GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UBYTOVANÝCH NA KOLEJÍCH VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

Správcem osobních údajů je Správa Účelových zařízení VŠE v Praze, se sídlem Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3 (Ubytovatel), kontakt: gdpr-suz@vse.cz. Kontaktní osoba (garant): Ing. Jan Zavřel.

Ubytovatel prohlašuje, že s osobními údaji Ubytovaného (subjektu údajů), zpracovávanými v souladu Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) bude nakládat v souladu s principy Nařízení tak, aby zajistil jejich bezpečnost, integritu, důvěrnost a aktuálnost a tak aby byly zaručeny základní práva a svobody Ubytovaných. Ubytovatel zpracovává osobní údaje dle článku 6 Nařízení, odstavec 1. písmeno b) – pro plnění Smlouvy o ubytování a písmeno f) – pro účely oprávněného zájmu Ubytovatele včetně přímého marketingu.

Ubytovatel zpracovává maximálně tyto kategorie osobních údajů Ubytovaných:

 • jméno, příjmení, datum narození,
 • adresa trvalého pobytu,
 • adresa příslušné koleje včetně čísla pokoje,
 • e-mailová adresa přidělená na VŠE,
 • e-mailová adresa zadaná Ubytovaným,
 • číslo telefonu, číslo mobilního telefonu,
 • číslo bankovního účtu,
 • číslo OP popř. číslo pasu, státní příslušnost,
 • kamerový záznam společných prostor kolejí.

Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně pro účely evidence Ubytovaných, kontroly oprávněnosti jejich ubytování z hlediska platné legislativy České republiky a platných předpisů VŠE, evidence plateb spojených s jejich ubytováním a kontroly jejich úhrad, vymáhání pohledávek, pro účely informování Ubytovaných o důležitých událostech, okolnostech a novinkách souvisejících s ubytováním, pro účely bezpečnosti objektu kolejí a bezpečnosti Ubytovaných.

Osobní údaje ubytovaných nejsou předávány žádným jiným správcům, pouze níže uvedeným zpracovatelům. Příjemcem některých osobních údajů mohou být tito zpracovatelé (dodavatelé informačních systémů):

 • APS Brno, s. r. o. (dodavatel ubytovacího SW ISKAM)
 • Anete, spol. s r. o. (dodavatel stravovacího SW Kredit)
 • Alsig, spol. s r. o. (dodavatel kamerového systému)
 • FARAO GASTRO, s. r. o. (provozovatel menzy Jarov)
 • AV GASTRO, s. r. o. (provozovatel menzy Italská)
 • Aleš Faltys (provozovatel pizza VŠE)

Osobní údaje Ubytovatel uchovává v souladu s platnou legislativou České republiky po dobu 5 let od ukončení ubytování u občanů České republiky a po dobu 6 let od ukončení ubytování u občanů jiných států.

Ubytovaný může v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení uplatnit své právo:

 • na přístup k osobním údajům,
 • na získání osobních údajů v obvyklém strojově čitelném formátu,
 • na opravu osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů,
 • na omezení zpracování osobních údajů,
 • na vznesení námitky proti prováděnému zpracování osobních údajů,
 • na zjednání nápravy v případě, že se Ubytovaný domnívá, že jeho osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy,
 • na zodpovězení otázek Ubytovatelem ohledně zpracování osobních údajů na e-mailové adrese Ubytovatele: gdpr-suz@vse.cz .

V oprávněných případech má Ubytovaný právo podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů ( uoou.cz ) – například e-mailem na posta@uoou.cz.