Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Harmonogramy

Harmonogram a kritéria pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2017/2018

 1. Všeobecné informace podávání žádostí o ubytování v ak. roce 2017/2018
 2. Harmonogram ubytování pro koleje VŠE v Praze v ak. roce 2017/2018
 3.  Harmonogram ubytování na Švecově koleji v Jindřichově Hradci v ak. roce 2017/2018
 4. Operace s rezervační kaucí při nenastoupení na kolej pro studenty VŠE

Kritéria a harmonogram pro podávání žádostí o ubytování na kolejích Vysoké školy ekonomické v akademickém roce 2017/2018Studentské koleje Vysoké školy ekonomické v Praze a Švecova kolej v Jindřichově Hradci (VŠE)  pro akademický rok 2017/2018 nabízí:

 1. Studentské ubytování na celý akademický rok 2017/2018 od září 2017 do 29.  6. 2018. Ceník kolejného naleznete zde.
 2. Krátkodobé studentské ubytování od 7 do 30 nocí během období od 1.  11. 2017 do 29. 6. 2018. Ceník kolejného naleznete zde. Možnost rezervace krátkodobého ubytování se odvíjí od stavu ubytovací kapacity v daném období. Pro krátkodobé ubytování je nutné zaslat email na: ubytovani@vse.cz.

 

Všeobecné informace podávání žádostí o ubytování v ak. roce 2017/2018

Ubytování na kolejích VŠE je umožněno především osobám, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

 • studují prezenční formu studia studijního programu VŠE
 • jsou studenty mezinárodních programů organizovaných VŠE
 • jsou studenty studijních programů VŠE akreditovaných v cizím jazyce
 • jsou vládními stipendisty studujícími VŠE

V případě, že byli ubytováni všichni výše uvedení studenti z VŠE, lze ve volných ubytovacích kapacitách kolejí umístit další osoby splňující alespoň jedno z následujících kritérií:

 • studenti VŠE studující jinou než prezenční formu studia na VŠE
 • absolventi VŠE (maximálně 5 let od ukončení studia na VŠE)
 • studenti jiných škol než VŠE studující v prezenčním studiu

 

A. Přednostní vyřizování žádostí o ubytování

Přednostně jsou v pořadníku vyřizovány žádosti o ubytování studentů VŠE:

 • držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P s vyznačeným stupněm ZTP nebo ZTP/P (nutná osobní návštěva držitele v kanceláři Centrálního ubytování za účelem ověření a zhotovení kopie průkazu nebo karty)
 • majících potvrzení o aktuálním zdravotním stavu, který vyžaduje ubytování v místě vysoké školy. Lékařskou zprávu (pouze od vybraných lékařů, tj. v současné době MUDr. Jíchové), je nutno doručit do kanceláře Centrálního ubytování.
 • vládních stipendistů studujících VŠE

Studenti se speciálními požadavky ohledně ubytování ze zdravotních důvodů se mohou obrátit na kancelář Centrálního ubytování, ubytovani@vse.cz. Tyto požadavky jsou posuzovány přednostně a individuálně.

 

B. Podání žádosti o ubytování na kolejích VŠE v akademickém roce 2017/2018

Každý zájemce o ubytování na kolejích VŠE podává online žádost o ubytování (Žádost) do informačního systému kolejí a menz Správy účelových zařízení VŠE v Praze (ISKAM), prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/. Jiná než online forma podání Žádosti nebude akceptována. Postup podávání žádostí je zveřejněn v Manuálu.

Žádosti mohou podávat tyto osoby:

 • současný student VŠE v Praze
 • žadatel nastupující do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia nebo do prvního ročníku doktorského studia na VŠE v Praze
 • absolvent VŠE (maximálně 5 let od ukončení studia)
 • student jiné školy studující v prezenčním studiu (dle aktuálně volné ubytovací kapacity)

Upozornění:

Správa účelových zařízení VŠE si v souladu s Kolejním řádem čl. 4, odst. 4 vyhrazuje právo ukončit studentské ubytování na koleji Jarov I. E k 11. 5. 2018. Ubytovanému bude případně nabídnuto jiné ubytovací místo dle aktuálního stavu ubytovací kapacity.

Důvodem tohoto opatření je uvolnění ubytovacích míst koleje Jarov I. E pro zajištění rezervace ubytování účastníků Letních škol organizovaných VŠE.


Harmonogram ubytování pro koleje VŠE v Praze v ak. roce 2017/2018

 

I. Současný student VŠE

 

 • Podává žádost od 1. 5. 2017 do 12. 7. 2017 prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Praha – Akademický rok 2017/2018 – Academic year 2017/2018.
 • Žádost je možné podat i po 12. 7. 2017, ale pro tyto osoby již neplatí možnost výběru pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.
 • Do této skupiny žadatelů patří i studenti, kteří bezprostředně přestupují z bakalářského studia do magisterského studia.
 • Student, který má zájem o stejný pokoj jako v akademickém roce 2016/2017, musí na tomto pokoji bydlet v celém období od 1. 5. do 30. 6. 2017 a žádost o ubytování musí podat nejpozději do 30. 6. 2017. Pokoj se automaticky zobrazí při podání žádosti. V případě, že o stejný pokoj žadatel zájem nemá, preferenci pokoje v ISKAMu vymaže.
 • Na stejný pokoj jako v akademickém roce 2016/2017 nevzniká žadateli žádný nárok, avšak kancelář Centrálního ubytování se bude snažit jeho požadavku vyhovět.
 • Studentům je přiděleno ubytování dle data a času podání žádosti (přednost budou mít ti studenti, kteří si dříve podali žádost). Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel.
 • Výběr pokoje studentem proběhne v termínu stanoveném v Termináři a je umožněn pouze studentům, kteří podali Žádost do 12. 7. 2017 včetně a zaplatili rezervační kauci. Z provozních důvodů může SUZ změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Případné písemné přílohy k Žádosti (např. Lékařskou zprávu) je nutné doručit do kanceláře Centrálního ubytování nejpozději do 10. 7. 2017 včetně.
 • Informace o tom, zda student bude ubytován na koleji (Žádost bude předběžně uspokojená) budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Žádosti o ubytování (pořadníky) do 25. 7. 2017.
 • V případě překážek z provozních důvodů, kdy nebude možné požadovaný pokoj žadateli přidělit, bude tato záležitost řešena kanceláří Centrálního ubytování, která nabídne jiné odpovídající ubytovací místo.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/, v sekci Rezervace nejpozději do 26. 8. 2017.

 

Zájemci o párové ubytování On a Ona:

 • Oba partneři musí být studenti VŠE.
 • Podávají žádost od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2017 včetně prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Praha – Akademický rok 2017/2018 – Academic year 2017/2018.
 • Zároveň se žádostí, nejpozději do 30. 6. 2017 včetně, pošle každý z partnerů zprávu na adresu ubytovani@vse.cz. V ní uvede jméno, příjmení a IDIS spolubydlící/ho. IDIS je identifikační číslo, které naleznete v Integrovaném studijním informačním systému (InSIS).
 • Zájemcům o párové ubytování není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

 

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí do 12. 7. 2017 rezervační kauci 2 000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování doplacena v kanceláři koleje kartou nebo v hotovosti v CZK do výše 5 000,- Kč a bude převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta. Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Rezervační kauce 2 000 Kč již nebude prováděna formou inkasa.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do https://iskam-web.vse.cz/.

Upozornění:

V případě, že nebude rezervační kauce 2 000 Kč nejpozději do 12. 7. 2017 uhrazena, není možná rezervace lůžka.

 


 

II. Žadatel nastupující do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia nebo do prvního ročníku doktorského zapsán do studia na VŠE v Praze do 11.7.2017

 

 • Podává Žádost od 1. 5. 2017 do 12. 7. 2017 včetně prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Praha – Akademický rok 2017/2018 – Academic year 2017/2018 .
 • Přihlášení žadatele do ISKAMu je možné až po zápisu ke studiu na VŠE, pomocí uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému VŠE (InSIS). Před zápisem ke studiu na VŠE nelze ubytování rezervovat.
 • Žádosti budou uspokojovány podle data a času podání do ISKAMu a uhrazení rezervační kauce 2 000 Kč. Přednost při přidělení ubytování mají žadatelé s uhrazenou rezervační kaucí. Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel.
 • Výběr pokoje studentem proběhne v termínu stanoveném v Termináři, a je umožněn pouze studentům, kteří podali Žádost do 12. 7. 2017 včetně. Z provozních důvodů může SUZ změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Žádost je možné podat i po 12. 7. 2017, tyto Žádosti budou posuzovány individuálně, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.
 • Žadateli, který opakovaně nastupuje do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia, nevzniká žádný nárok na stejný pokoj, ve kterém bydlel v akademickém roce 2016/2017.
 • Student doktorského studia, který zatím nemá přihlašovací údaje, předem pošle zprávu o požadovaném ubytování a termínu nastěhování na adresu ubytovani@vse.cz.
 • Případné písemné přílohy k žádosti je nutné doručit do kanceláře Centrálního ubytování VŠE SÚZ nejpozději do 10. 7. 2017 včetně.
 • Informace o tom, zda student bude ubytován na koleji (Žádost bude předběžně uspokojená) budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Žádosti o ubytování (pořadníky) do 25. 7. 2017.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/, v sekci Rezervace nejpozději do 26. 8. 2017.

 

Zájemci o párové ubytování On a Ona:

 • Oba partneři musí být studenti VŠE.
 • Podávají žádost od 1. 5. 2017 do 12. 7. 2017 včetně prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Praha – Akademický rok 2017/2018 – Academic year 2017/2018.
 • Zároveň se žádostí, nejpozději do 12. 7. 2017 včetně, pošle každý z partnerů zprávu na adresu ubytovani@vse.cz. V ní uvede jméno, příjmení a IDIS spolubydlící/ho. IDIS je identifikační číslo, které naleznete v Integrovaném studijním informačním systému (InSIS).
 • Zájemcům o párové ubytování není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

 

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí do 12. 7. 2017 rezervační kauci 2 000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování doplacena v kanceláři koleje kartou nebo v hotovosti v CZK do výše 5 000,- Kč a bude převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta. Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Rezervační kauce 2 000 Kč již nebude prováděna formou inkasa.

 Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti na https://iskam-web.vse.cz/.

Upozornění:

V případě, že nebude rezervační kauce 2 000 Kč nejpozději do 12. 7. 2017 uhrazena, není možná rezervace lůžka.

 


 

III. Žadatel s pozdním zápisem do studia na VŠE

 

 • Žadatel, který bude přijat ke studiu na VŠE na základě žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí po 11. 7. 2017 nebo bude skládat přijímací zkoušky po 11. 7. 2017 nebo bude zapsán do studia po 11. 7. 2017, může ode dne svého zápisu do studia podat Žádost do 28. 8. 2017 včetně prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Praha – Akademický rok 2017/2018 – Academic year 2017/2018.
 • Přihlášení žadatele do ISKAMu je možné po zápisu ke studiu na VŠE, pomocí uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému VŠE (InSIS). Před zápisem ke studiu na VŠE nelze ubytování rezervovat.
 • Žádosti budou uspokojovány podle data a času podání ŽÁDOSTI do ISKAMu a uhrazení rezervační kauce 2 000 Kč. Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel.
 • Žadatelé nemají možnost výběru pokoje, Ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.
 • Žadateli, který opakovaně nastupuje do prvního semestru bakalářského či navazujícího magisterského studia, nevzniká žádný nárok na stejný pokoj, ve kterém bydlel v akademickém roce 2016/2017.
 • Informace o tom, zda student bude ubytován na koleji (Žádost bude předběžně uspokojená) budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Žádosti o ubytování (pořadníky) do 5. 9. 2017.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/, v sekci Rezervace nejpozději do 5. 9. 2017

 

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí do 28. 8. 2017 rezervační kauci 2 000,- Kč ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování doplacena v kanceláři koleje kartou nebo v hotovosti v CZK do výše 5 000,- Kč a bude převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta. Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do https://iskam-web.vse.cz/.

 


IV. Podávání Žádostí během akademického roku 2017/2018

 

O ubytování je možné žádat po dobu celého akademického roku 2017/2018. Každý neubytovaný student může od 29. 8. 2017 podat žádost prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Praha – Akademický rok 2017/2018 – Academic year 2017/2018.

 • Přihlášení žadatele do ISKAMu je možné po zápisu ke studiu na VŠE, pomocí uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému VŠE (ISIS). Před zápisem ke studiu na VŠE nelze ubytování rezervovat.
 • Student doktorského studia, který zatím nemá přihlašovací údaje, musí předem poslat zprávu na adresu ubytovani@vse.cz o požadovaném ubytování a termínu nastěhování.
 • Rezervační kauci 2 000,- Kč žadatel uhradí okamžitě při přidělení ubytování (informace bude sdělena emailem). Pokud rezervační kauce nebude uhrazena do termínu, který bude zobrazen v informačním emailu o přiděleném ubytování, rezervace ubytování bude zrušena.
 • Žádosti těchto žadatelů budou posuzovány individuálně podle volné ubytovací kapacity.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/, v sekci Rezervace.
 • Těmto žadatelům není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 2 000,- Kč okamžitě po získání ubytování ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování doplacena v kanceláři koleje kartou nebo v hotovosti v CZK do výše 5 000,- Kč a bude převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta. Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do https://iskam-web.vse.cz/.

 


 

 

V. Další osoby

V případě, že všem žadatelům z řad studentů VŠE již bylo přiděleno ubytování, lze zahájit registraci dalších osob:

 • studentů VŠE studujících jinou než prezenční formu studia studijního programu VŠE
 • absolventů VŠE (maximálně 5 let od ukončení studia)
 • studentů jiných škol než Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) v prezenční formě studia

Tito žadatelé se mohou registrovat od 1. 8. 2017 prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/  do pořadníku Praha – Akademický rok 2017/2018 – Academic year 2017/2018 . Informace k registraci a přihlášení do systému jsou na http://suz.vse.cz/klienti/iskam/.

 • Těmto žadatelům není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.
 • Pokud bydlel žadatel na kolejích VŠE v akademickém roce 2016/2017, nevzniká mu žádný nárok na stejné ubytovací místo jako v akademickém roce 2016/2017.
 • Žádosti těchto žadatelů budou posuzovány individuálně podle volné ubytovací kapacity.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/, v sekci Rezervace.
 • Rezervační kauci 2 000,- Kč žadatel uhradí okamžitě při přidělení ubytování (informace bude sdělena emailem). Pokud rezervační kauce nebude uhrazena do termínu, který bude zobrazen v informačním emailu o přiděleném ubytování, rezervace ubytování bude zrušena.

 

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 2 000,- Kč okamžitě po získání ubytování ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování doplacena v kanceláři koleje kartou nebo v hotovosti v CZK do výše 5 000,- Kč a bude převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta. Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do https://iskam-web.vse.cz/.

 


 

VI. Podávání Žádostí na Letní semestr 2017/2018 pro studenty VŠE

 

Žadatel vracející se ze studijní nebo pracovní stáže organizované VŠE, žádá o ubytování nejpozději měsíc před plánovaným nástupem na kolej prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku Praha – Akademický rok 2017/2018 – Academic year 2017/2018. Přesný termín nástupu na kolej si vybere v Žádosti.

 • Žádosti budou uspokojovány na základě volné ubytovací kapacity kolejí v daném období, podle data a času podání do ISKAMu. Studijní výsledky a dojezdová vzdálenost se neberou v potaz.
 • Rezervační kauci 2 000,- Kč žadatel uhradí okamžitě při přidělení ubytování (informace bude sdělena emailem). Pokud rezervační kauce nebude uhrazena do termínu, který bude zobrazen v informačním emailu o přiděleném ubytování, rezervace ubytování bude zrušena.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/, v sekci Rezervace.
 • Těmto žadatelům není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování zhruba měsíc před plánovaným nástupem na kolej.

 

Úhrada kauce:

Jako potvrzení vážného zájmu o ubytování na koleji VŠE žadatel uhradí rezervační kauci 2 000,- Kč okamžitě po získání ubytování ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800. Rezervační kauce bude nejpozději v den nastěhování doplacena v kanceláři koleje kartou nebo v hotovosti v CZK do výše 5 000,- Kč a bude převedena na kauci ubytovací. Ubytovací kauce, případně její část, může být použita k úhradě škod, dluhů a případných sankcí. Vrácena bude při řádném vystěhování, v hotovosti nebo kartou na recepci koleje, případně do 30 dnů na bankovní účet uvedený v ISKAMu studenta. Částka může být také ponechána na kontě na příští akademický rok.

Úhradu lze provést těmito způsoby:

 1. Bezhotovostní převod ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 2. Vklad v hotovosti v českých korunách (CZK) v kterékoliv bance ve prospěch bankovního účtu 1793102/0800, k identifikaci platby použijte variabilní symbol (VS). Každý žadatel tento VS najde na https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Základní údaje.
 3. Platba přes platební bránu v ISKAMu. Sekce Konta – Nabít Ubytovací kauce.
 4. Platební kartou na recepci kterékoliv koleje.

Podrobné informace k úhradě ubytovací kauce obdrží žadatel na svůj email po podání žádosti do https://iskam-web.vse.cz/.

 Harmonogram ubytování na Švecově koleji v Jindřichově Hradci v ak. roce 2017/2018

 

I. Student v Jindřichově Hradci a žadatel nastupující do prvního semestru v Jindřichově Hradci

 

Student Fakulty managementu v Jindřichově Hradci (FM) podává Žádost od 1. 5. 2017 do 12. 7. 2017 včetně prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku JINDŘICHŮV HRADEC – Akademický rok 2017/2018. Žádost je možné podat i po 12. 7. 2017, ale pro tyto osoby již neplatí možnost výběru pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Od žadatelů o ubytování na Švecově koleji v Jindřichově Hradci se nepožaduje úhrada rezervační ani ubytovací kauce.

Přihlášení do ISKAMu je možné pouze pomocí svého uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (InSIS). Postup podávání žádostí je zveřejněn v Manuálu.

 • Student, který má zájem o stejný pokoj jako v akademickém roce 2016/2017, musí na tomto pokoji bydlet v celém období od 1. 5. do 30. 6. 2017 a žádost o ubytování musí podat nejpozději do 30. 6. 2017. Pokoj se automaticky zobrazí při podání žádosti. V případě, že o stejný pokoj žadatel zájem nemá, má možnost jej zrušit.
 • Na stejný pokoj jako v akademickém roce 2016/2017 nevzniká žadateli žádný nárok, avšak kancelář Centrálního ubytování se bude snažit jeho požadavku vyhovět.
 • Studentům je přiděleno ubytování dle data a času podání žádosti (přednost budou mít ti studenti, kteří si dříve podali žádost a studenti 1. ročníku). Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel.
 • Výběr pokoje studentem proběhne v termínu stanoveném v Termináři a je umožněn pouze studentům, kteří podali Žádost do 12. 7. 2017 včetně. Z provozních důvodů může SUZ změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Případné písemné přílohy k Žádosti (např. Lékařskou zprávu) je nutné doručit do kanceláře Centrálního ubytování nebo kanceláře vedoucí koleje nejpozději do 10. 7. 2017 včetně.
 • Informace o tom, zda student bude ubytován na koleji (Žádost bude předběžně uspokojená) budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Žádosti o ubytování (pořadníky) do 25. 7. 2017.
 • V případě překážek z provozních důvodů, kdy nebude možné požadovaný pokoj žadateli přidělit, bude tato záležitost řešena kanceláří Centrálního ubytování, která nabídne jiné odpovídající ubytovací místo.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/, v sekci Rezervace nejpozději do 26. 8. 2017.

 

Zájemci o párové ubytování On a Ona:

 • Oba partneři musí být studenti VŠE.
 • Podávají žádost od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2017 včetně prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku JINDŘICHŮV HRADEC – Akademický rok 2017/2018.
 • Zároveň se žádostí, nejpozději do 30. 6. 2017 včetně, pošle každý z partnerů zprávu na adresu ubytovani@vse.cz. V ní uvede jméno, příjmení a IDIS spolubydlící/ho. IDIS je identifikační číslo, které naleznete v Integrovaném studijním informačním systému (InSIS).

Zájemcům o párové ubytování není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

 


 

 

II. Podávání žádostí o ubytování na Švecově koleji během akademického roku 2017/2018

 

Ubytování je možné žádat po dobu celého akademického roku 2017/2018 prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku JINDŘICHŮV HRADEC – Akademický rok 2017/2018.

Žádosti budou uspokojovány na základě volné ubytovací kapacity kolejí v daném období, podle data a času podání do ISKAMu. Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel. Ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.


 


Operace s rezervační kaucí při nenastoupení na kolej pro studenty VŠE

 

Shrnutí operací s rezervační kaucí 2 000 Kč v závislosti na termínech a přidělení ubytování,

(týká se pouze kolejí VŠE v Praze, netýká se Švecovy koleje v Jindřichově Hradci)

Operace s rezervační kaucí

Oznámení nezájmu o ubytování po podání online žádosti je možné pouze emailem:

Pokud zjistíte, že nemáte o ubytování zájem, pošlete zprávu na ubytovani@vse.cz. Podle toho, kdy rezervaci ubytování zrušíte, bude Vám vrácena / nevrácena kauce – viz tabulka výše.