Náplň činnosti

Správa Účelových Zařízení (SÚZ) jako samostatná organizační složka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) zajišťuje zejména studentské ubytování a stravování. Pro plnění těchto důležitých úkolů k poskytnutí zázemí studentům Vysoké školy ekonomické v Praze provozuje osm kolejí, tři menzy a jeden bufet. Působení SÚZ není pouze omezeno na pokrytí uvedených služeb v Praze, ale působí i v Jindřichově Hradci, kde se nachází Fakulta managementu VŠE.

Řídícím orgánem SÚZ je ředitel, který je jmenován akademickým senátem VŠE a je přímo podřízený rektorátu. Ten stanovuje základní strategii pro rozvoj kolejí a menz v souladu s plánovaným rozvojem školy a budoucích potřeb studentské obce. Ředitel SÚZ s týmem svých přímo podřízených pracovníků zabezpečuje kvalitu poskytovaných služeb, řídí chod a rozvoj kolejí a menz.

Jak již bylo zmíněno výše, neopomenutelným poradním a konzultačním orgánem jak pro ředitele SÚZ, tak i pro jeho přímé podřízené je kolejní rada, která je volena studentskou obcí. Zastupuje zájmy studentů bydlících na kolejích SÚZ. Kolejní rady jsou významným partnerem spolupracujícím se SÚZ na zlepšování podmínek studentského života v rámci kolejích VŠE. Toto propojení mezi vedením SÚZ a studentskou obcí prostřednictvím jejích volených zástupců přispívá k větší socializaci jednotlivců v kolektivu a má vliv na jejich další rozvoj.