Statut

Správy účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen“ SÚZ“) je účelové zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“), podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách).
 2. SÚZ je součástí VŠE ve smyslu čl. 16 Statutu VŠE, jako účelové zařízení. SÚZ není právnickou osobou. Působnost SÚZ je stanovena tímto Statutem.
 3. Plný název součásti je: Správa účelových zařízení
 4. Adresa součásti (ředitelství) je Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3.
 5. V běžném sytu užívá IČ: 61384399, DIČ: CZ61384399.
 6. SÚZ VŠE používá řádkového razítka s textem a v úpravě:

  Vysoká škola ekonomická v Praze
  Správa účelových zařízení
  Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3
  IČ: 61384399

 

Článek 2
Činnost SÚZ

 1. SÚZ jako účelové zařízení zajišťuje ubytování, stravování a poskytování dalších služeb zejména studentům a zaměstnancům VŠE. V případě volných kapacit poskytuje obdobné služby studentům ostatních vysokých škol a dalším osobám. Dále SÚZ poskytuje vyžádané služby dalším součástem VŠE.
 2. SÚZ realizuje také doplňkovou činnost spočívající zejména v ubytování, stravování, cestovním ruchu, sportu a využívání volného času studentů a zaměstnanců a dalších osob. Tato činnost je založena na účinnějším využívání kapacit SÚZ a majetku v jeho správě.
 3. SÚZ rovněž pronajímá byty zaměstnancům VŠE a nebytové prostory v objektech ve své správě.

 

Článek 3
Ředitel SÚZ

 1. V čele SÚZ stojí ředitel jmenovaný rektorem na základě výběrového řízení. Ředitele odvolává rektor.
 2. Ředitel SÚZ odpovídá rektorovi za dodržování právních předpisů, hospodárné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem, pokud opatřením rektora není stanoveno jinak.
 3. Ředitel vede SÚZ v rozsahu práv a povinností uvedených ve vnitřních předpisech a normách VŠE. V rámci své působnosti odpovídá za jejich dodržování.
 4. Ředitel řídí, organizuje a kontroluje pracovní a jiné činnosti SÚZ buď přímo, nebo zprostředkovaně prostřednictvím vedoucích oddělení, kolejí a dislokovaného pracoviště.
 5. Ředitel je oprávněn jednat jménem VŠE ve věcech týkajících se činnosti SÚZ vůči třetím osobám v rozsahu kompetencí stanovených vnitřními předpisy a dalšími normami VŠE resp. v rámci pověření rektorem VŠE.
 6. Ředitel je přímým nadřízeným pracovníků sekretariátu ředitele, vedoucích oddělení, vedoucích kolejí a vedoucího dislokovaného pracoviště.
 7. Ředitel po projednání s orgány studentské samosprávy vydává Kolejní řád. Ředitel je oprávněn vydávat další normy, příkazy, pokyny a nařízení, kterými zajišťuje chod SÚZ v souladu s Článkem 2 tohoto Statutu SÚZ.
 8. Ředitel odpovídá za zabezpečení spolupráce SÚZ s orgány studentské samosprávy na kolejích (kolejní rady a Centrální kolejní rada) v rozsahu stanoveném normou VŠE.
 9. Ředitel může jmenovat své poradní orgány. Zároveň přitom vymezí obsah jejich činnosti, jejich složení a pravidla jednání.
 10. Ředitel zpracovává každoročně zprávu o činnosti SÚZ, která je předkládána Akademickému senátu VŠE ke schválení.

 

Článek 4
Organizační členění SÚZ

 1. SÚZ je organizačně členěn na tyto úseky:
  • sekretariát ředitele,
  • oddělení řízené vedoucími oddělení,
  • provozní jednotky – koleje řízené vedoucími kolejí,
  • dislokované pracoviště „Koleje a menza Jindřichův Hradec“ řízené vedoucím dislokovaného pracoviště.
 2. Podrobnosti organizačního členění včetně působnosti, rozsahu a náplně činností jednotlivých oddělení, provozních jednotek a dislokovaného pracoviště stanoví ředitel SÚZ.

 

Článek 5
Orgány studentské samosprávy

 1. V souladu s článkem 8 odst. (4) Statutu VŠE zřizuje rektor jako své poradní orgány Centrální kolejní radu a jednotlivé kolejní rady jako orgány studentské samosprávy na kolejích.
 2. Volby členů, jednání a činnost Centrální kolejní rady a jednotlivých kolejních rad jsou upraveny normami s celoškolskou působností, které vydává rektor po projednání v Akademickém senátu VŠE.

 

Článek 6
Vedoucí oddělení, kolejí a dislokovaného pracoviště

 1. V čele každého oddělení je vedoucí oddělení, který je zodpovědný řediteli SÚZ za vedení příslušného oddělení. Vedoucí oddělení řídí, organizuje a kontroluje činnost a práci zaměstnanců v rozsahu své působnosti a dle příkazů ředitele SÚZ.
 2. Vedoucí oddělení zastupuje ředitele SÚZ v rozsahu určeném ředitelem SÚZ.
 3. V čele jednotlivých provozních jednotek – kolejí je vedoucí koleje, v čele dislokovaného pracoviště je vedoucí dislokovaného pracoviště. Vedoucí kolejí a dislokovaného pracoviště řídí, organizuje a kontroluje činnost a práci zaměstnanců v rozsahu své působnosti a dle příkazů ředitele SÚZ v objektech spadajících do jeho působnosti. Vedoucí kolejí a dislokovaného pracoviště odpovídají za zabezpečení spolupráce koleje s orgány studentské samosprávy na kolejích (kolejní radou) v rozsahu stanoveném vnitřní normou VŠE.
 4. V pracovněprávních vztazích k vedoucím oddělení, kolejí a dislokovaného pracoviště a k dalším zaměstnancům jedná na návrh ředitele SÚZ jménem VŠE kvestor.

 

Článek 7
Základní pravidla hospodaření a kontrola

 1. SÚZ hospodaří podle rozpočtu schvalovaného Akademickým senátem VŠE, který je součástí rozpočtu VŠE. Výsledky hospodaření SÚZ jsou Akademickým senátem projednávány společně s výsledky hospodaření VŠE.
 2. Hospodaření SÚZ se řídí platnými právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE, zejména Statutem VŠE a Pravidly hospodaření, obsaženými v Příloze č. 1 Statutu VŠE, a dále všemi dalšími relevantními normami.
 3. Vedoucí oddělení, vedoucí kolejí a vedoucí dislokovaného pracoviště jsou odpovědní za výsledky hospodaření svého úseku.
 4. Zaměstnanci SÚZ vykonávají činnost v rozsahu své působnosti vymezené pracovní náplní, předpisy SÚZ a v souladu s obecnými právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE a dalšími normami VŠE.

 

Článek 8
Závěrečná ustanovení

 1. Dnem nabytí účinnosti tohoto statutu se ruší Statut SÚZ ze dne 1.7.2015.
 2. Tento Statut SÚZ byl schválen Akademickým senátem VŠE dne 11.12.2017.
 3. Tento Statut SÚZ nabývá platnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem VŠE.
 4. Tento Statut SÚZ nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.

prof. Ing. Petr Berka, CS., v.r.
předseda AS VŠE

prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
rektor VŠE