osobám, které mají podanou přihlášku ke studiu na vysoké škole na AR 2022/2023

Přednost při ubytování mají studenti VŠE.

Přechod z letního ubytování do ubytování v AR 2022/2023

Všichni studenti z letního ubytování, kterým se vyhovělo v žádosti o ubytování na akademický rok 2022/2023, se budou moci plynule přestěhovat na přidělené ubytovací místo. Postup a termín přestěhování si student domluví v druhé polovině srpna s vedoucí budoucí koleje.

Párové ubytování On a Ona:

Oba zájemci o párové ubytování zároveň se žádostí o letní ubytování vyplní formulář zde: https://forms.gle/pkCLEWPTGiGQUvnR7 . Párům není umožněn výběr pokoje, ubytování přiděluje Centrální ubytování.

Párové ubytování v předchozím akademickém roce neznamená automatické přidělení párového ubytování v létě. Formulář vyplňují i ti studenti, kteří bydleli na párovém pokoji v předešlém období

V případě, že se partner/ka z uvedeného pokoje odstěhuje (nebo se na pokoj nenastěhuje), je druhá ubytovaná osoba povinna partnerský pokoj uvolnit a přestěhovat se na pokoj určený ubytovatelem.

Pro letní ubytování jsou k dispozici tyto bloky kolejí:

 • Palachova kolej
 • Thalerova kolej
 • Jarov II.
 • Rooseveltova kolej
 • Blanice – Jižní Město

Pro letní ubytování nebudou otevřeny koleje Vltava, University hotel a Eislerova.

Upozornění: Z důvodu optimálního využití ubytovacích kapacit jsou studenti během léta sestěhováni. Pro studenty je vyhrazena jen omezená kapacita. V případě, že počet žádostí o letní ubytování na dané koleji bude příliš nízký, nebude kolej pro letní ubytování otevřena.

Informace o přiděleném konkrétním ubytovacím místě najdete v ISKAMu, v přehledu ubytování.

Při ukončení pobytu se ubytované osoby musí vystěhovat do 10:00 dopoledne.

Ceny

viz kompletní ceník kolejného pro letní ubytování

Rezervační kauce je 5 000 Kč, bez kauce není možné vytvořit rezervaci ubytování na letní období. Pokud máte uhrazenou ubytovací kauci a podáte si žádost na letní ubytování, převedeme 5 000 Kč z ubytovací na rezervační kauci. Při podepsání smlouvy se rezervační kauce opět převádí na kauci ubytovací. Pokud rezervaci letního ubytování zrušíte nejpozději 14 dní před začátkem ubytování (v ISKAM), rezervační kauce se vrací převodem na účet, který student uvedl v ISKAM (u zahraniční platby je poplatek 500 Kč). Pokud rezervaci ubytování zrušíte později, rezervační kauce propadá.

Připomínáme, že po dobu ubytování na kolejích VŠE musí mít každý ubytovaný zaplacenou kauci v celkové výši 5 000 Kč.

Kolejné – úhradu lze provést těmito způsoby

Kolejné se platí předem, nejpozději do dne nástupu na letní ubytování (viz ISKAM).

 1. platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Účet – Konta – Nabít Hlavní konto
 2. bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Účet – Základní údaje
 3. platební kartou na recepci kterékoliv koleje
 4. vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) u vedoucí koleje.

Pokud nemáte o letní ubytování zájem, můžete žádost zrušit nejpozději 14 dní před začátkem rezervace. Tedy pro většinu rezervací platí termín do 15. 6. 2022. Po tomto datu se již nevrací rezervační kauce. Zrušit rezervaci letního ubytování je možné v žádosti v ISKAMu zasláním „Návrh na zrušení žádosti“ (ISKAM→Žádosti o ubytování→Žádost o zrušení).

V případě posunutí začátku rezervace na pozdější termín a následného nenastoupení na kolej/ zrušení ubytování se rezervační kauce nevrací.

Další případné informace poskytnou vedoucí jednotlivých kolejí.

Postup při nastěhování

K nastěhování se dostavte v úředních hodinách do kanceláře vedoucí té koleje, kde máte rezervaci, pouze v den, který máte uveden v ISKAMu. Nastěhování mimo úřední hodiny je možné pouze na základě předchozí e-mailové domluvy s vedoucí dané koleje.

Při ubytování předložte

 • doklad, že jste studentem (postačí jedna možnost z uvedených)
  • identifikační čipová karta (studenti VŠE)
  • aktuální písemné potvrzení o studiu ne starší než 3 měsíce (studenti jiných vysokých škol nebo středních škol)
  • rozhodnutí o přijetí ke studiu na vysoké škole (letos přijatí studenti ke studiu na vysoké škole)
 • platný občanský průkaz nebo pas

Z provozních důvodů si SÚZ VŠE vyhrazuje právo ubytovaného studenta přestěhovat na jiný pokoj nebo kolej.

Připojení k internetu

 • Pro studenty a zaměstnance Vysoké školy ekonomické je pevné i bezdrátové připojení k internetu zdarma.
 • Pro studenty z vysokých škol připojených do projektu Eduroam je bezdrátové připojení k internetu zdarma.
 • Ostatní ubytovaní si mohou vygenerovat heslo pro Wi-Fi připojení na recepci koleje.

Podrobné informace o projektu Eduroam naleznete na osi.vse.cz/eduroam.