Harmonogram ubytování a podávání žádostí o ubytování v AR 2023/2024

 1. Všeobecné informace podávání žádostí o ubytování v AR 2023/2024
 2. Harmonogram ubytování pro koleje VŠE v Praze v AR 2023/2024
   1. Současný student VŠE a pokračující Degree student VŠE
   2. Žadatel nastupující do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia nebo do prvního ročníku doktorského zapsán do studia na VŠE v Praze do 29. 6. 2023
   3. Žadatel s pozdním zápisem do studia na VŠE
   4. Podávání žádostí během AR 2023/2024
   5. Párové ubytování
   6. Další osoby
   7. Podávání žádostí na Letní semestr 2023/2024 pro studenty VŠE
 3. Operace s rezervační kaucí při nenastoupení na kolej pro studenty VŠE

Studentské koleje Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) pro akademický rok 2023/2024 nabízí:

 1. Studentské ubytování na celý akademický rok 2023/2024 od září 2023 do 28. 6. 2024. Ceník kolejného naleznete zde.
 2. Krátkodobé studentské ubytování pro studenty VŠE od 7 do 30 nocí během období od 1. 11. 2023 do 28. 6. 2024. Ceník kolejného naleznete zde. Možnost rezervace krátkodobého ubytování se odvíjí od stavu ubytovací kapacity v daném období. Pro krátkodobé ubytování je nutné zaslat email na: ubytovani@vse.cz.

1. Všeobecné informace
Ubytování na kolejích VŠE je umožněno osobám, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

 • studují prezenční formu studia studijního programu VŠE
 • jsou studenty mezinárodních programů organizovaných VŠE
 • jsou studenty studijních programů VŠE akreditovaných v cizím jazyce
 • jsou vládními stipendisty studujícími VŠE

Ubytování dalších osob (studenti VŠE s přerušeným studiem, účastníci kurzů VŠE, studenti jiných škol než VŠE) bude možné pouze v případě, že se uvolní ubytovací kapacita. Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách suz.vse.cz. Student s přerušeným studiem VŠE zašle na ubytovani@vse.cz email s datem konce přerušení.

A. Přednostní vyřizování žádostí o ubytování

Přednostně jsou v pořadníku vyřizovány žádosti o ubytování studentů VŠE:

 • Držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P s vyznačeným stupněm ZTP nebo ZTP/P (nutná osobní návštěva držitele v kanceláři Centrálního ubytování za účelem ověření a zhotovení kopie průkazu nebo karty). Ve své žádosti v ISKAM označí ZTP/P.
 • Majících potvrzení o aktuálním zdravotním stavu, který vyžaduje ubytování v místě vysoké školy. Lékařskou zprávu (pouze od vybraných lékařů, tj. v současné době MUDr. Jíchové), je nutno doručit do kanceláře centrálního ubytování do 7. 7. 2023.
 • Vládních stipendistů studujících VŠE.

Studenti se speciálními požadavky ohledně ubytování ze zdravotních důvodů se mohou obrátit na kancelář Centrálního ubytování, ubytovani@vse.cz. Tyto požadavky jsou posuzovány přednostně a individuálně.

B. Podání žádosti o ubytování na kolejích VŠE v akademickém roce 2023/2024
Každý zájemce o ubytování na kolejích VŠE podává online žádost o ubytování (žádost) do informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (ISKAM), prostřednictvím iskam-web.vse.cz. Jiná, než online forma podání žádosti nebude akceptována. Postup podávání žádostí je zveřejněn v Manuálu.

Žádosti mohou podávat tyto osoby:

 • současný student VŠE včetně pokračujících studentů Degree programů VŠE, zapsán ke studiu na VŠE
 • žadatel nastupující do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia nebo do prvního ročníku doktorského studia na VŠE, zapsaný ke studiu na VŠE
Upozornění: 
Správa účelových zařízení VŠE si vyhrazuje právo ukončit studentské ubytování na koleji Palachova C k 31. 5. 2024. Ubytovanému bude případně nabídnuto jiné ubytovací místo dle aktuálního stavu ubytovací kapacity. Důvodem tohoto opatření jsou rekonstrukční práce.

 

2. Harmonogram ubytování v AR 2023/2024

I. Současný student VŠE a pokračující Degree student VŠE

 • Podává žádost od 1. 5. 2023 do 30. 6. 2023 prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku VŠE Praha studenti 2023/2024 – VŠE students 2023/2024.
 • Žádost je možné podat i po 30. 6. 2023, ale pro tyto osoby již neplatí možnost výběru pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování dle volných kapacit. Studenti VŠE, kteří si podají žádost po 30. 6. 2023 a zápis studia měli před 30. 6. 2023,budou zařazení na čekací listinu jako náhradníci. Žádost se bude vyřizovat v průběhu září dle volné kapacity.
 • Do této skupiny žadatelů patří i studenti, kteří bezprostředně přestupují z bakalářského studia do magisterského studia a jsou zapsáni ke studiu.
 • Student, který má zájem o stejný pokoj jako v akademickém roce 2022/2023, musí na tomto pokoji bydlet v celém období od 1. 5. do 30. 6. 2023 a žádost o ubytování musí podat nejpozději do 30. 6. 2023. V době podání žádosti nesmí mít ještě ukončené ubytování! Pokoj se automaticky zobrazí při podání žádosti. V případě, že se pokoj nezobrazí, musí student okamžitě kontaktovat kancelář centrální ubytování. V případě, že o stejný pokoj žadatel zájem nemá a chce si vybrat jiný, preferenci pokoje v ISKAM vymaže!!! Nerušte celou žádost, zrušte pouze preferovaný pokoj v žádosti!!! Postup je zveřejněn v Manuálu.
 • Na stejný pokoj jako v akademickém roce 2022/2023 nevzniká žadateli žádný nárok, avšak kancelář centrálního ubytování se bude snažit jeho požadavku vyhovět. Z provozních důvodů může SÚZ VŠE změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Studentům je přiděleno ubytování dle data a času podání žádosti (přednost budou mít ti studenti, kteří si dříve podali žádost).
 • Výběr pokoje studentem (včetně jednolůžkových pokojů) proběhne ISKAM v termínu stanoveném v Termináři a je umožněn pouze studentům, kteří podali žádost v termínu a zaplatili rezervační kauci. Z provozních důvodů může SÚZ VŠE změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Jednolůžkové pokoje předem nerezervujeme, studenti si je vybírají sami.
 • Pokud chce student změnit vybraný pokoj, kontaktuje kancelář centrálního ubytování telefonicky nebo emailem. NEZRUŠÍ si žádost v ISKAM!
 • Výběr spolubydlícího: Studenti nemají možnost prvotního výběru spolubydlícího, ale mohou si vybrat pokoj. Stačí se tedy domluvit s kamarády a zvolit si stejný pokoj a tím budou mít společné ubytování zajištěné.
 • Případné písemné přílohy k žádosti (např. lékařská zpráva) je nutné doručit do kanceláře centrálního ubytování nejpozději do 7. 7. 2023.
 • Informace o tom, zda student bude ubytován na koleji (žádost bude předběžně uspokojená) budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz v sekci Žádosti o ubytování (pořadníky) do 13. 7. 2023.
 • V případě překážek z provozních důvodů, kdy nebude možné požadovaný pokoj žadateli přidělit, bude tato záležitost řešena kanceláří centrálního ubytování, která nabídne jiné odpovídající ubytovací místo.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz, v sekci Rezervace nejpozději do 16. 8. 2023.

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí do 30. 6. 2023 rezervační kauci 8 000,- Kč. Pokud má student uhrazenou ubytovací kauci a podá si žádost o ubytování, převede se ubytovací kauce na kauci rezervační. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAM studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Při vystěhování si student dojedná přímo s vedením koleje, jakým způsobem si přeje kauci vrátit. Peníze mohou být také ponechány v kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Doporučujeme: Platba přes platební bránu v ISKAM: sekce Konta – Nabít Rezervační kauce.
 2. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 3. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do iskam-web.vse.cz.

Upozornění:
V případě, že nebude rezervační kauce 8 000 Kč nejpozději do 30. 6. 2023 uhrazena, není možná rezervace lůžka.

Pokud si student omylem nabije hlavní konto nebo ubytovací kauci, peníze budou během několika dnů převedeny na konto rezervační kauce.

II. Žadatel nastupující do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského nebo do prvního ročníku doktorského studia, zapsán do studia na VŠE v Praze do 29. 6. 2023

 • Podává žádost od 1. 5. 2023 do 30. 6. 2023 včetně prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku VŠE Praha studenti 2023/2024 – VŠE students 2023/2024.
 • Přihlášení žadatele do ISKAM je možné nejdříve druhý den po zápisu ke studiu na VŠE, pomocí uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do InSIS. Před zápisem ke studiu na VŠE nelze ubytování rezervovat.
 • Studenti prvních ročníků bakalářského studia jsou ubytováni na kolejích Vltava a Blanice.
 • Žádosti budou uspokojovány podle data a času podání do ISKAM a uhrazení rezervační kauce 8 000 Kč. Přednost při přidělení ubytování mají žadatelé s uhrazenou rezervační kaucí.
 • Výběr pokoje studentem proběhne v termínu stanoveném v Termináři a je umožněn pouze studentům, kteří podali žádost v termínu. Z provozních důvodů může SÚZ VŠE změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Žádost je možné podat i po stanovených termínech, tyto žádosti budou posuzovány individuálně dle volné ubytovací kapacity. Ubytování přiděluje kancelář centrálního ubytování.
 • Žadateli, který opakovaně nastupuje do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia, nevzniká žádný nárok na stejný pokoj, ve kterém bydlel v akademickém roce 2022/2023.
 • Student doktorského studia, který zatím nemá přihlašovací údaje, pošle nejpozději do 12. 7. 2023 na adresu ubytovani@vse.cz zprávu o požadovaném ubytování a termínu nastěhování.
 • Případné písemné přílohy k žádosti (např. lékařská zpráva) je nutné doručit do kanceláře Centrálního ubytování nejpozději do 7. 7. 2023.
 • Informace o tom, zda student bude ubytován na koleji (žádost bude předběžně uspokojená) budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz v sekci Žádosti o ubytování (pořadníky) do 13. 7. 2023.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz, v sekci Rezervace, nejpozději do 16. 8. 2023.

Úhrada kauce:
Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí do 30. 6. 2023 rezervační kauci 8 000,- Kč. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAM studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Při vystěhování student projedná přímo s vedením koleje, jakým způsobem si přeje kauci vrátit. Peníze mohou být také ponechány na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Doporučujeme: Platba přes platební bránu v ISKAM: sekce Konta – Nabít Rezervační kauce.
 2. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 3. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti na iskam-web.vse.cz.

Upozornění:
V případě, že nebude rezervační kauce 8 000 Kč nejpozději do 30. 6. 2023 uhrazena, není možná rezervace lůžka.

Pokud si student omylem nabije hlavní konto nebo ubytovací kauci, peníze budou během několika dní převedeny na konto rezervační kauce.

 

III. Žadatel s pozdním zápisem do studia na VŠE

 • Žadatel, který bude přijat ke studiu na VŠE na základě žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí po 29. 6. 2023 nebo bude skládat přijímací zkoušky po tomto datu, nebo bude zapsán do studia po 29. 6. 2023, může ode dne svého zápisu do studia podat žádost do 30. 8. 2023 včetně prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku VŠE Praha studenti 2023/2024 – VŠE students 2023/2024.
 • Přihlášení žadatele do ISKAM je možné nejdříve druhý den po zápisu ke studiu na VŠE, pomocí uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do InSIS. Před zápisem ke studiu na VŠE nelze ubytování rezervovat.
 • Žádosti budou uspokojovány podle data a času podání do ISKAM a uhrazení rezervační kauce 8 000 Kč.
 • Žadatelé nemají možnost výběru pokoje. Ubytování přiděluje kancelář centrálního ubytování.
 • Žadateli, který opakovaně nastupuje do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia, nevzniká žádný nárok na stejný pokoj, ve kterém bydlel v akademickém roce 2022/2023.
 • Informace o tom, zda student bude ubytován na koleji (žádost bude předběžně uspokojená) budou zpřístupněny na adrese  iskam-web.vse.cz v sekci Žádosti o ubytování (pořadníky) do 1. 9. 2023.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese  iskam-web.vse.cz, v sekci Rezervace nejpozději do 1. 9. 2023.

Úhrada kauce:
Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí do 30. 8. 2023 rezervační kauci 8 000,- Kč. Pokud má student uhrazenou ubytovací kauci a podá si žádost o ubytování, převede se ubytovací kauce na kauci rezervační. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAM studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Při vystěhování student projedná přímo s vedením koleje, jakým způsobem si přeje kauci vrátit. Peníze mohou být také ponechány na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Doporučujeme: Platba přes platební bránu v ISKAM: sekce Konta – Nabít Rezervační kauce.
 2. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 3. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do iskam-web.vse.cz.

Pokud si student omylem nabije hlavní konto nebo ubytovací kauci, peníze budou během několika dní automaticky převedeny na konto rezervační kauce.

IV. Podávání žádostí během akademického roku 2023/2024

O ubytování je možné žádat po dobu celého akademického roku 2023/2024. Každý neubytovaný student může od 31. 8. 2023 podat žádost prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku VŠE Praha studenti 2023/2024 – VŠE students 2023/2024 – (návod).

 • Přihlášení žadatele do ISKAM je možné nejdříve druhý den po zápisu ke studiu na VŠE, pomocí uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do InSIS. Před zápisem ke studiu na VŠE nelze ubytování rezervovat.
 • Datum nástupu si žadatel může zvolit v žádosti v ISKAM. V případě, že k tomuto datu nebudou volné kapacity, ubytování mu bude nabídnuto v pozdějším období.
 • Student doktorského studia, který zatím nemá přihlašovací údaje, musí předem poslat zprávu na adresu ubytovani@vse.cz o požadovaném ubytování a termínu nastěhování.
 • Rezervační kauci 8 000,- Kč žadatel uhradí okamžitě při přidělení ubytování (informace bude sdělena emailem). Pokud rezervační kauce nebude uhrazena do termínu, který bude uveden v informačním emailu o přiděleném ubytování, rezervace ubytování bude zrušena.
 • Žádosti těchto žadatelů budou posuzovány individuálně podle volné ubytovací kapacity.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese  iskam-web.vse.cz, v sekci Rezervace.
 • Těmto žadatelům není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 8 000,- Kč okamžitě po získání ubytování. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAM studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Při vystěhování student projedná přímo s vedením koleje, jakým způsobem si přeje kauci vrátit. Peníze mohou být také ponechány na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Doporučujeme: Platba přes platební bránu v ISKAM: sekce Konta – Nabít Rezervační kauce.
 2. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 3. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do iskam-web.vse.cz.

Pokud si student omylem nabije hlavní konto nebo ubytovací kauci, peníze budou během několika dní automaticky převedeny na konto rezervační kauce.

V. Párové ubytování On a Ona
Zájemcům o párové ubytování není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování vždy přiděluje kancelář Centrálního ubytování. Na stejný pokoj jako v akademickém roce 2022/2023 nevzniká žádný nárok.

Zájemci o párové ubytování On a Ona:

 • Obě osoby musí být studenty VŠE. Pokud je jedna osoba z dvojice z jiné školy, bude ubytována v pozdějším období, v závislosti na stavu ubytovací kapacity.
 • Podávají žádost od 1. 5. 2023 do 30. 6. 2023 včetně prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku VŠE Praha studenti 2023/2024 – VŠE students 2023/2024.
 • Uhradí rezervační kauci 8 000,- Kč nejpozději do 30.6.2023.
 • Zároveň se žádostí, nejpozději do 30. 6. 2023 včetně, vyplní formulář.
 • !!!Formulář vyplní i ti žadatelé, kteří bydleli jako pár v předešlém období!!!
 • V případě, že se partner/ka z uvedeného pokoje odstěhuje (nebo se na pokoj nenastěhuje), je druhá ubytovaná osoba povinna partnerský pokoj uvolnit a přestěhovat se na pokoj určený ubytovatelem.

VI. Další osoby
V případě, že všem žadatelům z řad studentů VŠE již bylo přiděleno ubytování, lze zahájit registraci dalších osob:

 • studentů VŠE s přerušeným studiem
 • studentů VŠE studujících jinou než prezenční formu studia
 • studentů jiných škol než VŠE v prezenční formě studia
 • absolventů VŠE (maximálně do jednoho roku od ukončení studia na VŠE)
 • účastníky přípravných kurzů CZV VŠE

Tito žadatelé se mohou registrovat od 20. 7. 2023 prostřednictvím iskam-web.vse.cz do pořadníku Ostatní žadatelé Praha 2023/2024 – Other applicants 2023/2024. Informace k registraci a přihlášení do systému jsou na suz.vse.cz/informace-o-suz-vse/klienti/iskam.

 • Žadatelům není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář centrálního ubytování, primárně na kolejích na Jižním Městě (Blanice, Vltava).
 • Pokud žadatel bydlel na kolejích VŠE v akademickém roce 2022/2023, nevzniká mu na stejné ubytovací místo žádný nárok.
 • Žádosti těchto žadatelů budou posuzovány individuálně podle volné ubytovací kapacity.
 • Studenti jiných škol a absolventi nemají nárok na jednolůžkový pokoj!
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz, v sekci Rezervace.
 • Rezervační kauci 8 000,- Kč žadatel uhradí okamžitě při přidělení ubytování (informace bude sdělena emailem). Pokud rezervační kauce nebude uhrazena do termínu, uvedeného v informačním emailu o přiděleném ubytování, rezervace ubytování bude zrušena.

Úhrada kauce:
Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 8 000,- Kč okamžitě po získání ubytování. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAM studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Při vystěhování student projedná přímo s vedením koleje, jakým způsobem si přeje kauci vrátit.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Doporučujeme: Platba přes platební bránu v ISKAM: sekce Konta – Nabít Rezervační kauce.
 2. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 3. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do iskam-web.vse.cz.

Pokud si student omylem nabije hlavní konto nebo ubytovací kauci, peníze budou během několika dní automaticky převedeny na konto rezervační kauce.

Upozornění:

 • Při registraci do ISKAM zvolte školu, kterou skutečně aktuálně studujete!!!
 • Při registraci nahrajte do ISKAM scan potvrzení o studiu z aktuálního semestru.
 • Ubytovaný student musí při nastěhování na kolej předložit originál potvrzení o studiu z aktuálního semestru, v písemné formě. Škola v potvrzení musí souhlasit s údaji v ISKAM.

VII. Podávání žádostí na Letní semestr 2023/2024 pro studenty VŠE

Žadatel vracející se ze studijní nebo pracovní stáže organizované VŠE, žádá o ubytování 4 týdny před plánovaným nástupem na kolej, prostřednictvím iskam-web.vse.cz, do pořadníku VŠE Praha studenti 2023/2024 – VŠE students 2023/2024. Přesný termín nástupu na kolej si vybere v žádosti v ISKAM.

Těmto žadatelům není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování zhruba 14 dní před plánovaným nástupem na kolej.

 • Žádosti budou uspokojovány na základě volné ubytovací kapacity kolejí v daném období, podle data a času podání do ISKAM.
 • Rezervační kauci 8 000,- Kč žadatel uhradí okamžitě při přidělení ubytování (informace bude sdělena emailem). Pokud rezervační kauce nebude uhrazena do termínu uvedeného v informačním emailu o přiděleném ubytování, rezervace ubytování bude zrušena.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese iskam-web.vse.cz, v sekci Rezervace.

Úhrada kauce:
Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 8 000,- Kč okamžitě po získání ubytování. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAM studenta (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč). Při vystěhování student projedná přímo s vedením koleje, jakým způsobem si přeje kauci vrátit. Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Doporučujeme: Platba přes platební bránu v ISKAM: sekce Konta – Nabít Rezervační kauce.
 2. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje (u zahraniční platby je potřeba připočítat ekvivalent bankovního poplatku ve výši 500 Kč).
 3. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na iskam-web.vse.cz v sekci Základní údaje.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do iskam-web.vse.cz.

Pokud si student omylem nabije hlavní konto nebo ubytovací kauci, peníze budou během několika dní převedeny na konto rezervační kauce.

3. Operace s rezervační kaucí při nenastoupení na kolej
Shrnutí operací s rezervační kaucí 8 000 Kč v závislosti na termínech a přidělení ubytování nebo zrušení žádostí:

 • Kauci vracíme pouze v případě, že si student v ISKAM vyplnil číslo účtu.
 • Kauce propadá, pokud se student do 5 dnů od smluvního nástupu nedostaví k nastěhování
 • Oznámení nezájmu o ubytování:

Pokud už nemáte o ubytování zájem, prostřednictvím ISKAM zašlete „Návrh na zrušení“ žádosti (ISKAM → Žádosti o ubytování → Pořadník → Žádost o zrušení). Podle toho, kdy žádost/rezervaci ubytování zrušíte, bude Vám vrácena / nevrácena kauce – viz tabulka níže.

* Kauci vracíme pouze v případě, že si student vyplnil v ISKAM číslo účtu.

 

 • Autor: Webmaster
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: