Projek UNILEAD

Aplikace doporučení projektu UNILEAD v Kampusu Jarov.

SÚZ VŠE v Praze reagovalo na projekt UNILEAD koordinovaný MUNI Brno a vytipovalo opatření, která jsou vhodná k realizaci v Kampusu Jarov. Realizaci těchto opatření shrnul ředitel SÚZ VŠE v Praze do příkazu č. 4/2023 z března 2023.

Vyhodnocení plnění tohoto příkazu ke dni 31. 07. 2023:

I. Oblast odpadového hospodářství:

SÚZ nechala zpracovat interní audit odpadového hospodářství. Realizace doporučení z tohoto auditu je shrnuta v příkazu ředitele č. 1/2023 a je průběžně kontrolována.

Na informačních obrazovkách na jednotlivých kolejích je propagováno třídění odpadu. Ubytovaní mají možnost třídit odpad na papír, sklo, plasty, kovy, textilní odpad a bioodpad.

SÚZ podporuje rozvoj automatů na výdej filtrované vody LOKNI, které vedou k úsporám plastových nápojových obalů.

II. Oblast biodiversity:

SÚZ ve spolupráci s odborem životního prostředí městské části Prahy 3 průběžně obnovuje a revitalizuje stromovou a keřovou výsadbu v areálu Kampusu Jarov.

SÚZ v Kampusu Jarov instaluje 4 hmyzí hotely s informační cedulí.

SÚZ v Kampusu Jarov instaluje 4 krmítky pro ptáky, veverky a jeden krmelec pro zajíce.

III. Udržitelná mobilita studentů:

Na informačních obrazovkách kolejí SÚZ je propagována sdílená doprava pomocí jízdních kol Nextbike. Stojany pro zaparkování jízdních kol jsou umístěny před hlavním vchodem do Palachovy koleje.

Podpora parkování sdílených vozů Uniqway na parkovišti v Kampusu Jarov nemůže být realizována protože Škoda Auto projekt ukončila bez náhrady.

IV. Energetický management

SÚZ instaloval do budov kolejí systém řízení teploty, který zajistí udržování teploty v rozmezí 19 °C až 22 °C.

SÚZ na informačních obrazovkách kolejí propaguje šetření elektřinou, teplem a vodou.

SÚZ postupně realizuje instalaci led osvětlení na jednotlivých kolejí s pohybovými spínači.

V rámci rekonstrukce kolejí je dbáno na jejich maximálně možné zateplení.

V. Stravování:

V jednotlivých menzách je uplatněn bezodpadový systém pro odnášku jídel REkrabička.

S jednotlivými nájemci menz je průběžně projednávána úprava jídelníčku s ohledem na zdravou výživu.

VI. Odpovědné nakupování:

Ve všech zadávacích řízeních je kladen důraz na principy odpovědného veřejného zadávání obzvláště na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, na zapojení sociálních podniků, na zapojení malých a středních podniků a na ekonomicky přijatelné řešení, které umožní získat plnění šetrnější k životnímu prostředí, zejména které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy apod.

VII. Hospodaření s vodou:

V rámci obnovy vegetace v Kampusu Jarov, viz bod II. je dbáno na minimalizaci odparu vody z pozemků.

V rámci Kampusu Jarov jsou vymezeny plochy, které nejsou koseny.

V rámci SÚZ je prováděna důsledná údržba vodovodních baterií a splachovacích zařízení tak, aby nedocházelo ke zbytečnému úniku vody.

Na informačních obrazovkách kolejí je propagováno šetření s vodou.

VIII. Zelená výstavba:

Rekonstrukce budov kolejí jsou prováděny s ohledem na dosažení maximálních možných energetických úspor.
 

  • Autor: Webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: