Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

30.3.2017 12:45 - Seminář Firemí data

13.4.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Harmonogramy

Související stránky

Harmonogram pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2016/2017
 • Kritéria pro podávání žádostí o ubytování a pro přidělování ubytování na kolejích Vysoké školy ekonomické v akademickém roce 2016/2017 a Harmonogram ubytování v akademickém roce 2016/2017 ke stažení zde


Všeobecné informace k podávání žádostí o ubytování v ak. roce 2016/2017

Studentské koleje Vysoké školy ekonomické v Praze a Švecova kolej v Jindřichově Hradci (VŠE) nabízí:

Ubytování na kolejích VŠE je umožněno v prvé řadě osobám, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

 • studují prezenční formu studia studijního programu VŠE
 • jsou studenty mezinárodních programů organizovaných VŠE
 • jsou studenty studijních programů VŠE akreditovaných v cizím jazyce
 • jsou vládními stipendisty studujícími VŠE

V případě, že byli ubytováni všichni výše uvedení studenti z VŠE, lze ve volných ubytovacích kapacitách kolejí umístit další osoby splňující alespoň jedno z následujících kritérií:

 • studenty VŠE studující jinou než prezenční formu studia na VŠE
 • absolventy VŠE (maximálně 5 let od ukončení studia) a studenty jiných škol než VŠE studující v prezenčním studiu

A. Přednostní vyřizování žádostí o ubytování

Přednostně jsou v pořadníku vyřizovány žádosti o ubytování studentů VŠE:

 • držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P s vyznačeným stupněm ZTP nebo ZTP/P (nutná osobní návštěva držitele v kanceláři Centrálního ubytování za účelem ověření a zhotovení kopie průkazu nebo karty)
 • majících potvrzení o aktuálním zdravotním stavu, který vyžaduje ubytování v místě vysoké školy (Lékařskou zprávu – pouze od vybraných lékařů, tj. v současné době MUDr. Jíchové a MUDr. Pihrtové – je nutno přiložit k žádosti o ubytování)
 • vládních stipendistů studujících VŠE

Studenti se speciálními požadavky ze zdravotních důvodů ohledně přiděleného ubytování se mohou obrátit na kancelář Centrálního ubytování, ubytovani@vse.cz. Tyto požadavky jsou posuzovány přednostně a individuálně.

B. Podání žádosti o ubytování na kolejích VŠE v akademickém roce 2016/2017

Každý zájemce o ubytování na kolejích VŠE podává on-line žádost o ubytování (dále jen Žádost) do Informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (dále jen ISKAM), prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/. Jiná než on-line forma podání Žádosti nebude akceptována. Postup podávání Žádostí je zveřejněn v Manuálu.

Žádosti mohou podávat tyto osoby:

 • Současný student VŠE v Praze.
 • Žadatel nastupující do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia nebo do prvního ročníku doktorského studia na VŠE v Praze.
 • Student Vyšší odborné školy informačních služeb, obor Podnikové informační systémy při VŠE (dále jen VOŠIS).
 • Absolvent VŠE (maximálně 5 let od ukončení studia) a student jiné školy studující v prezenčním studiu (dle aktuálně volné ubytovací kapacity).

 

Upozornění:

Správa účelových zařízení VŠE si v souladu s Kolejním řádem čl. 4, odst. 4 vyhrazuje právo ukončit studentské ubytování na koleji Jarov I.E k datu 12.5.2017, případně bude ubytovanému nabídnuto jiné ubytovací místo dle aktuálního stavu ubytovací kapacity.

Důvodem tohoto opatření je uvolnění ubytovacích míst koleje Jarov I.E pro zajištění rezervace ubytování účastníků Letních škol, organizovaných VŠE.


Harmonogram ubytování pro koleje VŠE v Praze v ak. roce 2016/2017

I. Současný student VŠE

 • Podává Žádost od 2. 5. 2016 do 17.7.2016 prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Praha-Akademický rok 2016/2017,Academic year 2016/2017 .
 • Žádost je možné podat i po 17.7.2016, ale pro tyto osoby již neplatí možnost výběru pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.
 • Informace o přiděleném bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ až po vyřízení všech Žádostí podaných v řádném termínu.
 • Do této skupiny žadatelů patří i studenti, kteří bezprostředně přestupují z bakalářského studia do navazujícího magisterského studia na stejné fakultě.
 • O stejný pokoj jako v ak. roce 2015/2016 může žádat pouze ten žadatel, který byl v tomto pokoji ubytováni v den podání Žádosti. Pokoj se automaticky zobrazí. V případě, že o stejný pokoj Žadatel zájem nemá, má možnost jej zrušit.
 • Na stejný pokoj jako v ak. roce 2015/2016 nevzniká žadateli žádný nárok, avšak kancelář Centrálního ubytování se bude snažit jeho požadavek akceptovat.
 • Výběr pokoje studentem proběhne v termínu stanoveném v Termináři.
 • Případné písemné přílohy k Žádosti je nutné doručit do kanceláře Centrálního ubytování nejpozději do 17.7. 2016 včetně.
 • Informace o přiděleném ubytování budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ v profilu žadatele nejpozději do 1.8.2016.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/, v kartě Rezervace nejpozději do 26.8.2016.

Zájemci o párové ubytování On/Ona:

 • Podávají Žádost od 2. 5. 2016 do 15. 6. 2016 včetně prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Praha-Akademický rok 2016/2017, Academic year 2016/2017.
 • Zároveň se Žádostí, nejpozději do 15.6.2016 včetně, pošle každý z partnerů zprávu na adresu ubytovani@vse.cz, uvede v ní jméno, příjmení a IDIS spolubydlící/ho.
 • IDIS je identifikační číslo, které naleznete v Integrovaném studijním informačním systému (InSIS).
 • Zájemcům o párové ubytování není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Společná pravidla pro jednotlivce i páry:

 • Žádosti budou uspokojovány na základě data a času podání žádosti do ISKAMu a uhrazení rezervační kauce 2000 Kč. Přednost při přidělení ubytování mají žadatelé s uhrazenou rezervační kaucí. Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel.
 • V případě překážek z provozních důvodů, kdy nebude možné požadovaný pokoj žadateli přidělit, bude tato záležitost řešena kanceláří Centrálního ubytování, která nabídne jiné odpovídající ubytovací místo.

 

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí nejpozději do 27.7.2016 rezervační kauci 2000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800.

Celá rezervační kauce bude do 15 pracovních dnů od nastěhování převedena na kauci ubytovací. Konečná výše ubytovací kauce činí 5000 Kč a je splatná do 15 pracovních dnů od nastěhování, poté začne nabíhat penále. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude do 30 dnů od řádného vystěhování na účet nebo může zůstat uložena na kontě na příští akademický rok.

Rezervační kauce 2000 Kč již nebude prováděna formou inkasa, úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu.

Upozornění:

 • V případě, že nebude rezervační kauce 2000 Kč nejpozději do 27.7.2016 uhrazena, rezervace lůžka bude zrušena.

 

II. Žadatel nastupující do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia nebo do prvního ročníku doktorského zapsán do studia na VŠE v Praze do 16.7.2016

 

 • Podává Žádost od 2.5.2016 do 17. 7. 2016 včetně prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Praha – Akademický rok 2016/2017,Academic year 2016/2017 .
 • Přihlášení žadatele do ISKAMu je možné až po zápisu ke studiu na VŠE, pomocí uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (InSIS). Před zápisem ke studiu na VŠE nelze ubytování rezervovat.
 • Žádosti budou uspokojovány podle data a času podání do ISKAMu a uhrazení rezervační kauce 2000 Kč. Přednost při přidělení ubytování mají žadatelé s uhrazenou rezervační kaucí. Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel.
 • Výběr pokoje studentem proběhne v termínu stanoveném v Termináři, a je umožněn pouze studentům, kteří podali Žádost do 17.7.2016 včetně.
 • Žádost je možné podat i po 17.7.2016, tyto Žádosti budou posuzovány individuálně, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.
 • Žadateli, který opakovaně nastupuje do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia nevzniká žádný nárok na stejný pokoj, ve kterém bydlel v ak. roce 2015/2016.
 • Student doktorského studia, který zatím nemá přihlašovací údaje, předem pošle zprávu o požadovaném ubytování a termínu nastěhování na adresu ubytovani@vse.cz.
 • Případné písemné přílohy k Žádosti je nutné doručit do kanceláře Centrálního ubytování VŠE SÚZ nejpozději do 17.7. 2016 včetně.
 • Informace o přiděleném ubytování budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ v profilu žadatele nejpozději do 1.8.2016.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/, v kartě Rezervace nejpozději do 26.8.2016.

 

Úhrada rezervační kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí nejpozději do 27.7.2016 rezervační kauci 2000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800.

Celá rezervační kauce bude do 15 pracovních dnů od nastěhování převedena na kauci ubytovací. Konečná výše ubytovací kauce činí 5000 Kč a je splatná do 15 pracovních dnů od nastěhování, poté začne nabíhat penále. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude do 30 dnů od řádného vystěhování na účet nebo může zůstat uložena na kontě na příští akademický rok.

Rezervační kauce 2000 Kč již nebude probíhat formou inkasa, úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu.

Upozornění:

 • V případě, že nebude rezervační kauce 2000 Kč nejpozději do 27.7.2016 uhrazena, rezervace lůžka bude zrušena.

 

III. Student Vyšší odborné školy informačních systémů obor Podnikové informační systémy při VŠE (VOŠIS)

A. Stávající student VOŠIS podává Žádost od 2.5.2016 do 17.7.2016 prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Praha-Akademický rok 2016/2017,Academic year 2016/2017.

Přihlášení do ISKAMu je možné pouze pomocí svého uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (ISIS).

Žádosti budou uspokojovány podle včasného podání do ISKAMu a uhrazení rezervační kauce 2000 Kč. Přednost při přidělení ubytování mají žadatelé s uhrazenou rezervační kaucí. Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel.

Těmto studentům není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Podání Žádosti je možné i po 30. 6. 2016, Žádosti budou posuzovány individuálně podle volné ubytovací kapacity. Ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Případné písemné přílohy k Žádosti je nutné doručit do kanceláře Centrálního ubytování VŠE SÚZ nejpozději do 17. 7. 2016 včetně.

Informace o přiděleném bloku budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Žádost o ubytování v profilu žadatele nejpozději do 1.8.2016.

Informace o přiděleném bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ nejpozději do 26.8.2016.

B. Student budoucího prvního ročníku VOŠIS podává Žádost po zápisu ke studiu na VOŠIS od 2.5.2016 do 17. 7. 2016 včetně prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Praha-Akademický rok 2016/2017, Academic year 2016/2017.

Přihlášení žadatele do ISKAMu je možné po zápisu ke studiu na VOŠIS, pomocí uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (ISIS). Před zápisem ke studiu na VOŠIS nelze ubytování rezervovat.

Žádosti budou uspokojovány podle včasného podání do ISKAMu a uhrazení rezervační kauce 2000 Kč. Přednost při přidělení ubytování mají žadatelé s uhrazenou rezervační kaucí. Studijní výsledky a dojezdová vzdálenost se neberou v potaz.

Těmto studentům není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Podání Žádosti je možné i po 17. 7. 2016, Žádosti budou posuzovány individuálně podle volné ubytovací kapacity. Ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Případné písemné přílohy k Žádosti je nutné doručit do kanceláře Centrálního ubytování VŠE SÚZ nejpozději do 17. 7. 2016 včetně.

Informace o přiděleném bloku budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Žádost o ubytování v profilu žadatele nejpozději do 1.8.2016.

Informace o přiděleném bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ nejpozději do 26.8.2016.

Úhrada rezervační kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí nejpozději do 27.7.2016 rezervační kauci 2000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800.

Celá rezervační kauce bude do 15 pracovních dnů od nastěhování převedena na kauci ubytovací. Konečná výše ubytovací kauce činí 5000 Kč a je splatná do 15 pracovních dnů od nastěhování, poté začne nabíhat penále. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude do 30 dnů od řádného vystěhování na účet nebo může zůstat uložena na kontě na příští akademický rok.

Rezervační kauce 2000 Kč již nebude inkasována, úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu.

Upozornění:

 • V případě, že nebude rezervační kauce 2000 Kč nejpozději do 27.7.2016 uhrazena, rezervace lůžka bude zrušena.

IV. Žadatel s pozdním zápisem do studia na VŠE

 • Žadatel, který bude přijat ke studiu na VŠE na základě Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí po 16.7.2016 nebo bude skládat přijímací zkoušky po 16.7.2016 nebo bude zapsán do studia po 16.7.2016, může ode dne svého zápisu do studia podat Žádost od 18.7.2015 do 31.8.2016 včetně prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Praha-Praha,Akademický rok 2016/2017,Academic year 2016/2017 .
 • Přihlášení žadatele do ISKAMu je možné po zápisu ke studiu na VŠE, pomocí uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (InSIS). Před zápisem ke studiu na VŠE nelze ubytování rezervovat.
 • Žádosti budou uspokojovány podle data a času podání do ISKAMu a uhrazení rezervační kauce 2000 Kč. Přednost při přidělení ubytování mají žadatelé s uhrazenou rezervační kaucí. Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel.
 • Ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.
 • Žadateli, který opakovaně nastupuje do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia nevzniká žádný nárok na stejný pokoj, ve kterém bydlel v ak. roce 2015/2016.
 • Informace o přiděleném ubytování budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ v profilu žadatele nejpozději do 2.9.2016.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/, v kartě Rezervace nejpozději do 5.9.2016.

Nejpozději do 15 pracovních dnů od nastěhování musí být uhrazena ubytovací kauce 5000 Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Kauce je splatná do 15 pracovních dnů od nastěhování, poté začne nabíhat penále. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude do 30 dnů od řádného vystěhování na účet nebo může zůstat uložena na kontě na příští akademický rok.

Úhradu ubytovací kauce 5000 Kč lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání Žádosti do https://iskam-web.vse.cz/ .

V. Žadatel přijatý ke studiu na VŠE po 31. 8. 2016

 • Podává Žádost prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Akademický rok 2016/2017, Academic year 2016/2017.
 • Přihlášení žadatele do ISKAMu je možné po zápisu ke studiu na VŠE, pomocí uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (ISIS). Před zápisem ke studiu na VŠE nelze ubytování rezervovat.
 • Student doktorského studia, který zatím nemá přihlašovací údaje, musí předem poslat zprávu na adresu ubytovani@vse.cz o požadovaném ubytování a termínu nastěhování.
 • Týká se všech studentů VŠE nastupujících do prvních semestrů bakalářského, navazujícího magisterského studia nebo do prvních ročníků doktorského studia.
 • Žádosti těchto studentů budou posuzovány individuálně podle volné ubytovací kapacity, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.
 • Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel.

Nejpozději do 15 pracovních dnů od nastěhování musí být uhrazena ubytovací kauce 5000 Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Kauce je splatná do 15 pracovních dnů od nastěhování, poté začne nabíhat penále. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude do 30 dnů od řádného vystěhování na účet nebo může zůstat uložena na kontě na příští akademický rok.

Úhradu ubytovací kauce 5000 Kč lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání Žádosti do https://iskam-web.vse.cz/ .

VI. Další osoby

V případě, že všem žadatelům z řad studentů VŠE již bylo přiděleno ubytování, lze zahájit registraci dalších osob:

 • studentů VŠE studujících jinou než prezenční formu studia studijního programu VŠE
 • absolventů VŠE (maximálně 5 let od ukončení studia)
 • studentů jiných škol než Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) v prezenční formě studia

Tito žadatelé se mohou registrovat od 1. 8. 2016 do 31.8.2016 prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Praha-Akademický rok 2016/2017, Academic year 2016/2017 . Informace k registraci a přihlášení jsou zveřejněny v Manuálu.

 • Těmto žadatelům není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování. Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel.
 • Pokud bydlel žadatel na kolejích VŠE v ak. roce 2015/2016, nevzniká mu žádný nárok na stejné ubytovací místo jako v ak. roce 2015/2016.
 • Žádosti těchto žadatelů budou posuzovány individuálně podle volné ubytovací kapacity. Rozhodujícím ukazatelem přidělení ubytování je datum a čas podání Žádosti.
 • Informace o přiděleném bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Žádost o ubytování v profilu žadatele.

Nejpozději do 15 pracovních dnů od nastěhování musí být uhrazena ubytovací kauce 5000 Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Kauce je splatná do 15 pracovních dnů od nastěhování, poté začne nabíhat penále. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude do 30 dnů od řádného vystěhování na účet nebo může zůstat uložena na kontě na příští akademický rok.

Úhradu ubytovací kauce 5000 Kč lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání Žádosti do https://iskam-web.vse.cz/ .

VII. Podávání Žádostí během akademického roku 2016/2017

O ubytování je možné žádat po dobu celého akademického roku 2016/2017. Každý neubytovaný student může od 1. 9. 2016 podat Žádost prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Akademický rok 2016/2017, Academic year 2016/2017. Žádosti budou uspokojovány na základě volné ubytovací kapacity kolejí v daném období, podle data a času podání do ISKAMu. Studijní výsledky a dojezdová vzdálenost se neberou v potaz. Ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Nejpozději do 15 pracovních dnů od nastěhování musí být uhrazena ubytovací kauce 5000 Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Kauce je splatná do 15 pracovních dnů od nastěhování, poté začne nabíhat penále. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude do 30 dnů od řádného vystěhování na účet nebo může zůstat uložena na kontě na příští akademický rok.

Úhradu ubytovací kauce 5000 Kč lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání Žádosti do https://iskam-web.vse.cz/ .

VIII. Podávání Žádostí na Letní semestr 2016/2017

Žadatel o ubytování na Letní semestr 2016/2017 podává Žádost od 1.12.2016 do 15.2.2017 včetně do pořadníku Akademický rok 2016/2017, Academic year 2016/2017 .

Žádosti budou uspokojovány na základě volné ubytovací kapacity kolejí v daném období, podle data a času podání do ISKAMu. Studijní výsledky a dojezdová vzdálenost se neberou v potaz. Ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Nejpozději do 15 pracovních dnů od nastěhování musí být uhrazena ubytovací kauce 5000 Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Kauce je splatná do 15 pracovních dnů od nastěhování, poté začne nabíhat penále. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude do 30 dnů od řádného vystěhování na účet nebo může zůstat uložena na kontě na příští akademický rok.

Úhradu ubytovací kauce 5000 Kč lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS), každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání Žádosti do https://iskam-web.vse.cz/.


Harmonogram ubytování na Švecově koleji v Jindřichově Hradci v ak. roce 2016/2017

Student Fakulty managementu v Jindřichově Hradci (FM) podává Žádost od 2. 5. 2016 do 17.7. 2016 včetně prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku JINDŘICHŮV HRADEC – Akademický rok 2016/2017. Žádost je možné podat i po 17.7.2016, ale pro tyto osoby již neplatí možnost výběru pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Od žadatelů o ubytování na Švecově koleji v Jindřichově Hradci se nepožaduje úhrada rezervační ani ubytovací kauce.

Přihlášení do ISKAMu je možné pouze pomocí svého uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (InSIS). Postup podávání Žádostí je zveřejněn v Manuálu.

 • Žádosti budou uspokojovány na základě volné ubytovací kapacity kolejí v daném období, podle data a času podání do ISKAMu. Studijní výsledky a dojezdová vzdálenost se neberou v potaz.
 • Případné písemné přílohy k Žádosti je nutné doručit do kanceláře Centrálního ubytování VŠE SÚZ nejpozději do 7. 2016 včetně.
 • Informace o přiděleném bloku budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ v profilu žadatele nejpozději do 1.8.2016.
 • Informace o přiděleném bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ do 26.8.2016, v kartě Rezervace.

Podávání o ubytování na Švecově koleji je možné i po 17.7. 2016:

 • Student podává Žádost od 17.7. 2016 do 31.8.2016 včetně prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku JINDŘICHŮV HRADEC – Akademický rok 2016/2017 .
 • Přihlášení do ISKAMu je možné pouze pomocí svého uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (InSIS).
 • Žádosti budou uspokojovány na základě volné ubytovací kapacity kolejí v daném období, podle data a času podání do ISKAMu. Studijní výsledky a dojezdová vzdálenost se neberou v potaz.
 • Těmto studentům není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.
 • Informace o přiděleném ubytování budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ v profilu žadatele nejpozději do 2.9.2016.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/, v kartě Rezervace nejpozději do 5.9.2016.

Oznámení nezájmu o ubytování po podání online žádosti na ak. rok 2016/2017:

 • Pokud zjistíte, že nemáte o ubytování zájem, pošlete zprávu na ubytovani@vse.cz  

Podávání žádostí o ubytování na Švecově koleji během akademického roku 2016/2017:

 • O ubytování je možné žádat po dobu celého akademického roku 2016/2017. Každý neubytovaný student může od 1. 9. 2016 podat Žádost prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Akademický rok 2016/2017, Academic year 2016/2017.
 • Žádosti budou uspokojovány na základě volné ubytovací kapacity kolejí v daném období, podle data a času podání do ISKAMu. Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel. Ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

 

Podávání žádostí o ubytování na Švecově koleji na Letní semestr 2016/2017:

 • Žadatel o ubytování na Letní semestr 2016/2017 podává Žádost od 12.2016 do 15.2.2017 včetně do pořadníku Akademický rok 2016/2017, Academic year 2016/2017.
 • Žádosti budou uspokojovány na základě volné ubytovací kapacity kolejí v daném období, podle data a času podání do ISKAMu. Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel. Ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Operace s rezervační kaucí při nenastoupení na kolej

Shrnutí operací s rezervační kaucí 2000 Kč v závislosti na termínech a přidělení ubytování,
(týká se pouze kolejí VŠE v Praze, netýká se Švecovy koleje v Jindřichově Hradci):
žadatel ubytovaný žadatel
již nemá zájem o ubytování neodmítnul přidělené ubytování a nastěhoval se odmítnul přidělené ubytování nenastěhoval se bez řádné omluvy
před 1.8.2016 když odmítne vrátí se mu nejpozději do 10.10.2016 rezervační kauce snížená o 200,- Kč x x x
od
1. 8. 2016 do
31. 8. 2016 včetně
x x když odmítne, vrátí se mu nejpozději do 10.10.2016 rezervační kauce snížená o 200,- Kč x
od
1. 9. 2016 do
30. 9. 2016 včetně
x

Celá rezervační kauce bude do 15 pracovních dnů od nastěhování převedena na kauci ubytovací. Konečná výše ubytovací kauce činí 5000 Kč a je splatná do 15 pracovních dnů od nastěhování, poté začne nabíhat penále. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude do 30 dnů od řádného vystěhování na účet nebo může zůstat uložena na kontě na příští akademický rok.

když odmítne, nevrátí se mu rezervační kauce nevrátí se mu rezervační kauce
po 30.9.2016 x

Celá rezervační kauce bude do 15 pracovních dnů od nastěhování převedena na kauci ubytovací. Konečná výše ubytovací kauce činí 5000 Kč a je splatná do 15 pracovních dnů od nastěhování, poté začne nabíhat penále. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude do 30 dnů od řádného vystěhování na účet nebo může zůstat uložena na kontě na příští akademický rok.

když odmítne, nevrátí se mu rezervační kauce nevrátí se mu rezervační kauce

Oznámení nezájmu o ubytování po podání online žádosti:

Pokud zjistíte, že nemáte o ubytování zájem, pošlete zprávu na ubytovani@vse.cz. Podle toho, kdy rezervaci ubytování zrušíte, bude Vám vrácena / nevrácena kauce – viz tabulka výše.