Podmínky parkování v areálu kolejí Jarov

Parkoviště se nachází na pozemku Správy účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen SUZ VŠE), která parkoviště provozuje.

Osoby oprávněné užívat parkoviště Jarov

Studenti VŠE

 1. být ubytovaný/á a nastěhovaný/á na některé z kolejí na Jarově
 2. mít funkční vlastní studentskou čipovou identifikační kartu (také někdy nazývanou ISIC)
 3. podat žádost o parkování, přičemž vydání povolení k parkování není nárokové
 4. hradit poplatek za parkování

Zaměstnanci SUZ VŠE

 1. mít se SUZ VŠE pracovní poměr na základě pracovní smlouvy nebo dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti
 2. mít funkční svoji zaměstnaneckou čipovou identifikační kartu
 3. podat žádost o parkování, přičemž vydání povolení k parkování není nárokové

Fyzické a právnické osoby v nájmu v areálu na Jarově

 1. podat žádost o parkování, přičemž vydání povolení k parkování není nárokové
 2. uhradit vratnou zálohu za zapůjčení čipové identifikační karty
 3. hradit poplatek za parkování

Ostatní ubytovaní na kolejích SUZ VŠE

 1. být ubytovaný/á a nastěhovaný/á na některé z kolejí na Jarově
 2. podat žádost o parkování, přičemž vydání povolení k parkování není nárokové
 3. uhradit vratnou zálohu za zapůjčení čipové identifikační karty
 4. hradit poplatek za parkování

Hoteloví hosté

 1. být ubytovaný/á a nastěhovaný/á na některé z kolejí na Jarově
 2. kontaktovat recepci University hotel (Jarov I.E), kde jste ubytováni
 3. uhradit vratnou zálohu za zapůjčení čipové identifikační karty
 4. hradit poplatek za parkování

Zaměstnanci ostatních středisek VŠE

 1. mít s VŠE pracovní poměr na základě pracovní smlouvy nikoliv na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
 2. mít funkční svoji zaměstnaneckou čipovou identifikační kartu
 3. podat žádost o parkování, přičemž vydání k povolení parkování není nárokové
 4. hradit poplatek za parkování

Žádost o parkování

Zájemci o dlouhodobé parkování (min. 1 kalendářní měsíc) se řídí níže uvedeným postupem podání žádosti. Zájemci o krátkodobé parkování (min. 1 kalendářní den) kontaktují recepci University hotel (Jarov I.E), kde jsou ubytováni.

V žádosti o parkování musí být uvedeny pravdivé, úplné a přesné údaje. Jakoukoliv změnu v údajích je nutné bez zbytečného odkladu okamžitě oznámit (stejným způsobem, jakým jste podali žádost o parkování).

Studenti VŠE, zaměstnanci SUZ VŠE a ostatních středisek VŠE

Zašlete e-mail s níže uvedenými údaji na adresu parkovistejarov@vse.cz:

 1. jméno a příjmení
 2. telefonní číslo na kterém jste k zastižení (nejlépe mobil)
 3. tovární značka vozidla (např. Škoda) a typové označení (např. Fabia)
 4. registrační značka vozidla, např. 1Z2 3456
 5. barva vozidla

Následně je nutná osobní návštěva v budově Centrum kolejí Jarov, během které obdržíte parkovací kartu. Termín návštěvy je nutné předem domluvit e-mailem zaslaným na adresu parkovistejarov@vse.cz.

Fyzické a právnické osoby v nájmu v areálu na Jarově

Fyzické osoby a jednatelé právnických osob v nájmu v areálu na Jarově zašlou e-mail s níže uvedenými údaji na adresu parkovistejarov@vse.cz:

 1. jméno a příjmení fyzické osoby nebo jméno a příjmení jednatele právnické osoby a název právnické osoby
 2. telefonní číslo, na kterém jste k zastižení (nejlépe mobil)
 3. tovární značka vozidla (např. Škoda) a typové označení (např. Fabia)
 4. registrační značka vozidla, např. 1Z2 3456
 5. barva vozidla

Následně je osobní návštěva v budově Centrum kolejí Jarov, během které obdržíte čipovou kartu pro otevírání závor a parkovací kartu. Termín návštěvy je nutné předem domluvit e-mailem zaslaným na adresu parkovistejarov@vse.cz.

Provozní řád parkoviště

 1. Parkoviště se nachází na soukromém pozemku VŠE (dále jen „Parkoviště“).
 2. Provozovatelem Parkoviště je Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, IČ 61384399, DIČ CZ61384399, zastoupená Správou účelových zařízení VŠE v Praze, se sídlem Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3 (dále jen „Provozovatel“).
 3. Uživateli se rozumí řidiči motorových vozidel, pohybujících se v prostorách Parkoviště, a tam, kde to z povahy věci vyplývá, také spolujezdci řidiče.
 4. V režimu krátkodobého parkování je možné parkování motorových vozidel dodavatelů SUZ VŠE a návštěv, kteří potřebují zajistit vjezd do areálu Jarov za účelem plnění smluvního vztahu či vykonání návštěvy. Krátkodobé parkování se vyřizuje na recepci University hotel (Jarov I.E) či na daném pracovišti VŠE v rámci areálu kolejí Jarov. Každé vozidlo je povinno po dobu návštěvy mít umístěný za předním čelním sklem Parkovací lístek pro návštěvy, viz příloha č. 1. Parkování návštěv je možné pouze od 7 do 22 hodin.
 5. Parkování dodávkových vozidel a autobusů je z kapacitních důvodů možné pouze na základě individuální dohody.
 6. Vjezdem na Parkoviště Uživatelé vyjadřují souhlas s ustanoveními tohoto Provozního řádu parkoviště. Řidiči motorových vozidel, pohybujících se v prostorách Parkoviště, prohlašují, že jsou provozovateli nebo oprávněnými držiteli těchto motorových vozidel. Maximální povolená rychlost na Parkovišti je 20 km/h.
 7. Plocha určená k parkování (dále jen „Plocha Parkoviště“) se na Parkovišti nachází při pohledu od vstupní závory na pravé straně ulice, kde se vozidla parkují šikmo na chodníku s nájezdem na levé straně ulice, kde se vozidla parkují na vozovce v jedné řadě souběžně s chodníkem; dále je pro parkování určena betonová plocha mezi bloky A a B Palachovy koleje (Jarov I), kde se vozidla parkují po obvodu plochy kolmo předními částmi vozidel k budovám. Z Plochy Parkoviště je vyjmut střed betonové plochy mezi bloky A a B Palachovy koleje (Jarov I), dále plocha, kde jsou umístěny popelnice a plochy, kde se nachází vjezdy a zadní vchody do kolejí. Do Plochy Parkoviště nepatří chodníky kromě výše uvedené výjimky. Do Plochy Parkoviště nepatří travnaté plochy. Obrubníky se žlutým nátěrem označují místa, kde je parkování zakázáno.
 8. Na Parkoviště mohou vjíždět pouze motorová vozidla s platnou registrační značkou vozidla, jejichž technický stav plně vyhovuje příslušným právním předpisům.
 9. Parkoviště je ve vlastnictví Provozovatele a jakýkoliv pohyb na něm je možný pouze v souladu s podmínkami tohoto Provozního řádu parkoviště.
 10. Parkoviště je placené. Poplatek za parkování se hradí dopředu. Ceník, který je nedílnou součástí tohoto Provozního řádu parkoviště, je uveden v příloze.
 11. Uživatel je oprávněn parkovat na Parkovišti pouze na základě podané a kladně vyřízené žádosti o parkování. Popis podání žádosti je uveden výše.
 12. V žádosti o parkování musí být uvedeny pravdivé, úplné a přesné údaje.
 13. Na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel.
 14. Žadatel/Uživatel je na žádost Provozovatele povinen předložit osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (tzv. malý technický průkaz), průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), řidičský průkaz a případně další doklady k ověření, zda žadatel/Uživatel má oprávnění nakládat s nahlášeným motorovým vozidlem.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo zamítnout žádost o parkování a to bez udání důvodu.
 16. Jakoukoliv změnu v evidovaných údajích Uživatele (příjmení a jméno, telefonní číslo, tovární značku vozidla, typové označení vozidla, registrační značku vozidla, barvu vozidla) je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit Provozovateli e-mailem na adresu parkovistejarov@vse.cz. Změna vozidla je možná pouze v určitých případech, a to v případě nabytí nového vozidla, odcizení vozidla, havárie vozidla či zapůjčení náhradního vozidla (pojišťovna, autoservis).
 17. Přístup na Parkoviště je možný pouze na platnou a aktivovanou čipovou identifikační kartu. Studentům a zaměstnancům VŠE slouží k přístupu jejich osobní studentská/zaměstnanecká čipová identifikační karta, kterou vystavuje Pracoviště správy identifikačních karet. Ostatním Uživatelům bude čipová karta zapůjčena na základě složení kauce ve výši 500 Kč. Na jednu čipovou identifikační kartu může být zaregistrováno pouze jedno motorové vozidlo. Identifikační karta je nepřenosná – může být použita pouze pro motorové vozidlo, na které je povolení k parkování evidováno. Za ztrátu či poškození čipové karty je Uživateli účtován poplatek ve výši 500 Kč.
 18. U vjezdu a výjezdu z Parkoviště jsou umístěny závory, k jejichž otevření slouží čipová identifikační karta. Čtecí zařízení, jenž jsou umístěna v černých plastových pouzdrech ve stojanech před závorami, jsou bezdotyková, tudíž čipovou kartu stačí libovolnou stranou ke čtecímu zařízení pouze přiblížit nebo přiložit. Každý z obou stojanů před závorami je navíc vybaven mikrofonem, který je propojen s obsluhou Parkoviště. V případě potíží s čipovou kartou může Uživatel stisknutím tlačítka na stojanu kontaktovat obsluhu Parkoviště, která po ověření totožnosti Uživatele může na dálku závoru otevřít. Čtečka i komunikační zařízení se aktivují, pouze pokud je u stojanu umístěno vozidlo. Celý vstupní prostor je monitorován kamerovým systémem. Uživatel bere na vědomí, že se závora zavírá okamžitě po každém projíždějícím motorovém vozidle – současný vjezd dvou motorových vozidel je přísně zakázán a může vést k poškození motorových vozidel a technického zařízení Parkoviště – závory.
 19. Čipovou identifikační kartu si Uživatel po zaparkování motorového vozidla ponechá u sebe a nikoliv ve vozidle.
 20. Každý Uživatel dostane také Parkovací lístek (viz příloha č. 2), který musí v době parkování umístit za přední čelní okno vozidla. Jakékoliv vozidlo, které bude na Parkovišti bez umístěného Parkovacího lístku (v případě návštěv s Parkovacím lístkem pro návštěvy mimo návštěvní hodiny), bude opatřeno tzv. botičkou. Žádost o odstranění botičky je možné podat na telefonní čísle uvedeném na botičce a to pouze v pracovní dny od 9 do 15 hodin a po zaplacení pokuty za neoprávněný vjezd na Parkoviště ve výši 5 000 Kč.
 21. Po umístění botičky na automobil bude na dveře u řidiče umístěna Varovná samolepka (viz příloha č. 3).
 22. Ztrátu čipové identifikační karty nebo Parkovacího lístku je Uživatel povinen bez prodlení nahlásit Provozovateli, konkrétně na e-mailovou adresu parkovistejarov@vse.cz.
 23. Žádost o deaktivaci přístupu na Parkoviště zasílají Uživatelé z řad studentů a zaměstnanců VŠE e-mailem pouze z jejich vlastní školní/zaměstnanecké adresy (kvůli ověření totožnosti) na e-mailovou adresu parkovistejarov@vse.cz, přičemž je nutné uvést k jakému datu má být přístup ukončen. Při ukončení v průběhu měsíce se peníze za započatý měsíc nevracejí.
 24. V následujících případech může být ze strany Provozovatele povolení k parkování Uživateli zrušeno:
  • neuhrazení poplatku za parkování, případně neuhrazení zřizovacího poplatku, vratné zálohy
  • osoba přestane splňovat podmínky pro povolení k parkování, např. se přestěhuje na kolej mimo Jarov
  • poskytnutí čipové identifikační karty jiné osobě,
  • umožnění vjezdu nebo výjezdu jinému vozidlu, než na které je povolení k parkování vystaveno,
  • poskytnutí nepravdivých, neúplných či nepřesných údajů v žádosti o parkování,
  • neoznámení změn v evidovaných údajích,
  • znečištění Parkoviště,
  • poškození vstupního zařízení (závory, kamery, stojany, sloupky, atd.), ostatního zařízení, plochy Parkoviště nebo ničení okolní zeleně Parkoviště,
  • neoprávněná manipulace se vstupním zařízením (např. násilné zvednutí závory), která může vést k poškození zařízení nebo ke změně funkčnosti zařízení,
  • vozidlo je zaparkováno mimo Plochu Parkoviště,
  • vozidlo překáží v provozu Parkoviště,
  • vozidlo je odhlášeno z evidence motorových vozidel,
  • vozidlo zjevně nezpůsobilé k provozu,
  • vozidlo s úniky provozních kapalin nebo s jinými technickými závadami.

  Uživatel bude o zrušení povolení k parkování informován (e-mailem a/nebo telefonicky) a bude mu poskytnuta lhůta k odstranění vozidla z Parkoviště. Motorové vozidlo, kterému bylo zrušeno povolení k parkování a které nebylo ve stanovené lhůtě odstraněno z Parkoviště, může být odtaženo a majiteli motorového vozidla vydáno až po uhrazení manipulačního poplatku ve výši 5 000,- Kč, nákladů na odtažení, případně dalších nákladů, náhrad škod nebo poplatků.

 25. V případě poskytnutí čipové identifikační karty jiné osobě, umožnění vjezdu nebo výjezdu jinému vozidlu (než na které je povolení k parkování vystaveno), poskytnutí nepravdivých, neúplných či nepřesných údajů v žádosti o parkování nebo v případě neoznámení změn v evidovaných údajích, je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. Provozovatel je oprávněn uplatnit k zajištění svých pohledávek vůči Uživateli zadržovací právo.
 26. Vjezd a parkování motorových vozidel s úniky provozních kapalin nebo s jinými technickými závadami je zakázáno a v případě vzniku škody způsobené špatným technickým stavem motorového vozidla je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč a uhradit způsobenou škodu, tj. náklady vynaložené Provozovatelem na vyčištění a uvedení Parkoviště do původního stavu. Provozovatel je oprávněn uplatnit k zajištění svých pohledávek vůči Uživateli zadržovací právo.
 27. V případě poškození vstupního zařízení (závory, kamery, stojany, sloupky, zábradlí, atd.) nebo zařízení Parkoviště Uživatelem, nebo v případě neoprávněné manipulace se vstupním zařízením (např. násilné zvednutí závory), které může vést k poškození zařízení nebo ke změně funkčnosti zařízení, je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč a uhradit způsobenou škodu, tj. náklady vynaložené Provozovatelem na opravu. Provozovatel je oprávněn uplatnit k zajištění svých pohledávek vůči Uživateli zadržovací právo.
 28. Motorové vozidlo překážející provozu na Parkovišti při akcích jako VŠEFEST, rektorský den apod. může být odtaženo a majiteli motorového vozidla vydáno až po uhrazení manipulačního poplatku ve výši 5 000 Kč, nákladů na odtažení, případně dalších nákladů, náhrad škod nebo poplatků.
 29. V případě neoprávněného užití Parkoviště a jakéhokoliv jiného porušení Provozního řádku parkoviště je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. Provozovatel je oprávněn uplatnit k zajištění svých pohledávek vůči Uživateli zadržovací právo.
 30. Provozovatel je oprávněn uplatnit k zajištění svých pohledávek vůči Uživatelům zadržovací právo, a za tím účelem použít na parkující motorová vozidla technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla („botička“). Uživateli pak bude umožněno odjet vozidlem z Parkoviště až poté, co budou škoda a ostatní pohledávky uhrazeny, případně, nebude-li možné výši škody určit, až po vyhotovení zápisu o zjištění škody se závazkem Uživatele uhradit zjištěnou škodu.
 31. V zaparkovaných motorových vozidlech nesmí po zaparkování zůstat žádné osoby, zvířata anebo látky, které mohou způsobit škodu Provozovateli nebo třetím osobám nebo jinak narušit řádné užívání Parkoviště.
 32. Osoby, které se pohybují v prostorách Parkoviště, jsou odpovědné za jakoukoliv škodu, kterou svým jednáním způsobí Provozovateli nebo třetím osobám.
 33. Parkoviště není hlídané.
 34. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození věcí ponechaných v zaparkovaných motorových vozidlech.
 35. Tento Provozní řád parkoviště nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018

Příloha – Ceník od 1. 9. 2018

Ceny jsou včetně DPH.

Typ osoby Denní poplatek Měsíční poplatek Vratná záloha*
Studenti VŠE ubytovaní na kolejích Jarov 100 Kč 1 500 Kč 0 Kč
Zaměstnanci SUZ VŠE 0 Kč 0 Kč 0 Kč
FO a PO v nájmu v areálu kolejí Jarov 100 Kč 1 500 Kč 500 Kč
Ostatní ubytovaní na kolejích VŠE 100 Kč 1 500 Kč 500 Kč
Hoteloví hosté 100 Kč 1 500 Kč 500 Kč
Zaměstnanci ostatních středisek VŠE 100 Kč 1 500 Kč 0 Kč

*V případě, že si držitel ISIC/zaměstnanecké karty VŠE zapůjčí parkovací kartu, musí také uhradit vratnou zálohu ve výši 500 Kč.

Pracoviště VŠE XPORT má k dispozici zdarma 5 Parkovacích míst a 10 Parkovacích lístků pro své návštěvy.

V Praze dne 30. 7. 2018

Ota Zima

Ředitel SUZ VŠE


Příloha č. 1 – Parkovací lístek určený pro návštěvy

parkovaci listek

Příloha č. 2 – Standardní parkovací lístek

parkovaci listek

Příloha č. 3 – Varovná samolepka o umístění botičky na vozidlo

parkovaci listek