Ubytovací stipendium


Kdo má na ubytovací stipendium nárok?

viz Článek 5 odstavec 1 Stipendijního řádu VŠE a

Podmínky pro podání žádosti o ubytovací stipendium 

Ubytovací stipendium je přiznáno rektorem studentovi, který splňuje tyto podmín­ky:

  1. je studentem studijního programu v prezenční formě studia;
  2. studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj na­va­zu­jí­cím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; pokud student ukončil studium předchozího programu zanecháním to­hoto studia písemným oznámením do 31. října téhož roku, kdy se do něho zapsal, po­hlíží se na něj při posuzování podmínky uvedené před středníkem, jako by tento program ne­stu­do­val; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve, ke studiu uskutečněném, nebo uskutečňovaném v jiné než prezenční formě studia se nepřihlíží;
  3. nepřekročil standardní dobu studia v žádném ze souběžně studovaných studijních programů;
  4. je státním občanem České republiky, nebo je státním příslušníkem členského státu Evrop­ské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském pro­storu nebo Švýcarské konfederace;
  5. není studentem studujícím v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládním sti­pen­dis­tou) a mezinárodních smluv;
  6. nemá místo trvalého pobytu na území okresu, v němž je místo jeho studia; je‑li mís­tem jeho studia Praha, nemá místo trvalého pobytu v Praze.

Kdo vyplácí ubytovací stipendium?

Ubytovací stipendium vyplácí přímo Vysoká škola ekonomická, tedy nikoliv Správa účelových zařízení VŠE. Ubytovací stipendia má na starosti paní Kristina Kurišová, místnost NB 39, telefon 22409 5626 nebo místní linka 5626.

Jak mám o ubytovací stipendium požádat?

Je nutné podat elektronickou Žádost o ubytovací stipendium, která je k dispozici na insis.vse.cz, viz návod.
Přečtěte si také  podmínky pro podání žádosti o ubytovací stipendium.
V Žádosti se vyplní pouze údaje o bankovním spojení pro výplatu ubytovacího stipendia.

Kdy bude výplata ubytovacího stipendia?

Výplatu ubytovacího stipendia upravuje článek 5 odst. 6 a článek 12 odstavec 3 Stipendijního řádu VŠE.

Článek 5 odstavec 6 Stipendijního řádu VŠE.

„Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně na konci kalendářního čtvrtletí, v němž vznikl ná­rok na výplatu, k datu 31. prosince, 31. března a 30. června.“

Článek 12 odstavec 3 Stipendijního řádu VŠE.

„Ubytovací a sociální stipendia jsou studentům vyplácena nejpozději do třicátého dne měsíce následujícího po příslušném výplatním termínu.“

Jaká bude výše ubytovacího stipendia?

Výše ubytovacího stipendia se stanovuje výpočtem v souladu s článkem 9 odst. 2 Stipendijního řádu VŠE a zveřejněna na webové stránce vse.cz.

Článek 9 odstavec 2 Stipendijního řádu VŠE.

„Měsíční výše ubytovacího stipendia se stanoví k datu 31. prosince každého kalendářního roku následujícím výpočtem: od celkových zdrojů, které VŠE zahrnula do rozpočtu na uby­to­vací stipendia pro rozpočtový rok, se odečte objem vyplacených ubytovacích stipendií za první a druhé čtvrtletí; takto zjištěná částka se dělí úhrnným počtem měsíců, za které mají stu­denti ve čtvrtém čtvrtletí nárok na ubytovací stipendium, a výsledek se zaokrouhlí na celé ko­runy dolů. Měsíční výše ubytovacího stipendia v ostatních výplatních termínech se určí jako prů­měrná měsíční výše ubytovacího stipendia v předchozím kalendářním roce.“

Bude vyplaceno ubytovací stipendium za 3. čtvrtletí?

Bohužel nikoliv, viz Článek 5 odstavec 4 Stipendijního řádu VŠE.

„Ubytovací stipendium nenáleží za měsíce červenec, srpen a září.“

Kde získám další informace o ubytovacím stipendiu?

Informace k ubytovacímu stipendiu naleznete ve Stipendijním řádu VŠE.

Ubytovací stipendia má na starosti paní Kristina Kurišová, místnost NB 39, telefon 22409 5626 nebo místní linka 5626.