Ředitel a sekretariát

Ředitel

V čele Správy účelových zařízení VŠE (dále jen „SÚZ“) je ředitel jmenovaný rektorem na základě výběrového řízení po projednání v AS VŠE. Ředitele SÚZ odvolává rektor. Ředitel SÚZ odpovídá rektorovi za dodržování právních předpisů, hospodárné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem, pokud opatřením rektora není stanoveno jinak.

Ředitel SÚZ

 • vede SÚZ v rozsahu práv a povinností uvedených ve vnitřních předpisech a normách VŠE. V rámci své působnosti odpovídá za jejich dodržování,
 • řídí, organizuje a kontroluje pracovní a jiné činnosti SÚZ bud‘ přímo, nebo zprostředkovaně prostřednictvím vedoucích oddělení, vedoucích kolejí a dislokovaného pracoviště,
 • je oprávněn jednat jménem VŠE ve věcech týkajících se činnosti SÚZ vůči třetím osobám v rozsahu kompetencí stanovených vnitřními předpisy a dalšími normami VŠE resp. v rámci pověření rektorem VŠE,
 • je přímým nadřízeným pracovníků sekretariátu ředitele, vedoucích oddělení, vedoucích kolejí a vedoucího dislokovaného pracoviště,
 • po projednání s orgány studentské samosprávy vydává Kolejní řád,
 • je oprávněn vydávat další normy, příkazy, pokyny a nařízení, kterými zajišťuje chod SÚZ v souladu s Článkem 2 Statutu SÚZ,
 • odpovídá za zabezpečení spolupráce SÚZ s orgány studentské samosprávy na kolejích (kolejní rady a Centrální kolejní rada),
 • může jmenovat své poradní orgány. Zároveň přitom vymezí obsah jejich činnosti, jejich složení a pravidla jednání.

CV ředitele Oty Zimy, jmenování ředitele Oty Zimy

Sekretariát

 • Sekretariát ředitele zajišťuje komplexní servis činností pro ředitele organizace, které přímo souvisejí s řízením Správy účelových zařízení a vnitřními a vnějšími vztahy organizace.
 • Zajišťuje činnosti související s přípravou, průběhem a závěry jednání (ředitele a vedoucích jednotlivých oddělení).

Mzdové a personální oddělení

Oddělení personální a mzdové zabezpečuje činnost SÚZ-VŠE zejména tím, že:

 • Zajišťuje pracovněprávní vztahy a mzdové záležitosti zaměstnanců od vzniku až po skončení pracovního poměru, včetně prací konaných mimo pracovní poměr.
 • Zajišťuje organizačně výběrové řízení na místa vedoucích pracovníků.
 • Provádí veškerou personální práci pro všechna střediska v Praze a Jindřichově Hradci, patřící pod Správu účelových zařízení VŠE v Praze.
 • Zakládá a vede osobní spisy jednotlivých zaměstnanců na SÚZ VŠE.
 • Zabezpečuje v základních otázkách personální práce poradenskou službu pro zaměstnance VŠE SÚZ.
 • Úzce spolupracuje s vedoucími jednotlivých středisek při změnách, týkajících se zaměstnanců středisek, při přijímání nových zaměstnanců do pracovního poměru.
 • Zpracovává veškerá data potřebná k výkaznictví, týkající se osobního oddělení.
 • Podílí se na organizaci a provádění kontrolní činnosti v okruhu působnosti VŠE SÚZ.
 • Spolupracuje s vedoucí osobního oddělení na VŠE.
 • Vypočítává mzdy zaměstnanců podle pracovních smluv a dalších příslušných dokladů. Připravuje vlastní výplatní listiny vyúčtování mezd v zákonných lhůtách. Odpovídá za výplatu správné výše brutto mzdy.
 • Odpovídá za provedení a správnou výši zákonných srážek ze mzdy.
 • Vypočítává a likviduje dávky nemocenského pojištění.
 • Provádí srážky z mezd podle příkazů soudů či jiných oprávněných orgánů.
 • Vede veškeré příslušné evidence, vztahující se ke vzniku, trvání a skončení pracovního poměrů zaměstnanců.

Právní oddělení

 • Poskytuje právní stanoviska, konzultace a poradenství k činnosti SÚZ VŠE.
 • Zpracovává příkazy ředitele a vede jejich evidenci.
 • Spolupracuje při přípravě smluv SÚZ VŠE.

Kontakty

Funkce/Oddělení Jméno a příjmení E-mail Telefon Adresa
Ředitel Ing. Ota Zima, CSc., MBA
ota.zima@vse.cz +420 224 092 180 Jeseniova 208, Praha 3
Sekretariát Jitka Svobodová
svobodj@vse.cz +420 224 092 312 Jeseniova 208, Praha 3
Personální / Mzdové Ing. Tomáš Klečka tomas.klecka@vse.cz +420 224 092 319 Jeseniova 208, Praha 3